Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het voorgaande besluit van 7 december 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-574660

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Smallingerland;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de artikelen 8 en 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2023;

 

 

BESLUITEN:

Artikel 1  

als plaatsen waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen 2022 mag worden geparkeerd, aan te wijzen de weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten en de maximale parkeerduur per parkeerlocatie vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".

Artikel 2  

als plaatsen waar de wielklem wordt gebruikt als zekerheid voor de betaling van een naheffingsaanslag, aan te wijzen weggedeelten en terreinen, gelegen in en rond het centrum van Drachten, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 "Plaats betaald parkeren".

Artikel 3  

de tijdstippen waarop tegen betaling van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen Smallingerland 2023 mag worden geparkeerd, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 "Tijdstip en de wijze betaald parkeren".

Artikel 4  

 • 1.

  Het besluit van 7 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van dit besluit, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3.

  Dit besluit kan wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Smallingerland 2023.

Drachten, 29 november 2022

Het college van burgemeester en wethouder van Smallingerland,

secretaris

burgemeester,

Bijlage 1 – Plaats betaald parkeren

 

(maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van de feestdagen*)

 

Parkeerlocatie

Omschrijving gebied/terrein

Maximale parkeerduur

Raadhuisplein

het parkeerterrein aan het Raadhuisplein

Onbeperkt

Van Knobelsdorffplein

het parkeerterrein aan het Van Knobelsdorffplein

Onbeperkt

De Marke

het parkeerterrein ten westen van De Drift, tussen de Meent en de Noord- en Zuidkade

Onbeperkt

Noord- /Zuidkade I

de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft de gedeelten tussen de Torenstraat/De Drift en De Singel

Onbeperkt

Oosterstraat

de parkeerhavens aan het gedeelte van de Oosterstraat, gelegen tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt

Onbeperkt

Oosterstraat – P

het parkeerterrein gelegen tussen de Houtlaan en de Oosterstraat

Onbeperkt

Houtlaan

de parkeerhavens aan de Houtlaan tussen de Torenstraat en het voetgangersgebied Noorderbuurt

Onbeperkt

Vogelzang

het parkeerterrein gelegen aan de Noorderbuurt en ten zuiden van de Vogelzang

Onbeperkt

Markt

het parkeerterrein aan de Markt

Onbeperkt

Sander Israëlsplein

het parkeerterrein Sander Israëlsplein, alsmede de plaatsen langs de toegangsweg van het terrein in het verlengde van de Oude Nering

Onbeperkt

Reidingweg

het parkeerterrein en de parkeervakken aan de Reidingweg, grenzend aan de Gauke Boelensstraat en het Kiryat-Onoplein;

en de parkeerplaatsen voor de huisnummers Reidingweg 8 t/m 94 (even)

Onbeperkt

Gauke Boelensstraat

het parkeerterrein aan de verbindingsweg tussen de Gauke Boelensstraat en de Pier Panderstraat ten westen van het gemeentehuis, alsmede het parkeerterrein gelegen achter het gebouw aan de Gauke Boelensstraat 4 – 6

Onbeperkt

Burgemeester Wuiteweg I

de parkeerhavens ten noorden van de toegangsweg naar het gemeentehuis vanaf de Burgemeester Wuiteweg

Onbeperkt

De Opgang

het parkeerterrein aan De Opgang

Onbeperkt

Oudeweg

het parkeerterrein ten westen van de Oudeweg en gelegen achter het gebouw Marktstede

Onbeperkt

Torenstraat

het parkeerterrein en parkeerhavens aan de Torenstraat, gelegen ten zuiden van de Vogelzang en ten noorden van de Houtlaan

Onbeperkt

Kiryat-Onoplein

het parkeerterrein op het Kiryat-Onoplein

Onbeperkt

Oude Nering

de eerste 10 parkeerplaatsen op de Oude Nering direct ten zuiden van de aansluiting op de Lange West

Onbeperkt

 

Stationsweg

de parkeerplaatsen langs het zuidelijk deel van de Stationsweg, tussen de Vogelzang en de Van Haersmasingel

Onbeperkt

Noord-/Zuidkade II

de parkeerhavens aan de Noord- en Zuidkade, voor zover het betreft tussen De Singel en de Noorderdwarsvaart

Onbeperkt

Burgemeester Wuiteweg II

de parkeerplaatsen langs het noordelijk deel van de Burgemeester Wuiteweg, tussen het Kiryat-Onoplein en de Berglaan

Onbeperkt

 

 • *)

  Onder feestdagen worden verstaan:

  Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag

 

Bijlage 2 – Tijdstip en wijze betaald parkeren

 

 • 1.

  Het betaald parkeren voor de parkeerlocaties zoals vermeld in Bijlage 1, van dit besluit, is van toepassing op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van feestdagen*).

 • 2.

  Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken zoals die op de parkeerapparatuur staan aangegeven, dan wel door middel van een rekening-gebonden kaart.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde onder 4 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een van de parkeerproviders. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij een parkeerprovider. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan de parkeerprovider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van de parkeerprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarde is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 5 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Smallingerland 2023.

 • 4.

  Het parkeerkaartje, tegen betaling verkregen uit de parkeerapparatuur op het betreffende parkeerterrein en/of weggedeelte, moet met de zijde van de tijdsaanduiding goed zichtbaar achter de voorruit worden geplaatst.

 

 • *)

  Onder feestdagen worden verstaan:

  Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag