Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen Raalte 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen Raalte 2023
CiteertitelSubsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Raalte 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202301-01-2024nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-570034

91459-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen Raalte 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014,

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Klimaatadaptieve maatregelen gemeente Raalte 2023:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  afkoppelen: Hemelwater aangesloten op het gemengd rioolstelsel via fysieke ingrepen loskoppelen en ter plaatse vasthouden of infiltreren en wanneer dat niet mogelijk is via oppervlaktewater of het hemelwaterriool te verwerken;

 • b.

  bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld op grond van artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom;

 • d.

  collectieve maatregelen/ maatregelen op collectief niveau: klimaatmaatregelen gezamenlijk gerealiseerd door een groep inwoners en/ of ten goede komend aan meerdere woningen, gebouwen of percelen;

 • e.

  gemengde riolering: Riolering in de openbare ruimte voor de gecombineerde inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering;

 • f.

  groen dak: Dak met een laag vegetatie als onderdeel van de dakconstructie, hoofdzakelijk bestaand uit levende planten (vegetatiedak) die zeer traag groeien en sterk ‘zelfvoorzienend’ zijn;

 • g.

  groenblauw dak: Intensief groen dak met dikkere substraatlaag waarin veel neerslag tijdelijk vastgehouden kan worden, eventueel in combinatie met actieve sturing op berging van pieken en vertraagde afvoer;

 • h.

  infiltratie: Het op eigen terrein hemelwater infiltreren van een afgekoppeld dakoppervlak of bestrating in de bodem via het maaiveld (bovengronds) of door middel van een ondergrondse voorziening;

 • i.

  niet-reguliere aanvraag: Naast maatregelen op woning/gebouw/perceelsniveau kunnen ook collectieve maatregelen, maatregelen in de openbare ruimte en maatregelen in grotere projecten worden gesubsidieerd;

 • j.

  nuttig gebruik van hemelwater: Het hergebruik van regenwater voor bijvoorbeeld de toiletspoeling, schoonmaken of wasmachine;

 • k.

  openbare ruimte: terrein dat volgens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek;

 • l.

  vergroenen: Verharding, in de vorm van asfalt, beton, steen of ander slecht waterdoorlatend materiaal in een tuin of op een terrein vervangen door beplanting zoals gras, planten, struiken of bomen; ook wel ontstenen genoemd;

 • m.

  verhard oppervlak: Het oppervlak van daken, wegen en verharde terreinen waarvan hemelwater tot afstroming komt naar een riool.

Artikel 1.2 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel inwoners, bedrijven en organisaties in de gemeente Raalte te stimuleren om zelf klimaatmaatregelen te treffen op/bij een gebouw of in de openbare ruimte. Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor in deze regeling genoemde activiteiten die bijdragen aan het doel van deze regeling.

Artikel 1.3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Op grond van deze regeling, verder uitgewerkt in afzonderlijke hoofdstukken, wordt uitsluitend subsidie verstrekt;

  • a.

   binnen de bebouwde kom:

   • het plaatsen van een regenton, -zuil en/of –schutting;

   • het planten van bomen;

   • het afkoppelen van verhard oppervlak;

   • het vergroenen ofwel ontstenen;

   • het aanleggen van een groen of groenblauw dak;

   • het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

  • b.

   in het buitengebied:

   • het planten van bomen;

   • het vergroenen ofwel ontstenen;

   • het aanleggen van een groen of groenblauw dak;

   • het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater.

 • 2.

  Het college kan in uitzonderlijke gevallen besluiten in afwijking van het bepaalde in deze regeling subsidie te verstrekken aan projecten die buiten deze regeling vallen maar die naar oordeel van het college een grote bijdrage leveren aan het doel van de subsidie.

Artikel 1.4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  de eigenaar van een gebouw of perceel, gelegen in de gemeente Raalte waarop een subsidiabele activiteit plaatsvindt, of;

 • b.

  de natuurlijke of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht het feitelijke gebruik heeft van het gebouw of perceel, gelegen in de gemeente Raalte waarop de subsidiabele activiteit plaatsvindt;

 • c.

  burgerinitiatieven, initiatieven van een groep inwoners uit de gemeente Raalte, met een organisatievorm waarbij op enigerlei wijze een bestuur verantwoordelijkheid neemt voor het project en daarop door de gemeente kan worden aangesproken, die met instemming van en begeleiding door de gemeente subsidiabele activiteiten uitvoeren in de openbare ruimte;

 • d.

  buurt- of dorpsinitiatief in de vorm van een rechtspersoon (in oprichting) zoals een stichting, of vereniging met statutaire zetel in de gemeente Raalte, waarvan de activiteiten zoals genoemd in artikel 1.3 gericht zijn op een wijk, buurt of dorp van de gemeente Raalte.

Artikel 1.5 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het totale subsidieplafond voor het jaar 2023 bedraagt € 180.000. Daarvan is maximaal € 150.000 beschikbaar voor niet-reguliere aanvragen.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen tot het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de volledig aangevulde aanvraag ontvangen is.

 • 4.

  Volledige aanvragen die op dezelfde datum in de volgorde van ontvangst zijn opgenomen, worden geacht tegelijkertijd te zijn ontvangen. Indien toekenning van deze aanvragen tot overschrijding van het subsidieplafond zou leiden, worden de aanvragen die op dezelfde dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Artikel 1.6 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders op het daarvoor bestemde aanvraagformulier conform artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 1.7 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014 wordt een aanvraag om subsidie op grond van deze regeling ingediend in het kalenderjaar van uitvoering van de subsidiabele activiteit en binnen 6 maanden na de uitvoering van de subsidiabele activiteit of realiseren van de voorziening waar de aanvraag betrekking op heeft.

Artikel 1.8 Beslissing op aanvraag

Het college beslist op een aanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 1.9 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van de subsidiabele activiteit of voorziening.

 • 2.

  In een beschikking tot subsidieverstrekking kunnen andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften worden gegeven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

Hoofdstuk 2 Niet-reguliere aanvraag

Artikel 2.1 Subsidiabele activiteit

Klimaatmaatregelen op collectief niveau, in de openbare ruimte en voor grotere projecten komen in aanmerking voor subsidie als:

 • a.

  De maatregelen subsidiabel zijn volgens artikel 3.1, 4.1., 5.1, 6.1, 7.1 en/of 8.1;

 • b.

  De omvang van de afzonderlijke maatregelen is groter dan genoemd in artikel 3.2.3, 4.2.2, 5.2.4, 6.2.2, 7.2.2 en 8.2.1;

 • c.

  De eigenaar van het perceel schriftelijk toestemming heeft verleend voor het realiseren van de maatregelen;

 • d.

  Een voorziening die wordt getroffen in de openbare ruimte naar oordeel van het college in de specifieke situatie haalbaar en wenselijk is.

Artikel 2.2 Hoogte subsidie

De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt:

 • a.

  bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen tot en met € 1.000: 100% van de werkelijke kosten van de maatregelen;

 • b.

  bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen tussen € 1.000 en € 10.000: 75% van de werkelijke kosten van de maatregelen met een minimum van €1.000;

 • c.

  bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen boven de € 10.000: 50% van de werkelijke kosten van de maatregelen met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.

Hoofdstuk 3 Plaatsen regenton, -zuil of -schutting

Artikel 3.1 Subsidiabele activiteit

Het plaatsen van een regenton, -zuil of -schutting komt voor subsidie in aanmerking als:

 • a.

  minimaal 5 m2 verhard oppervlak wordt afgekoppeld van de gemengde riolering en aangesloten per regenton, -zuil of -schuttingsegment.

 • b.

  de regenton, -zuil of -schuttingsegment een minimale capaciteit heeft van 100 liter.

 • c.

  de regenton, -zuil(en) of -schutting permanent geplaatst worden bij het betreffende gebouw of perceel.

Artikel 3.2 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het plaatsen van een regenton/regenzuil bedraagt € 40,00 per regenton/regenzuil.

 • 2.

  De subsidie voor het plaatsen van een regenschutting bedraagt € 50,00 per segment.

 • 3.

  Subsidie wordt verstrekt voor maximaal twee voorzieningen per adres waarbij de keuze is uit regentonnen, regenzuilen of schuttingsegmenten.

Hoofdstuk 4 Planten van bomen

Artikel 4.1 Subsidiabele activiteit

Het planten van bomen komt voor subsidie in aanmerking als:

 • a.

  de te planten boomsoort is opgenomen in Bijlage 1 Bomenlijst, behorende bij deze regeling.

