Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dronten

Addendum structuurvisie Dronten 2030 en structuurvisie Hanzekwartier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDronten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAddendum structuurvisie Dronten 2030 en structuurvisie Hanzekwartier
CiteertitelAddendum Structuurvisie 2030 en structuurvisie Hanzekwartier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022Aanvulling

22-09-2022

gmb-2022-574273

Tekst van de regeling

Intitulé

Addendum structuurvisie Dronten 2030 en structuurvisie Hanzekwartier

1. Inleiding

 

 

De raad van de gemeente Dronten heeft op 29 november 2012 de Structuurvisie Dronten 2030 (hierna: Structuurvisie 2030) vastgesteld en op 26 april 2012 de structuurvisie voor het Hanzekwartier in Dronten. Nu inmiddels enige tijd is verstreken, dienen deze structuurvisies te worden geactualiseerd aangezien na de vaststelling van deze structuurvisies in de gemeente nieuw beleid is ontwikkeld. Dit nieuwe beleid is onder meer van invloed op de mobiliteit, de leefbaarheid en de bereikbaarheid in de gemeente Dronten. Daarnaast is het nieuwe beleid van invloed op het versterken van het landschap en de ontwikkeling van nieuwe natuur zoals beschreven in de Structuurvisie 2030. Het nieuwe beleid heeft geleid tot het uitvoeren van een aantal nieuwe concrete initiatieven en projecten zoals hieronder in dit addendum zullen worden beschreven.

 

Dit addendum heeft als doel een aanvulling te zijn op de hierboven genoemde bestaande structuurvisies. De inhoud van de Structuurvisie 2030 en van de Structuurvisie Hanzekwartier zelf wordt door dit addendum niet gewijzigd.

 

Dit addendum zal voornamelijk een aanvulling zijn op het gestelde in hoofdstuk 6 van de Structuurvisie 2030, “Op weg naar uitvoering”, maar is ook van toepassing op Deel IV van de Structuurvisie Hanzekwartier.

 

2. Aanduiding van te verhalen kosten

 

 

In de Structuurvisie 2030 wordt in hoofdstuk 6 beschreven op welke wijze kosten worden verhaald. De structuurvisie spreekt over “Bovenwijkse voorzieningen” (zie hoofdstuk 6.4), “Bovenplanse verevening” (zie hoofdstuk 6.5) en “Ruimtelijke ontwikkelingen” (zie hoofdstuk 6.6). In de gemeentelijke nota kostenverhaal, die is opgesteld op basis van het bepaalde in afdeling 6.4 van de Wet op de ruimtelijke ordening (hierna te noemen: Wro), wordt een enigszins andere opzet gehanteerd. In de Structuurvisie 2030, de Structuurvisie Hanzekwartier en dit addendum, wordt aangesloten bij de opzet van de nota kostenverhaal. Dat brengt mee dat de gemeente Dronten bij kostenverhaal voor de hierboven genoemde structuurvisies uitgaat van de volgende benaming en indeling:

 • a.

  Gebiedseigen kosten;

 • b.

  Plangebiedsoverstijgende kosten, onder te verdelen als volgt:

  • 1.

   Kosten voor bovenwijkse voorzieningen;

  • 2.

   Bovenplanse kosten;

  • 3.

   Bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

 

De plangebiedsoverstijgende kosten (nr. 1 en 3) zullen – ten opzichte van de Structuurvisie 2030 en Structuurvisie Hanzekwartier – achtereenvolgens nader worden uitgewerkt.

 

2.1 Bovenwijkse voorzieningen

 

In de Structuurvisie 2030 is in paragraaf 6.4 een tabel opgenomen waarin concrete initiatieven / projecten zijn benoemd van te realiseren bovenwijkse voorzieningen. Deze projecten blijven bestaan. Aan deze tabel met bestaande / lopende projecten worden een aantal concrete initiatieven / projecten toegevoegd, te weten:

 

Projectnaam

Locatie

Initiatiefnemer

1. Optisport Aart de Jonge zwembad

Dronten

Gemeente

2. Realiseren en uitbreiden P+R terrein

Dronten

Gemeente / Derden

3. “Loper” van station naar centrum, incl. beëindiging in dierenpark e.o.

