Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Gewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle
CiteertitelGewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 25 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 2. artikel 87 van de Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
 3. artikel 149, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023Gewijzigde regeling

11-07-2023

gmb-2023-318757

29-12-202221-07-2023nieuwe regeling

22-12-2022

gmb-2022-575570

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

 

gelet op

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 25 en 87 van het 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990' (RVV 1990), juncto artikel 149, lid 1 sub d, van de 'Wegenverkeerswet 1994' (WVW 1994);

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 4:81 en 1:3, lid 4, van de 'Algemene wet bestuursrecht' (Awb);

 

overwegende dat:

 

het in het kader van de rechtszekerheid wenselijk is om duidelijkheid te creëren inzake het uitoefenen van onze bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van ontheffing van parkeerduurbeperking (de werking van de blauwe zone) in het centrumgebied van Goirle;

 

besluiten:

 

tot het vaststellen van de navolgende regels met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van artikel 87 van het 'RVV1990' inzake het verstrekken van de zogenaamde parkeerontheffingen voor de blauwe zone in het centrumgebied.

1. Bewonersontheffing

Om in aanmerking te komen voor een parkeerontheffing gelden voor bewoners de volgende criteria:

 • 1.

  Alleen bewoners die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie wonen op een adres behorend tot het reguleringsgebied komen in aanmerking voor een parkeerontheffing.

 • 2.

  Alleen bewoners die in het bezit zijn van een auto komen in aanmerking voor een parkeerontheffing. Hiervoor dient het kentekenbewijs deeI lb/II overhandigd te kunnen worden of, indien een auto niet op naam van de bewoner staat, dient een verklaring te worden afgegeven van de autobezitter dat deze auto vaak gebruikt wordt door de betreffende bewoner.

 • 3a.

  Een bewonersontheffing is op de Tilburgseweg, in het winkelgebied tussen de Bergstraat en de Van Haestrechtstraat, alléén geldig voor parkeerplaatsen aan de westzijde (even huisnummers).

  3b. Een bewonersontheffing is niet geldig in de blauwe zone van parkeergarage de Hovel.

 • 4.

  Bewoners van de nieuwe woningen (2022) in de Kerkstraat, die deel uitmaken van het plan ‘Zuidrand’, komen niet in aanmerking voor een parkeerontheffing. Voor deze woningen zijn parkeerplaatsen voorzien in het plan Zuidrand.

 • 5.

  Op aanvraag wordt per adres altijd één parkeerontheffing verstrekt. Meerdere bewonersontheffingen, tot een maximum van vier, worden alleen verstrekt, wanneer de parkeerruimte c.q. parkeerdruk in de directe omgeving dat toelaat.

 • 6.

  Een bewonersontheffing wordt geregistreerd op kenteken. Alle kentekens van voertuigen die op het betreffende adres geregistreerd staan en van voertuigen waarvan regelmatig gebruik aangetoond kan worden, kunnen op één ontheffing worden geregistreerd.

2. Bedrijfsontheffing

Om in aanmerking te komen voor een parkeerontheffing gelden voor bedrijven de volgende criteria:

 • 1.

  Alleen bedrijven die gevestigd zijn op een adres behorend tot het reguleringsgebied komen in aanmerking voor een parkeerontheffing.

 • 2.

  Alleen bedrijven die een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, in de vorm van een recent uittreksel uit het Handelsregister van maximaal 1 maand oud, kunnen overleggen, komen in aanmerking voor een parkeerontheffing. Dit criterium vervalt wanneer er geen inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel geldt. In dat geval dient een huur- of koopcontract van het pand waar het bedrijf gevestigd is, een kopie van de belastingaangifte, een gemeentelijke heffingsaanslag gericht aan het bedrijf op het betreffende adres, een uittreksel uit het beroepenregister, het lidmaatschap van een beroepsvereniging en/of diploma's overlegd kunnen worden.

 • 3a.

  Een bedrijfsontheffing is op de Tilburgseweg, in het winkelgebied tussen de Bergstraat en de Van Haestrechtstraat, alléén geldig voor parkeerplaatsen aan de westzijde (even huisnummers).

  3b. Een bedrijfsontheffing is niet geldig in de blauwe zone van parkeergarage de Hovel.

 • 4.

  Om in aanmerking te komen voor een parkeerontheffing dient te worden aangetoond dat het in het belang van de beroeps· of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om over een dergelijke ontheffing te beschikken.

