Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzing van degene die is belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Smallingerland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van degene die is belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Smallingerland 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Smallingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het voorgaande aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-574678

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van degene die is belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Smallingerland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

gelet op:

 • -

  artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b en c, van de Gemeentewet, en;

 • -

  artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ);

 

besluit vast te stellen:

 

AANWIJZING VAN DEGENE DIE IS BELAST MET DE HEFFING EN INVORDERING VAN GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN DE UITVOERING VAN DE WET WAARDERING ONROERENDE ZAKEN SMALLINGERLAND 2023

Artikel 1  

 • 1.

  Als degene die is belast met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet wordt aangewezen: de teammanager Financiën te noemen de 'heffings- en invorderingsambtenaar'.

 • 2.

  Als degene die is belast met de uitvoering van de Wet WOZ, als bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ wordt aangewezen: de teammanager Informatie en Analyse te noemen de 'WOZ-ambtenaar'.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023 en treedt in de plaats van het voorgaande aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar.

 • 2.

  Indien en voorzover van belang bekrachtigt het college besluiten van of namens de heffings- en/of invorderingsambtenaar die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn genomen.

Artikel 3  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar Smallingerland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2022.

De secretaris,

De burgemeester,