Dronten

Gemeente

4. “Slinger” als langzaamverkeerroute (voetgangers/fietsers) door het Hanzekwartier

Dronten

Gemeente

5. Parkgebied Boulevard en Lage Vaart in het Hanzekwartier

Dronten

Gemeente

6. Parkeerplaatsen centrum Swifterbant

Swifterbant

Gemeente

7. Maatschappelijke voorzieningen centrum Swifterbant, o.a. MFC

Swifterbant

Gemeente

8. Verleggen Ottodreef

Dronten

Gemeente

9. Fietspad De Gilden – Biddingweg

Dronten

Gemeente

10. Fietsroute Morinel

Dronten

Gemeente

11. Doorsteken fietspad Educalaan

Dronten

Gemeente

12. Watertappunten

Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant

Gemeente

13. Verlichting De Drieslag – Arendschelling

Dronten

Gemeente

 

Daarnaast worden een aantal initiatieven / projecten die in de Structuurvisie 2030 bestempeld zijn als bovenwijkse voorziening overgeheveld naar de categorie “bovenplanse kosten” of “ruimtelijke ontwikkeling”, omdat deze voorzieningen van invloed zijn op meerdere (toekomstige) exploitatiegebieden in de gemeente. Het betreft in dit geval:

 

 • 1.

  Het realiseren van “Landschap verbindingszones” zoals opgenomen onder nummer A. in de tabel;

 • 2.

  Het opheffen van “Knelpunt Roggebot (N307)” zoals opgenomen onder nummer C in de tabel;

 • 3.

  Het aanpakken van de “Dronterringweg / Swifterringweg” zoals opgenomen onder nummer H in de tabel.

 

2.2 Ruimtelijke ontwikkelingen

 

Uit artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) volgt dat de gemeente bij het aangaan van een overeenkomst over grondexploitatie (zijnde een anterieure overeenkomst) bepalingen kan opnemen inzake het verhalen van een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen, mits een structuurvisie is vastgesteld waarin de ruimtelijke ontwikkelingen zijn beschreven. Deze bijdrage is aanvullend op de kosten die worden verhaald voor bovenwijkse voorzieningen en bovenplanse kosten.

 

Voor het verhalen van een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen dient aan een aantal vereisten te worden voldaan:

 • 1.

  de ruimtelijke ontwikkeling dient te zijn opgenomen in een vastgestelde structuurvisie;

 • 2.

  de bestedingen ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingen dienen inzichtelijk te worden gemaakt;

 • 3.

  er dient samenhang te zijn tussen de ruimtelijke ontwikkeling en het exploitatiegebied dat bijdraagt aan de kosten voor de ruimtelijke ontwikkeling.

 

2.2.1 Nieuw fonds

 

Naast de reeds benoemde fondsen in de Structuurvisie 2030, te weten (I) ‘mobiliteit en bereikbaarheid’ en (II) ‘landschapsversterking en nieuwe natuurontwikkeling’, stelt de gemeente Dronten een nieuw fonds in, te weten (III) ‘leefbaarheid en energietransitie / klimaatadaptie’. Dit fonds heeft als doel het bevorderen en/of bekostigen van maatregelen en initiatieven die de leefbaarheid in de gemeente Dronten bevorderen en die bijdragen aan het nemen van maatregelen / initiatieven die toezien op de energietransitie in de gemeente Dronten, zoals het bevorderen van duurzaam geproduceerde energie. Voorts worden vanuit dit fonds maatregelen en initiatieven bekostigd die – vanwege de klimaatverandering – toezien op klimaatadaptatie in de gemeente Dronten, zoals het zorgen voor voldoende waterberging en het verhogen van dijken.

 

2.2.2 Voorgenomen bestedingen in verband met de ruimtelijke ontwikkelingen

 

In de onderstaande tabel I worden de ruimtelijke ontwikkelingen nader beschreven (conform vereiste 1). Het gaat hier om bestaande projecten en nieuwe projecten. Van de bestaande projecten ontbreekt in de bestaande structuurvisies de omschrijving van de samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkeling en het exploitatiegebied dat bijdraagt aan de kosten van de ruimtelijke ontwikkeling. Dat is de reden dat deze projecten in dit addendum zijn opgenomen.

