Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijvenschap Hoefweg

Reglement Auditcommissie Bedrijvenschap Hoefweg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijvenschap Hoefweg
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement Auditcommissie Bedrijvenschap Hoefweg
CiteertitelReglement Auditcommissie Bedrijvenschap Hoefweg
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2022nieuwe regeling

15-12-2022

bgr-2022-1416

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Auditcommissie Bedrijvenschap Hoefweg

Besluit

 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Hoefweg, gelet op artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, besluit vast te stellen de volgende regeling: “Reglement Auditcommissie Bedrijvenschap Hoefweg”

 

Reglement

Artikel 1 Doel

De auditcommissie toetst op alle zaken die zij wenselijk acht in het kader van de financiële rechtmatigheid, echter minimaal op zaken met betrekking tot de wettelijk voorgeschreven rechtmatigheidsverantwoording. Deze toets resulteert in een rapportage aan het Algemeen Bestuur met bevindingen en een advies aan het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Artikel 2 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  een lid: een lid van de auditcommissie;

 • b.

  de voorzitter: de voorzitter van de auditcommissie of diens vervanger;

 • c.

  Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg;

 • d.

  Het Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg;

 • e.

  de accountant: de accountant benoemd door het Algemeen Bestuur van GR Bedrijvenschap Hoefweg;

 • f.

  directeur: de directeur van GR Bedrijvenschap Hoefweg.

 • g.

  controller: de controller van GR Bedrijvenschap Hoefweg.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De auditcommissie:

  • a.

   adviseert het Algemeen Bestuur bij het uitvoeren van zijn controlerende taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

  • b.

   adviseert het Dagelijks Bestuur met betrekking tot de rechtmatigheidsverantwoording.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur benoemt de leden van de auditcommissie;

 • 2.

  De auditcommissie bestaat uit ten minste 3 leden van het Algemeen Bestuur, niet zijnde leden van het Dagelijks Bestuur, waaronder ten minste 1 lid, met meer specifieke kennis en affiniteit met financiën en audit;

 • 3.

  De leden van de auditcommissie benoemen uit hun midden een voorzitter;

 • 4.

  Het lidmaatschap van een lid van de auditcommissie eindigt op het moment dat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt.

Artikel 5 Vergadering

 • 1.

  Vergaderingen van de auditcommissie worden ten minste twee maal per jaar gehouden (bij voorkeur in april i.v.m. de begroting en de jaarrekening en in oktober i.v.m. het intern controleplan en de interim controle);

 • 2.

  Bijzondere vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen zodra hieraan behoefte bestaat;

 • 3.

  De vergaderingen zijn besloten.

 • 4.

  Naast de leden van de auditcommissie zijn op verzoek van de auditcommissie de directeur en de controller bij de vergadering aanwezig;

 • 5.

  Op verzoek van de auditcommissie neemt de accountant deel aan de vergadering.

Artikel 6 Beëindiging

Het reglement wordt gewijzigd of ingetrokken door het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 7 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de auditcommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking na vaststelling in het Algemeen Bestuur op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 15 december 2022