Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023
CiteertitelVerordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 van de Gemeentewet
 2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2022-575476

0098169782

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023

Registratienummer: 0098169782

De raad van de gemeente Weststellingwerf;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t

de navolgende ‘’Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023’’ vast te stellen:

Artikel 1 Kwijtschelding

Deze verordening is van toepassing op de mogelijkheid tot kwijtschelding bij de invordering van belasting in de zin van :

- Artikel 8 Verordening onroerende-zaakbelastingen

- Artikel 11 Verordening afvalstoffenheffing

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Niet van toepassing

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  maximaal € 2.000,00 voor de belastingschuldige en de partner,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaald, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Intrekking Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Het “besluit invordering, incasso en kwijtschelding gemeentelijke belastingen” van 2 december 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Weststellingwerf 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2022.

De griffier, De voorzitter,