Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amersfoort

Dierenregeling tegemoetkoming kosten medische zorg voor huishoudens met een laag inkomen 2023 Amersfoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmersfoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDierenregeling tegemoetkoming kosten medische zorg voor huishoudens met een laag inkomen 2023 Amersfoort
CiteertitelDierenregeling kosten medische zorg huisdieren 2023 Amersfoort
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 108 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

20-12-2022

gmb-2022-575922

Tekst van de regeling

Intitulé

Dierenregeling tegemoetkoming kosten medische zorg voor huishoudens met een laag inkomen 2023 Amersfoort

Het college van Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

 

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, besluit tot het vaststellen van de beleidsregels Dierenregeling tegemoetkoming kosten medische zorg voor huishoudens met een laag inkomen 2023 Amersfoort

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  bijstandsnorm: de norm zoals bepaalt in paragraaf 3.2 van de wet;

 • c.

  aanvrager: de Amersfoortse inwoner, die behoort tot een huishouden meteen laag inkomen;

 • d.

  laag inkomen: 100% van de toepasselijke bijstandsnorm, zonder toepassing van de kostendelersnorm (artikel 22a van de wet);

 • e.

  medische zorg: castreren, steriliseren, speciaal voer op medische indicatie, vaccineren en euthanasie;

 • f.

  huisdier: een gezelschapsdier of huisdier zoals gedefinieerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • g.

  chippen: het inbrengen van een (micro)chip onder de huid van een huisdier, ter identificatie.

 • h.

  registreren: het registreren van het gechipte huisdier in een erkende databank.

Artikel 2 Aanvraag

 • 1.

  Voor aanvraag wordt gebruik gemaakt van het daartoe bestemde (digitale) aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag wordt zo spoedig mogelijk ingediend, maar uiterlijk tot drie maanden nadat de kosten zijn opgekomen.

Artikel 3 Tegemoetkoming

Voor één tegemoetkoming van € 85,-- per kalenderjaar per huishouden komt in aanmerking: de kosten voor chippen, registreren en/of medische zorg voor het huisdier.

Artikel 4 Voorwaarden voor toekenning

De aanvrager komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming als:

 • a.

  hij op het moment van aanvraag en op het moment van het opkomen van de kosten woont in Amersfoort; en

 • b.

  hij behoort tot een huishouden met een laag inkomen; en

 • c.

  het huisdier wordt behandeld door een erkend dierenarts, ingeschreven in het Dierengeneeskunderegister; en

 • d.

  als het een hond of een kat betreft, deze gechipt en geregistreerd is, of anders bij het eerste bezoek gechipt en geregistreerd wordt.

 • e.

  In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van de bepalingen in deze beleidsregels, als toepassing daarvan wegens bijzondere omstandigheden onredelijke gevolgen heeft gezien de doelstelling van de regeling.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels werken vanaf 1 januari 2023.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Dierenregeling kosten medische zorg huisdieren 2023 Amersfoort.