 • 5.

  Het aantal te verstrekken ontheffingen is niet aan een maximum gebonden. Bij het aantonen van de noodzaak dient tevens onderbouwd te worden over hoeveel ontheffingen het noodzakelijk is te beschikken.

 • 6.

  Een bedrijfsontheffing wordt geregistreerd op bedrijfsnaam.

Ad 1:

Onder bedrijven wordt ook verstaan: (overheids)instellingen, verenigingen, stichtingen, en andere ondernemingen.

 

Ad 2:

Geen inschrijfplicht geldt voor onder meer vrije beroepen, maatschappen, straathandel en publiekrechtelijke lichamen.

 

Ad 4 en 5:

Men moet aantonen dat het noodzakelijk is om een auto nabij het bedrijf te hebben staan gedurende een aaneengesloten periode langer dan de ter plaatse geldende toegestane maximum parkeerduur van 2 of 3 uur. Het gaat hier uitdrukkelijk om eigen bedrijfswagens, en niet om leveranciers. Onmiddellijk laden en lossen is immers altijd toegestaan, omdat het niet als parkeren wordt aangemerkt.

 

Ad 6:

De bedrijfsvergunning kan dus door meerdere voertuigen gebruikt warden.

3. Tijdelijke parkeerontheffing

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke parkeerontheffing gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Tijdelijke ontheffingen worden enkel verleend aan aannemers, schilders, loodgieters en dergelijke (ook wel aangeduid met utiliteitsverkeer), die niet permanent werkzaamheden in het centrum verrichten.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke parkeerontheffing dient een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, in de vorm van een recent uittreksel uit het Handelsregister van maximaal 1 maand oud, overlegd te worden. Dit criterium vervalt wanneer er geen inschrijfplicht bij de Kamer van Koophandel geldt. In dat geval gelden de regels die onder criterium2 van de bedrijfsontheffing zijn opgenomen.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke parkeerontheffing dient te warden aangetoond dat het in het belang van de beroeps· of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is om over een dergelijke ontheffing te beschikken.

 • 4.

  Een tijdelijke ontheffing wordt verleend voor een week of een jaar.

 • 5.

  Een tijdelijke ontheffing wordt geregistreerd op bedrijfsnaam.

 • 6.

  Een tijdelijke ontheffing wordt niet verleend als voor datzelfde bedrijf al een bedrijfsontheffing is verleend.

4. Bijzondere parkeerontheffing

Om in aanmerking te komen voor een bijzondere ontheffing gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Bijzondere ontheffingen worden enkel verleend aan functionarissen in 'levensreddende' beroepen. Hieronder vallen huisartsen en verloskundigen.

 • 2.

  Alle in Goirle gevestigde praktijken voor huisartsen en verloskundigen komen voor een bijzondere ontheffing in aanmerking.

 • 3.

  Een bijzondere ontheffing wordt geregistreerd op kenteken. Hiervoor dient het kentekenbewijs deel lb/II overhandigd te kunnen worden of, indien een auto niet op naam van de gebruiker staat, dient een verklaring te worden afgegeven van de autobezitter dat deze auto vaak gebruikt wordt door de betreffende gebruiker.

 • 4.

  Het vermelden van meerdere kentekens op één ontheffing is mogelijk, mits deze kentekens behoren bij voertuigen gelieerd aan dezelfde praktijk.

5. Geldigheidsduur

 • 1.

  De geldigheidsduur van een ontheffing wordt vermeld op de ontheffingkaart.

 • 2.

  Parkeerontheffingen, die slechts tegen betaling worden verstrekt, zijn geldig tot 1 jaar na de datum van verlening. Tijdelijke ontheffingen zijn ook verkrijgbaar met een geldigheidsduur van de periode van een of meerdere we(e)k(en).

6. Aanvraagformulieren

 • 1.

  Voor het aanvragen van de in deze beleidsregel genoemde vormen van parkeerontheffing dient gebruik te worden gemaakt van de daartoe door ons vastgestelde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren, voorzien van de daarbij gevraagde bescheiden, worden door ons in behandeling genomen.

7. Aanhaling en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als 'Gewijzigde beleidsregel inzake het verlenen van ontheffingen parkeerduurbeperking gemeente Goirle (2e wijziging)', en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Goirle, 11 juli 2023

burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

de secretaris,

Ruud Lathouwers

de burgemeester,

Mark van Stappershoef