 

In de tabel is onderscheid is gemaakt in de verschillende fondsen, te weten:

 • I.

  mobiliteit en bereikbaarheid

 • II.

  landschapsversterking en nieuwe natuurontwikkeling

 • III.

  leefbaarheid en energietransitie / klimaatadaptie

 

De kosten van de bestedingen ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkelingen worden inzichtelijk gemaakt in de Nota kostenverhaal van de gemeente Dronten (conform vereiste 2), waarbij onderscheid wordt gemaakt in bestedingen in ruimtelijke ontwikkelingen die (I) reeds zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn, (II) aannemelijk zijn of (III) waarvoor een beleidsvoornemen bestaat.

 

Tabel IRuimtelijke ontwikkelingen

 

(I) Mobiliteit en bereikbaarheid

1. Revitalisering bedrijventerrein De Noord Dronten (Pioniersweg/Fazantendreef) Revitalisering is nodig vanwege een matige ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. De ligging van grote oppervlakten bedrijventerreinen met onvoldoende kwaliteit en veiligheid tussen woongebieden en het buitengebied creëert een barrièrewerking, mede door het ontbreken van parkmanagement (Structuurvisie 2030, p. 52)

2. Revitalisering en herstructurering bedrijventerrein Spelwijk Swifterbant Zie omschrijving ‘Revitalisering bedrijventerrein De Noord Dronten’.

3. Revitalisering bedrijventerrein Business Zone Delta Dronten Zie omschrijving ‘Revitalisering bedrijventerrein De Noord Dronten’.

4. Bedrijventerrein Poort van Dronten Aan de noordwestkant van Dronten ligt het nieuw te ontwikkelen / in ontwikkeling zijnde duurzame bedrijventerrein Poort van Dronten. Er geldt de “Energievisie duurzaam bedrijventerrein Poort van Dronten” (2011). Er ligt een grote waterpartij. Rondom dit water worden ‘flauwe’ oevers aangelegd met bomen, zodat het terrein een groene uitstraling krijgt (Structuurvisie 2030, p. 50).

5.Ijsseldelta Programma In het Ijsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, RWS en de waterschappen Zuiderzeeland en WDOD samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio. Het Ijsseldelta Programma bestaat uit 4 projecten: Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen, Recreatieterreinen (Structuurvisie 2030, p. 38).

6. Opheffen knelpunt Roggebot (N307) Het is nodig om, vanuit verkeerstechnisch oogpunt, het knelpunt Roggebot (N307) op te heffen. De doorstroming van de huidige N307 ter hoogte van de Roggebotsluis is vaak onvoldoende (Structuurvisie 2030, p. 38).

7. Verbetering fietsnetwerk(knooppuntenroute) Het is in het belang van leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en bereikbaarheid om als gemeente meer aandacht te besteden aan het stimuleren van het fietsgebruik. Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan onderstreept het belang van goede en verkeersveilige fietsverbindingen. In lijn hiermee wordt voorgesteld om het fietsnetwerk in de gemeente Dronten te verbeteren. Ter uitvoering van dit doel wordt een aantal fietstrajecten verbeterd (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (hierna GVVP, p. 14-17).

8. Aanpassen Bisonweg en Biddingweg In het kader van de gebiedsontwikkeling Swifterbant Zuid is het nodig dat de Bizonweg en de Biddingweg worden aangepast (aanleg rotonde Bisonweg, aanpassing rotonde Biddingweg, aanpassing beide wegen, aanleggen fietspaden).

9. Aanpassen Dronterringweg / SwifterringwegHet is nodig om, vanuit verkeerstechnisch oogpunt, de Dronterringweg en Swifterringweg aan te pakken, waardoor de doorstroming van het verkeer in de gemeente Dronten verbetert (Structuurvisie 2030, p. 37-38).

10. Aanpassen wegenstructuur De Zuid In het kader van de gebiedsontwikkeling aan de Zuid, op de huidige locatie van de Flevo Manege, dienen wegen aangepast te worden.

(II) Landschapsversterking en nieuwe natuurontwikkeling

11. Nieuwe Natuur oostelijk Flevoland Het in werking stellen van een gebiedsproces aan de oostkant van de gemeente Dronten, waarbij gronden vrijkomen die voor 80% gebruikt kunnen worden voor landbouwstructuurversterking (bedrijfsvergroting) en voor 20% omgevormd worden naar extra nieuwe natuur en recreatie (Structuurvisie 2030, p. 81).

12. Ecologische verbindingszones De gemeente Dronten zet in op het realiseren van ecologische verbindingszones. Hiermee wordt de natuurlijke diversiteit in het agrarisch gebied vergroot en krijgt het landschap tegelijkertijd een meer afwisselend beeld. Ook kan dit bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit (Structuurvisie 2030, p. 69).

