Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit gegevensverstrekking BsGW 2.0

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit gegevensverstrekking BsGW 2.0
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 67 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
  2. artikel 67 van de Invorderingswet 1990
  3. artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken
  4. artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 6 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2022nieuwe regeling

10-11-2022

bgr-2022-1398

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit gegevensverstrekking BsGW 2.0
Het Dagelijks Bestuur van BsGW

 

Onderwerp: Besluit gegevensverstrekking BsGW 2.0

 

Roermond, 10-11-2022

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling BsGW 2011-1e wijziging, artikel 67, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 67, tweede lid, van de Invorderingswet 1990, artikel 40 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6,vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen het Besluit gegevensverstrekking BsGW 2.0

 

Artikel 1 Geen geheimhoudingsplicht

Lid 1. De geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 67, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, geldt niet voor verstrekking aan de in deze regeling genoemde bestuursorganen voor zover het de hierna genoemde gegevens ten behoeve van de genoemde publiekrechtelijke taken betreft:

 

a. Gegevens die noodzakelijk zijn voor een effectieve en efficiënte samenwerking in het kader van de integrale toepassing en handhaving van overheidsregelingen, voor zover het een samenwerking betreft van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) of het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC).

b. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de integriteitstoets (Bibob-toets) door het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, zoals bedoeld in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

c. Gegevens die noodzakelijk zijn voor onderzoek naar de woningmarkt en volkshuisvesting, zoals bedoeld in de Huisvestingswet 2014 en Woningwet.

d. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het regionaal actieprogramma en de daaruit voortvloeiende regionale woonmonitor.

e. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en uitvoeren van de omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet.

f. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het onderzoek naar onttrekking van woonruimte aan de woningvoorraad, zoals bedoeld in de Huisvestingswet 2014.

g. Gegevens die noodzakelijk zijn in het belang van een goede gebouwenregistratie zoals bedoeld in de Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

h. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening van de opbrengst van de BIZ-bijdrage ten behoeve van een bedrijveninvesteringszoneplan, zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

i. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de draagvlakmeting voorafgaand aan de inwerkingtreding van de verordening waarbij het tarief van de BIZ-bijdrage wordt ingesteld, zoals bedoeld in de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

j. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het landelijke afvalstoffenbeleid en het daaruit voortvloeiende grondstoffenplan.

k. Gegevens die noodzakelijk zijn voor milieubeheer en afval- en grondstoffeninzameling, zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.

l. Gegevens die noodzakelijk zijn voor het voorbereiden en vaststellen van belastingverordeningen, begroting en rekening, inclusief accountantscontrole.

m. Gegevens met betrekking tot de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen.

n. Gegevens met betrekking een adequate voorbereiding van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing van de Veiligheidsregio’s Limburg Noord en Zuid zoals bedoeld in de Wet op de veiligheidsregio’s.

o. Gegevens inzake vroeg signalering betalingsachterstanden. Op dit moment is uitwisseling wettelijk al mogelijk bij achterstanden op huur, energie, drinkwater en zorgkosten. Artikel 10 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) maakt de tijdelijke uitwisseling van persoonsgegevens mogelijk voor experimenten met vroeg signalering van schulden. Momenteel loopt er een pilot met 4 gemeenten binnen de GR BsGW.

 

Lid 2. Het gerechtvaardigd belang, zoals bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet waardering onroerende zaken wordt geacht aanwezig te zijn bij de in lid 1, onder sub b, sub i en sub j genoemde bestuursorganen voor de genoemde publiekrechtelijke taak.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking

Lid 1. De in artikel 1 bedoelde gegevens worden verstrekt op verzoek van het betreffende bestuursorgaan.

Lid 2. De verstrekking van gegevens vindt plaats op een beveiligde wijze.

Lid 3. De deelnemer die verzoekt om gegevens is daarbij gehouden aan de bepalingen vastgelegd in het Privacy Protocol BsGW en deelnemers.

 

Artikel 3. Ad hoc gegevensverstrekking

Van verzoeken om gegevens van deelnemers die niet limitatief zijn opgesomd in artikel 1 dient per verzoek beoordeeld te worden of deze gegevens verstrekt mogen worden. Voor deze gegevensopvraag gelden ook de bepalingen zoals vastgelegd in het Privacy Protocol BsGW en deelnemers.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

Lid 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Lid 2. Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit gegevensverstrekking BsGW’

Lid 3. Het ‘Besluit gegevensverstrekking BsGW’ van 8-8-2020 wordt hierbij ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2022.

 

N.M.J.G. Lebens, directeur

 

M.H.E. Pelzer, voorzitter