Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West-Brabants Archief

Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluitWest-Brabants Archief 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest-Brabants Archief
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluitWest-Brabants Archief 2022
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpDirectiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2022Nieuwe regeling

16-11-2022

bgr-2022-1403

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluitWest-Brabants Archief 2022

 

Het dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de voorzitter van het West-Brabants Archief;

Overwegende dat:

- ingevolge artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief hierna te noemen “de Gemeenschappelijke Regeling” in een directiestatuut de taken en bevoegdheden van de directeur, alsmede de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering en naleving daarvan, worden omschreven;

- ingevolge artikel 26 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling het dagelijks bestuur een algemeen mandaat- en volmachtbesluit dient vast te stellen;

- het, met het oog op een doelmatige besluitvorming en een vlotte afdoening van zaken, gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren.

Gelet op:

- Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

- De Wet gemeenschappelijke regelingen;

- De Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.

Besluit:

- Het “Aangepast directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief” in te trekken;

- Het “Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief 2022” vast te stellen.

 

Bepalingen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief;

b. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief;

c. Voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief, bedoeld in artikel 16 van de Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief;

d. Directeur: de directeur van het West-Brabants Archief, bedoeld in artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief. De directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur;

e. Archivaris: de archivaris van het West-Brabants Archief, bedoeld in artikel 25 van de Gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief;

f. Gemandateerde: degene, die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van het bevoegd orgaan besluiten te nemen.

g. Volmacht: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

h. Machtiging: de bevoegdheid tot het namens een bestuursorgaan verrichten van handelingen die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

i. Mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen.

j. WBA: het West-Brabants Archief.

 

Artikel 2. De directeur

 

2.1 Functie

De directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur.

 

2.2 Taken

 

 • 1.

  De directeur geeft integraal en dagelijks leiding aan de organisatie van het West-Brabants Archief.

 • 2.

  De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en belast met de dagelijkse leiding van de Gemeenschappelijke Regeling, en draagt in die hoedanigheid onder andere zorg voor:

  a. een tijdige en goede kwaliteit van de ambtelijke advisering van en ondersteuning aan de bestuursorganen van de Gemeenschappelijke Regeling;

  b. de planning van de activiteiten en de uitvoering daarvan met inachtneming van het door de bestuursorganen terzake vastgestelde beleid;

  c. de juridische- en financiële rechtmatigheid, cliëntgerichtheid, efficiënte en effectieve uitvoering van de aan de Gemeenschappelijke Regeling opdragen taken;

  d. de voorbereiding en uitvoering van de begroting;

   

2.3 Toezicht en verantwoording

 

 • 1.

  De directeur is verantwoording verschuldigd aan het dagelijks bestuur.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur houdt ten minste een maal per jaar een functionerings- en beoordelingsgesprek en brengt de uitkomst van deze gesprekken vertrouwelijk ter kennisname aan het algemeen bestuur.

 

Artikel 3. Mandaat, volmacht en machtiging directeur

Aan de directeur worden door het dagelijks bestuur in mandaat danwel in volmacht de volgende bevoegdheden verleend:

 

3A. Privaatrechtelijke en feitelijke handelingen

 

 • 1.

  De directeur is bevoegd voor de budgetten zoals deze in de begroting zijn vastgesteld. Het dagelijks bestuur verleent de directeur alle bevoegdheden tot het verrichten van privaatrechtelijke en feitelijke handelingen waaronder het aangaan en ondertekenen van alle overeenkomsten in de ruimste zin van het woord tot een maximumbedrag van € 100.000,- per overeenkomst. Deze bevoegdheid geldt niet voor besluiten tot het oprichten of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, het stellen van borg, het verlenen van garanties, het aangaan van geldleningsovereenkomsten en het vervreemden, bezwaren of kopen van onroerende goederen.

 • 2.

  De directeur neemt bij hetgeen in lid 1 is bepaald de volgende regels in acht:

  a. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gevolgd.

  b. De bevoegdheid tot het aangaan van verplichtingen geldt voor zover een toereikend budget aanwezig is.

 • 3.

  De directeur is bevoegd namens de Gemeenschappelijke Regeling rechtsgedingen te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten;

 • 4.

  De directeur is bevoegd om voor het dagelijks bestuur de verwerkingsverantwoordelijkheid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit te oefenen.

 • 5.

  De directeur is bevoegd om aanvragen als bedoeld in hoofdstuk lll van de AVG in behandeling te nemen en daarop een besluit te nemen.

 • 6.

  Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur machtigen de directeur om noodzakelijke tekstuele wijzigingen aan te brengen in documenten, zoals protocollen, verordeningen, en overeenkomsten, waar al eerder een besluit door het dagelijks bestuur of algemeen bestuur over is genomen, mits deze geen veranderingen aanbrengen in de inhoud waarop dit besluit is gebaseerd.

   

3B. Personele aangelegenheden

 • 1.

  De directeur beslist over de benoeming, schorsing, ontslag alsmede alle andere rechtspositionele rechtshandelingen op grond van de geldende arbeidsvoorwaardenregeling ten aanzien van al het personeel.

 • 2.

  De directeur is bevoegd om aanwijzingsbesluiten in verband met personele aangelegenheden te nemen, behalve de aanwijzing van de Archivaris.

 

3C. Publiekrechtelijke besluiten

 • 1.

  De directeur is bevoegd de volgende besluiten te nemen en feitelijke handelingen te verrichten:

  a. Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

  b. Het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) nemen van een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

  c. Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

  d. Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

  e. Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

  f. Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

  g. Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

  h. Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

  i. Het indienen van een verweerschrift.

  j. Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:19 van de Awb.

  k. Het namens het dagelijks bestuur te besluiten tot het voeren van bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures en handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan te verrichten.

  l. Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

  m. De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

  n. Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

  o. Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden het archief betreffende.

  p. Het beslissen op verzoeken om informatie zoals bedoeld in de Wet open overheid.

  q. Het beslissen op verzoeken zoals bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

  r. Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb).

  s. Het aanvragen van subsidie

  t. Het nemen van besluiten tot het (niet)openstellen van de elektronische weg als bedoeld in artikel 2:15 van de Awb.

 

 • 2.

  Van de in het vorig lid opgedragen bevoegdheden mag geen gebruik worden gemaakt, indien:

  a. het betreft bestuurlijk/politiek gevoelige zaken;

  b. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  c. het besluit niet past binnen de daartoe bestemde budgetten of uit het besluit niet voorziene financiële consequenties kunnen voortvloeien;

  d. het algemeen of dagelijks bestuur of de voorzitter dit kenbaar hebben gemaakt;

 

Artikel 4. Ondertekening

Daar waar door de mandaatgever een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden: Namens [titel mandaatgever] van het West-Brabants Archief, en dan de functie en naam van de gemandateerde.

 

Artikel 5. Ondermandaat

Ondermandaat aan functionarissen in dienst of werkzaam voor het West-Brabants Archief is toegestaan. Ondermandatering geschiedt bij schriftelijk besluit. Ondermandaten worden ter kennis gebracht van het dagelijks bestuur, dan wel het algemeen bestuur. De voorschriften die voor het mandaat gelden zijn onverminderd van toepassing op het ondermandaat. Daarnaast kunnen aan een ondermandaat extra voorschriften worden verbonden.

 

Artikel 6. Mandaat archivaris

Conform artikel 9 lid 1 en artikel 25 lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling oefent de archivaris van het West-Brabants Archief onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur de archiefrechtelijke taken uit ten behoeve van de in artikel 3 Gemeenschappelijke regeling genoemde doelstellingen van het West-Brabants Archief. Hieronder vallen tevens:

 

 • a.

  het, indien dat noodzakelijk blijkt door voortschrijdend inzicht, met terugwerkende kracht stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden in de zin van artikel 15 lid 2 Archiefwet;

 • b.

  het, ten aanzien van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden, gehoord degene op wiens last de archiefbescheiden zijn overgebracht, opheffen van de aan de openbaarheid gestelde beperkingen, dan wel deze ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing te laten, indien het belang van de gestelde beperking niet opweegt tegen diens belang tot raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden;

 • c.

  het nemen van besluiten in het kader van het verlenen van inzage in beperkt openbare archiefbescheiden;

 • d.

  het nemen van besluiten tot het aangaan of opheffen van schenkings- en bruikleenovereenkomsten en de opname of ontvreemding van bijbehorende collecties in de collectie van het WBA;

   

Artikel 7. Afwezigheid gemandateerde

 

1. Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers of waarnemers.

 • 2.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger of waarnemer, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden “plaatsvervangend” of “waarnemend’’, gevolgd door functie en eigen naam.

 

Artikel 8. Slotbepaling

 

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Directiestatuut en algemeen mandaat- en volmachtbesluit West-Brabants Archief 2022”

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van het West-Brabants Archief d.d. 16 november 2022

 

De secretaris, M.H.N. Korving

De voorzitter, A.J Moerkerke