13. Groene gordel langs de Rendiertocht Het realiseren van een groene gordel langs de Rendiertocht, zodat nieuwe natuur wordt ontwikkeld (Structuurvisie 2030, p. 81).

14. Landschappelijke inpassing bedrijventerrein De Kolk/Tarpan Swifterbant Het is nodig dat De Kolk/Tarpan landschappelijk beter kan worden ingepast. Daarbij valt te denken aan het creëren van een rand met veel groen en eventueel water langs de noordzijde van de Dronterringweg en het aantrekkelijker maken van de zone langs het water aan de noordwestkant. Op termijn is op dit terrein ook herstructurering/intensivering en revitalisering aan de orde Structuurvisie 2030, p. 52).

15. Herstructurering en revitalisering Noorderbaan/Oldebroekerweg Biddinghuizen Het is nodig om de omgeving van de jachthaven (aan de westzijde van het terrein, langs de Hoge Vaart) aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Tevens zal er aandacht moeten zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de randen van Noorderbaan/Oldebroekerweg en voor de landschappelijke inpassing (Structuurvisie 2030, p. 52).

(III) Leefbaarheid en energietransitie / klimaatadaptatie

16. Revitalisering winkelcentra Dronten In de Retailvisie gemeente Dronten wordt ingezet op Dronten-centrum als hét bruisende hart van de gemeente Dronten. Revitalisering is daarbij nodig. Leegstand in het winkelgebied moet teruggedrongen worden door een compact winkelgebied te realiseren (Retailvisie Dronten 2018, p. 13).

17. Revitalisering winkelcentrum Biddinghuizen & Swifterbant (dorpen) Het functioneren van de dorpscentra als winkelgebieden staat onder druk. Het draagvlak voor winkels neemt af (m.u.v. levensmiddelen), omdat deze vooral naar Dronten-centrum gaan of elders in de regio. Bovendien moet rekening worden gehouden met een forse vergrijzing. Een bruisend dorpscentrum om de leefbaarheid in het dorp te versterken is het uitgangspunt (Retailvisie Dronten, p. 21).

18. Elektrisch vervoer (laadpalen) De gemeente Dronten streeft ernaar om zelfvoorzienend te zijn qua energiegebruik en -opwekking. Dat betekent dat er een transitie gemaakt en gefaciliteerd moet worden naar elektrisch vervoer. De beleidsregel openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Dronten 2019 beschrijft hoe de gemeente de komst van meer laadpalen faciliteert (GVVP, p. 11, 14).

19. Zonnepark IJsseloog De gemeente Dronten heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden. De gemeente Dronten zet daarom o.a. in op het opwekken van duurzame energie (Structuurvisie 2030, p. 70-71, Klimaatbeleidsplan gemeente Dronten 2017).

20. Zonnepark RWS-A6-zon. Zie omschrijving ‘Zonnepark Ijsseloog’.

21. Uitkijkpunt Reevesluis Het realiseren van een uitkijkpunt bij de Reevesluis, waardoor het gebied rondom de Reevesluis aantrekkelijk wordt voor recreanten.

 

2.2.3 Toe te rekenen exploitatiegebieden

 

Voor het kunnen toerekenen van plangebiedsoverstijgende kosten aan de verschillende gebiedsontwikkelingen / ruimtelijke initiatieven, is het noodzakelijk dat er een samenhang aanwezig is tussen de exploitatiegebieden en de ruimtelijke ontwikkelingen / initiatieven (conform vereiste 3). De gemeente Dronten is daartoe onderverdeeld in de volgende exploitatiegebieden:

 

 • 1.

  Dronten

 • 2.

  Biddinghuizen

 • 3.

  Swifterbant

 • 4.

  Buitengebieden

 

In de onderstaande tabel II wordt weergegeven in hoeverre er een relatie bestaat tussen de ruimtelijke ontwikkeling en de exploitatiegebieden.

