Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Aanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de aanwijzingsbesluiten die voorafgaand aan dit besluit zijn genomen ten behoeve van de boa’s van Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2022nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-575234

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

 

gelezen het voorstel van 13 december 2022;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Dijk en Waard 2022 (hierna: Apv) en artikel 9.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving Dijk en Waard 2022 (hierna: VFL);

 

overwegende dat de betreffende ambtenaren van zowel Staatsbosbeheer als Recreatie Noord-Holland categoraal aangewezen zijn als Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) en bevoegd zijn tot opsporing van strafbare feiten als genoemd in Domein II, milieu, welzijn en infrastructuur van Bijlage A-1 van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 

 

B e s l u i t :

 

 

het hierna volgende Aanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Aanwijzing boa’s Staatsbosbeheer

 • 1.

  Op grond van artikel 6:2 van de Apv de boa’s (boswachters) van Staatsbosbeheer categoraal aan te wijzen als toezichthouder Apv voor de natuur- en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard en hen daarmee bevoegd te maken tot opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de Apv.

 • 2.

  Op grond van artikel 9.2 van de VFL de boa’s van Staatsbosbeheer categoraal aan te wijzen als toezichthouder VFL voor de natuur-en recreatiegebieden van Staatsbosbeheer binnen het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard en hen daarmee bevoegd te maken tot opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de VFL.

Artikel 2 Aanwijzing boa’s Recreatie Noord-Holland

 • 1.

  Op grond van artikel 6:2 van de Apv de boa’s van Recreatie Noord-Holland categoraal aan te wijzen als toezichthouder Apv binnen het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard en hen daarmee bevoegd te maken tot opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de Apv.

 • 2.

  Op grond van artikel 9.2 van de VFL de boa’s van Recreatie Noord-Holland categoraal aan te wijzen als toezichthouder VFL binnen het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard en hen daarmee bevoegd te maken tot opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij of krachtens de VFL.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit boa’s Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland Dijk en Waard 2022".

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking in het Gemeenteblad;

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit vervallen de aanwijzingsbesluiten die voorafgaand aan dit besluit zijn genomen ten behoeve van de boa’s van Staatsbosbeheer en Recreatie Noord-Holland op basis van 6:2 van de Apv. Dit betreft in ieder geval het besluit van het college van Heerhugowaard d.d. 28 januari 2014 inzake de aanwijzing van de boa’s van Staatsbosbeheer en de besluiten van het college van Langedijk d.d. 8 juli 2009 en het college van Heerhugowaard d.d. 8 mei 2006 inzake de aanwijzing van de boa’s van Recreatie Noord-Holland.

Dijk en Waard, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard,

de secretaris,

mw. A. Doesburg

de burgemeester,

dhr. M. Poorter

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard.

 

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • Uw naam, adres

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 • Uw handtekening

Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mail adres te vermelden.

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

 

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.