Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening marktgelden 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening marktgelden 2023
CiteertitelVerordening marktgelden 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-570559

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening marktgelden 2023

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening: ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2023’.

 

 

Artikel 1. Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor.

a. het innemen van een standplaats voor het uitstallen of verkopen van waren of goederen en andere voorwerpen van handel op de voor standplaats aangewezen plaatsen gedurende de voor standplaats aangewezen tijd;

b. het gebruikmaken van door gemeentewege aangebrachte elektriciteitskasten;

c. het gebruikmaken van diensten, verleend door de gemeentelijke marktcommissie, voor reclame- en promotieactiviteiten.

 

Artikel 2. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie een standplaats als bedoeld in artikel 1 is toegestaan.

 

Artikel 3. Heffingsgrondslag

De heffingsgrondslagen waarnaar het marktgeld wordt geheven zijn:

- de frontbreedte van de standplaats uitgedrukt in strekkende meters (m¹) of;

- een bedrag per kraam van vier meter, en/of;

- een aansluiting op een elektriciteitskast, en/of;

- een standplaats.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. Het marktgeld bedraagt voor elke standplaats, op de weekmarkt gehouden op dinsdagmorgen op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg, welke tot wederopzegging beschikbaar wordt gesteld:

 

 

Per volle m¹

Met een minimum van

a. voor een kalenderkwartaal

€ 15,10

€ 50,45

b. voor een kalenderjaar

€ 54,30

€ 180,50

2. Het marktgeld bedraagt voor gebruikmaking van een aansluiting op een elektriciteitskast, per marktdag, per aansluiting: € 5,70 exclusief omzetbelasting en € 6,90 inclusief omzetbelasting:

3. Het marktgeld bedraagt voor gebruikmaking van diensten voor reclame- en promotieactiviteiten per vaste standplaats op de weekmarkt gehouden op dinsdagmorgen op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg:

a. voor een kalenderkwartaal € 32,40

b. voor een kalenderjaar € 129,90

4. Het marktgeld bedraagt voor elke standplaats, niet zijnde een vaste standplaats op parkeerterrein ’t Schootsveld te Elburg, € 4,85 per kraam van 4 meter, of een meervoud daarvan, per marktdag.

5. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een eenheid voor een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 5. Wijze van Heffing

De marktgelden worden bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belastingplicht begint op de eerste dag van de eerstvolgende volle maand na toekenning van de standplaats. Een toegekende plaats wordt beëindigd, op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige.

2. Van het marktgeld dat wordt betaald naar een termijn van een jaar wordt, indien het gebruik van de standplaats is beëindigd voor het verstrijken van de termijn restitutie verleend voor zoveel twaalfden van het betaalde bedrag als er in dat jaar na de beëindiging van het gebruik van de standplaats volle maanden overblijven.

3. Van het marktgeld dat wordt betaald naar een termijn van een kwartaal wordt, indien het gebruik van de standplaats is beëindigd voor het verstrijken van de termijn restitutie verleend voor de maanden van het betaalde bedrag als er in dat kwartaal na de beëindiging van het gebruik van de standplaats volle maanden overblijven.

 

Artikel 7. Termijn van betaling

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van deze belasting.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2022’ van 13 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening marktgelden 2023’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2022.

De voorzitter, ir. J.N. Rozendaal

De griffier, mr. D.H.A.A. Kassing