 

Tabel IIRelatie ruimtelijke ontwikkeling en exploitatiegebieden

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Buitengebieden

1. Revitalisering bedrijventerrein De Noord

ZEER VEEL

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEEN

2. Revitalisering en herstructurering bedrijventerrein Spelwijk

WEINIG

WEINIG

ZEER VEEL

GEEN

3. Revitalisering bedrijventerrein Business Zone Delta

ZEER VEEL

WEINIG

WEINIG

GEEN

4. Bedrijventerrein Poort van Dronten

ZEER VEEL

GEMIDDELD

VEEL

GEEN

5. IJsseldelta Programma

VEEL

VEEL

VEEL

ZEER VEEL

6. N307: Knelpunt Roggebot

ZEER VEEL

ZEER VEEL

ZEER VEEL

ZEER VEEL

7. Verbetering fietsnetwerk (knooppuntenroute)

ZEER VEEL

ZEER VEEL

ZEER VEEL

ZEER VEEL

8. Aanpassen Bisonweg en Biddingweg

VEEL

VEEL

ZEER VEEL

WEINIG

9. Aanpassen Dronterringweg / Swifterringweg

VEEL

VEEL

ZEER VEEL

WEINIG

10. Aanpassen wegenstructuur De Zuid

ZEER VEEL

GEEN

GEEN

GEEN

11. Nieuwe Natuur oostelijk Flevoland

VEEL

VEEL

GEMIDDELD

ZEER VEEL

12. Ecologische verbindingszones

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

ZEER VEEL

13. Groene gordel langs de Rendiertocht

ZEER VEEL

GEMIDDELD

GEMIDDELD

VEEL

14. Landschappelijke inpassing bedrijventerrein De Kolk/Tarpan

WEINIG

WEINIG

ZEER VEEL

GEEN

15. Herstructurering en revitalisering Noorderbaan/Oldebroekerweg

WEINIG

ZEER VEEL

GEEN

WEINIG

16. Revitalisering winkelcentra Dronten

ZEER VEEL

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

17. Revitalisering winkelcentrum Biddinghuizen en Swifterbant

WEINIG

ZEER VEEL

ZEER VEEL

GEMIDDELD

18. Elektrisch vervoer (laadpalen)

ZEER VEEL

ZEER VEEL

ZEER VEEL

GEMIDDELD

19. Zonnepark IJsseloog

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

20. Zonnepark RWS-A6-zon.

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

GEMIDDELD

21. Uitkijkpunt Reevesluis

VEEL

VEEL

VEEL

VEEL

 

 

2.2.4 Samenhang tussen exploitatiegebied en ruimtelijke ontwikkeling

 

De samenhang (conform vereiste 3) tussen het exploitatiegebied en de ruimtelijke ontwikkeling kan op twee manieren worden bekeken:

 • 1.

  een materiële relatie; en

 • 2.

  een beleidsmatige relatie.

 

Materiële relatie

Er is sprake van een materiële relatie wanneer tussen de voorgenomen bestedingen en de betalende exploitatiegebieden een fysieke of technische verbinding bestaat die wijst op oorzaak-gevolg en/of nut. Het positieve gevolg of toenemende nut kan worden bereikt via bijvoorbeeld een gebruik, uitstraling of op een andere wijze. De bestedingen kunnen worden gedaan op korte afstand, maar ook op grotere afstand van het betalende exploitatiegebied.

 

Beleidsmatige relatie

Er is sprake van een beleidsmatige relatie wanneer tussen de voorgenomen bestedingen en de betalende exploitatiegebieden louter een relatie bestaat op basis van een bestuurlijke opvatting of bestuurlijke keuze, eventueel neergelegd in een beleidsnota. Het vragen van een bijdrage ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling, leunt daarbij vaak op gemeentelijk beleid.

 

De samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkeling en het exploitatiegebied dat aan deze ontwikkeling dient bij te dragen, wordt in de onderstaande tabel III weergegeven.

 

Tabel IIIMateriële/beleidsmatige relatie bestedingen ruimtelijke ontwikkeling en exploitatiegebied(en)

 

Ruimtelijke ontwikkeling

Materiële/beleidsmatige relatie bestedingen ruimtelijke ontwikkeling en exploitatiegebied(en)

1. Revitalisering bedrijventerrein De Noord

Deze investering is belangrijk voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit en veiligheid tussen de woongebieden en het buitengebied in de gemeente Dronten.

2. Revitalisering en herstructurering bedrijventerrein Spelwijk

Deze investering is belangrijk voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit en veiligheid tussen de woongebieden en het buitengebied in Swifterbant

3. Revitalisering bedrijventerrein Business Zone Delta

Deze investering is belangrijk voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het bedrijventerrein. Dit heeft een positieve uitwerking op de kwaliteit en veiligheid tussen de woongebieden en het buitengebied in de gemeente Dronten.

