Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bloemendaal

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBloemendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022
 2. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2022nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-569886

1142195

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bloemendaal;

 

gelet op artikel 4:2 van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2022 (hierna APV) en 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna Besluit);

 

overwegende dat het wenselijk is om tijdens festiviteiten de productie van (muziek)geluid mogelijk te maken;

Besluit:

Voor het kalenderjaar 2023 de volgende collectieve festiviteiten in de volgende gebieden aan te wijzen bij de viering waarvan de waarden zoals bedoeld in de artikelen 2.17, 2,17a, 2.19, 2.19a en 2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van de APV niet van toepassing zijn, voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

 

Festiviteiten

datum

gebied/kern

Koningsnacht en -dag

26 en 27 april

gehele gemeente

Overveen, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal

, burgemeester

, secretaris

U kunt in bezwaar gaan tegen ons besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de publicatie van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

 

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet

In uw bezwaar zet u in elk geval:

 • uw naam en adres;

 • de datum waarop u uw bezwaar schrijft;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur ook een kopie mee van dit besluit);

 • de reden en onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift op twee manieren indienen

Ons besluit blijft gelden totdat we op uw bezwaar hebben beslist

In spoedeisende gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

 • Per post: Rechtbank Noord-Holland

 • Sectie Bestuur

 • Postbus 1621

 • 2003 BR Haarlem

 • U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u op de website. Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.