 • b.

  de geplante boom een plantmaat heeft van minimaal 12 – 14 centimeter (stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte).Voor fruitbomen geldt een minimum plantmaat van 10-12 centimeter.

 • c.

  de geplante boom geen lei- en of vormboom betreft.

 • d.

  de standplaats van de geplante boom voldoende mogelijkheden biedt om de boom tot volle wasdom te kunnen laten komen, dit ter beoordeling van het college.

 • e.

  het betreft het planten van bomen van de volgende grootte op een perceel van de volgende afmeting:

  • < 500 m2 (o.a. voortuinen) 3e grootte boom (tot 6 meter hoogte)

  • 500 – 1.000 m2 2e grootte boom (6-12 meter hoogte)

  • > 1.000 m2 1e grootte boom (>12 meter hoogte)

Artikel 4.2 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt € 70,00 per boom.

 • 2.

  Subsidie wordt verstrekt voor maximaal 10 bomen per adres.

Hoofdstuk 5 Afkoppelen hemelwater

Artikel 5.1 Subsidiabele activiteit

Het afkoppelen van hemelwater komt voor subsidie in aanmerking als:

 • a.

  het afkoppelen vindt plaats bij een reeds bestaand gebouw of perceel, gelegen binnen de bebouwde kom;

 • b.

  er wordt minimaal 20 m2 verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering;

 • c.

  er wordt minimaal 20 mm (= 20 liter per afgekoppelde m2) berging op eigen terrein gerealiseerd;

 • d.

  in geval van infiltratie moet de bodem daarvoor geschikt zijn;

 • e.

  de infiltratie van het afgekoppelde hemelwater op eigen terrein of de afvoer van hemelwater naar oppervlaktewater is in de specifieke situatie haalbaar en kan op generlei wijze overlast veroorzaken, dit ter beoordeling van het college.

Artikel 5.2 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het afkoppelen van verhard oppervlak zonder specifieke voorzieningen bedraagt € 80,00 per regenpijp;

 • 2.

  De subsidie voor het plaatsen van infiltratiekratten bedraagt € 160,00 per krat (van minimaal 410 liter);

 • 3.

  De subsidie voor het aanleggen van een infiltratieveld bedraagt € 300 per m3 verwijderde grond ten behoeve van berging middels maaiveldverlaging;

 • 4.

  Per gebouw, adres of perceel wordt er een maximum van € 2.000,00 subsidie toegekend.

Hoofdstuk 6 Vergroenen / ontstenen

Artikel 6.1 Subsidiabele activiteit

Vergroenen of ontstenen komt voor subsidie in aanmerking als:

 • a.

  de voorziening die wordt aangelegd betreft een (deel van een) terrein waarbij verharding wordt vervangen voor groen (heesters, hagen, vaste planten, bomen, gras, etc.);

 • b.

  de voorziening wordt getroffen bij een reeds bestaand pand, gebouw of perceel;

 • c.

  door de voorziening minimaal 5 m2 verhard oppervlak blijvend wordt verwijderd.

Artikel 6.2 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het vergroenen ofwel ontstenen bedraagt € 8,00 per m2;

 • 2.

  Per gebouw of perceel wordt er een maximum van € 1000,00 subsidie toegekend. Bij het treffen van voorzieningen in de openbare ruimte geldt dat een maximum van €2.000,00 subsidie wordt toegekend.

Hoofdstuk 7 Groen / Groenblauwe Daken

Artikel 7.1 Subsidiabele activiteit

Het realiseren van groene daken komt voor subsidie in aanmerking als:

 • a.

  de activiteit plaatsvindt bij een reeds bestaand pand;

 • b.

  het groen / groenblauwe dak een minimaal aaneengesloten oppervlakte heeft van 20 m2, en;

 • c.

  met het aanbrengen van een groen / groenblauw dak wordt er minimaal 20 mm hemelwater vastgehouden en vertraagd.

Artikel 7.2 Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie voor het aanleggen van een groen /groenblauw dak bedraagt € 16,00 per m2 aangelegd dak;

 • 2.

  Per pand wordt er een maximum van € 4.000,00 subsidie toegekend.

Hoofdstuk 8 Voorziening nuttig gebruik hemelwater

Artikel 8.1 Subsidiabele activiteit

Het realiseren van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater komt in aanmerking voor subsidie als:

 • a.