4. Bedrijventerrein Poort van Dronten

Deze investering is belangrijk voor de bedrijvigheid in de gemeente Dronten, met name in Dronten, waarbij geïnvesteerd wordt in de duurzaamheid van bedrijven.

5. IJsseldelta Programma

Deze investering is belangrijk voor het verbeteren van de waterveiligheid in de regio, waarbij diverse partijen betrokken zijn (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat).

6. N307: Knelpunt Roggebot

Deze investering is belangrijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de gemeente Dronten.

7. Verbetering fietsnetwerk (knooppuntenroute)

Deze investering betreft de verbetering van het fietsnetwerk in de gehele gemeente Dronten, vaak van regionaal karakter. Deze investering draagt rechtstreeks bij aan de visie uit het GVVP.

8. Aanpassen Bisonweg en Biddingweg

Deze investering is nodig om de gebiedsontwikkeling Swifterbant Zuid mogelijk te maken en draagt bij aan de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de nieuwe woonwijk en draagt bij aan de verbetering van de verkeersdoorstroming in de gemeente Dronten als geheel.

9. Aanpassen Dronterringweg / Swifterringweg

Deze investering is nodig om de bereikbaarheid van de gemeente Dronten en de doorstroming van het verkeer in de gemeente Dronten te verbeteren.

10. Aanpassen wegenstructuur De Zuid

Deze investering is nodig om de gebiedsontwikkeling aan De Zuid mogelijk te maken en draagt bij aan de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de nieuwe woonwijk.

11. Nieuwe Natuur oostelijk Flevoland

Deze investering is van belang voor landbouwstructuurversterking (bedrijfsvergroting) en het creëren van nieuwe natuur en recreatie. De nieuwe natuur komt de gehele gemeente ten goede.

12. Ecologische verbindingszones

Deze investering is van belang in het kader van natuurlijke diversiteit in het agrarisch gebied en een afwisselend beeld van het landschap.

13. Groene gordel langs de Rendiertocht

Deze investering is belangrijk om nieuwe natuur te creëren in de gemeente Dronten. De nieuwe natuur komt de gehele gemeente Dronten ten goede.

14. Landschappelijke inpassing bedrijventerrein De Kolk/Tarpan

Deze investering is nodig om het bedrijventerrein landschappelijk beter in te kunnen passen. Dit zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het bedrijventerrein, waarvan de inwoners van Swifterbant profiteren.

15. Herstructurering en revitalisering Noorderbaan/Oldebroekerweg

Deze investering is nodig om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit komt ten goede aan de recreatie in het gebied en aan de groenvoorziening.

16. Revitalisering winkelcentra Dronten

Deze investering is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van Dronten als woonplaats en heeft een positief effect op de economie en het toerisme in de gemeente Dronten. De regionale functie van de gemeente Dronten wordt hiermee versterkt en heeft dan ook invloed op de omliggende dorpen in de gemeente.

17. Revitalisering winkelcentrum Biddinghuizen en Swifterbant

Deze investering is belangrijk voor de leefbaarheid in de dorpen mede gelet op de sterke vergrijzing die er in de dorpen plaatsvindt.

18. Elektrisch vervoer (laadpalen)

Deze investering draagt bij aan de energietransitie die de gemeente Dronten maakt en wordt uitgevoerd in de gehele gemeente.

19. Zonnepark IJsseloog

Deze investering draagt bij aan het duurzaam opwekken van energie. Zonne-energie is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die de gemeente wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen, gelet op de klimaatdoelen en waarvan de verschillende exploitatiegebieden kunnen profiteren.

20. Zonnepark RWS-A6-zon.

Deze investering draagt bij aan het duurzaam opwekken van energie. Zonne-energie is samen met windenergie de belangrijkste vorm van energie die de gemeente wil inzetten om een duurzaam energiesysteem te krijgen, gelet op de klimaatdoelen en waarvan de verschillende exploitatiegebieden kunnen profiteren.

21. Uitkijkpunt Reevesluis

Deze investering is van belang om recreatie nabij de Reevesluis te stimuleren. Dit project versterkt het landschap, hetgeen van belang is voor de gehele gemeente.