  De voorziening zodanig is uitgevoerd dat deze alleen wordt ingezet voor het doel watervoeding van toilet, wasmachine, het leveren van waswater en/of vergelijkbare toepassingen in de woning waarbij geldt dat de voorziening voldoende bereikbaar is voor onderhoud en inspectie. In verband met gezondheidsrisico’s mag het hemelwater alleen ingezet worden voor bovengenoemde doelen en niet voor consumptiedoeleinden worden gebruikt;

 • b.

  Er minimaal 500 liter hemelwater gebufferd wordt ter vervanging van het gebruik van leidingwater.

Artikel 8.2 Hoogte subsidie

De subsidie voor het realiseren en in werking hebben van een voorziening voor nuttig gebruik van hemelwater bedraagt €200,- per m3 tot een maximum van €1000,-.

Hoofdstuk 9 Weigerings- terugvorderings- en intrekkingsgronden algemeen

Artikel 9.1 Aanvullende weigeringsgronden en intrekken en/of terugvorderen

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente Raalte 2014 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, ingetrokken en/ of teruggevorderd indien:

  • a.

   de voorziening maximaal 6 maanden voor realisatie is aangekocht;

  • b.

   de voorziening is aangekocht voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

  • c.

   aan aanvrager al eerder subsidie is verleend voor dezelfde subsidiabele activiteit. Per subsidiabele activiteit wordt slechts één aanvraag per pand of perceel gehonoreerd;

  • d.

   ontwerp, aanleg en/of installatie van de gerealiseerde voorziening ondeugdelijk is uitgevoerd;

  • e.

   de voorziening niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (waaronder het welstandsbeleid en de bouwverordening) en niet is voorzien van de benodigde vergunningen of ontheffingen (omgevingsvergunning, etc.);

  • f.

   de aanvrager de voorzieningen niet blijvend in stand houdt en deugdelijk onderhoudt, tenzij anders is bepaald in de subsidiebeschikking;

  • g.

   de aanvraag voor subsidie betrekking heeft op herstel, reparatie of uitbreiding van een bestaande voorziening.

 • 2.

  De subsidie wordt in ieder geval geweigerd, ingetrokken en/of teruggevorderd indien: al een subsidie of budget in welke vorm dan ook aan de aanvrager beschikbaar is gesteld en toekenning van de aanvraag tot een dubbeling zou leiden. Er kan voor eenzelfde activiteit slechts éénmaal subsidie worden aangevraagd.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Artikel 10.1 Inwerkingtreding, looptijd en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023 en loopt tot en met 31 december 2023.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen Raalte 2023”.

 

 

Aldus vastgesteld te Raalte op 6 december 2022,

Burgemeester en wethouders van Raalte

de secretaris,

Moniquevan Esterik

de burgemeester,

Martijn Dadema

Bijlage 1 Bomenlijst

 

 

Nederlandse naam

Grootte

Esdoorn

1e

Rode Esdoorn

1e

Rode Paardenkastanje

1e

Witte Paardenkastanje

1e

Dubbelbloemige Paardenkastanje

1e

Hartbladige Els

1e

Gewone Els

1e

Goudberk

1e

Zwarte Berk

1e

Ruwe Berk

1e

Haagbeuk

1e

Tamme Kastanje

1e

Gewone Beuk

1e

Bruine Beuk

1e

Walnoot

1e

Tulpenboom

1e

Hopbeuk

1e

Zwarte populier

1e

Kaukasische vleugelnoot

1e

Moseik

1e

Zomereik

1e

Acacia

1e

Honingboom

1e

Winterlinde / Kleinbladige Linde

1e

Keizerlinde

1e

Zomerlinde

1e

Zilverlinde

1e

Iep

1e

Fruitbomen hoogstam div. soorten

1e

Veldesdoorn

2e

Trompetboom

2e

Meidoorn

2e

Gele Valse Christusdoorn

2e

Chinese Vernisboom

2e

Japanse Magnolia / Beverboom

2e

Moerbei

2e

Perzisch Ijzerhout

2e

Kers

2e

Sierkers

2e

Sierpeer

2e

Japanse Storaxboom

2e

Tetradium daniellii hupehensis

2e

Winterlinde / Kleinbladige Linde

2e

Japanse Schijniep

2e

Prieelberk

3e

Judasboom

3e

Meidoorn

3e

Sierappel

3e

Winterbloeiende kers

3e

Wilgbladige treurpeer

3e