Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lansingerland

Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLansingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland
CiteertitelBeleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is geldig tot 1 januari 2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-568137

T22.06561

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland

De gemeenteraad van de gemeente Lansingerland

 • Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 november 2022;

gelet op:

 • Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland

 

overwegende dat:

 • door de stijgende energiekosten het in toenemende mate lastig is voor huishoudens om de energierekening te betalen;

 • de gemeente Lansingerland daarom een rijksbijdrage heeft ontvangen om te gebruiken voor onder andere maatwerkadvies en/of isolerende maatregelen in huur- en koopwoningen met als doel het energiegebruik van huishoudens –in het bijzonder de huishoudens met energiearmoede- te verlagen. Deze beleidsregels hebben betrekking op huishoudens, die in grondgebonden koopwoningen wonen;

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland wil vaststellen in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage op basis van de beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland;

 • het daarom wenselijk is om hiervoor beleidsregels te laten vaststellen, die het mogelijk maken om een bijdrage te verstrekken voor isolatie door huishoudens met energiearmoede in koopwoningen en om maatwerkadvies te vergoeden voor huishoudens met energiearmoede.

besluit daarom vast te stellen de Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvraag: een digitaal of schriftelijk door aanvrager ingevuld aanvraagformulier.

 • b)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op een adres binnen de gemeente Lansingerland, die als woningeigenaar een aanvraag heeft ingediend.

 • c)

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Lansingerland.

 • d)

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland.

 • e)

  Huishouden: gezinnen en alleenstaanden, die woningeigenaar zijn.

 • f)

  Overzicht isolatiemaatregelen voor woningeigenaren: lijst met isolatiemaatregelen voor woningeigenaren zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • g)

  Peildatum: datum van de aanvraag.

 • h)

  Referteperiode: de maand voorafgaand aan de maand waarin de peildatum is gelegen.

 • i)

  Woning: een bewoonbare, zelfstandige woning binnen het grondgebied van de gemeente Lansingerland, die voor permanente bewoning is toegewezen.

 • j)

  Woningeigenaar: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de woning en volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het adres van de woning. Woningeigenaren die nog niet staan ingeschreven in verband met renovatie komen ook in aanmerking voor deze regeling.

 • k)

  Woningeigenaren met een inkomen <120% van de wettelijke bijstandsnorm: een huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft tot 120% van de wettelijke bijstandsnorm. Daarbij worden de normen voor de wettelijke bijstandsnorm, zoals deze gelden tijdens de referteperiode gehanteerd. Voor de actuele normen wordt verwezen naar de website van de gemeente (www.lansingerland.nl). Het vermogen van het huishouden (zoals spaargeld) wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

 • l)

  Woningeigenaren met een inkomen >120% van de wettelijke bijstandsnorm: een huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft boven 120% van de wettelijke bijstandsnorm. Daarbij worden de normen voor de wettelijke bijstandsnorm, zoals deze gelden tijdens de referteperiode gehanteerd. Voor de actuele normen wordt verwezen naar de website van de gemeente (www.lansingerland.nl). Het vermogen van het huishouden (zoals spaargeld) wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op isolerende maatregelen voor woningen gelegen binnen de gemeente Lansingerland.

 • 2.

  Deze regeling is bedoeld voor eigenaren van grondgebonden woningen.

Artikel 1.3 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is om door middel van het aanbrengen van isolerende maatregelen in grondgebonden koopwoningen het energiegebruik van huishoudens –in het bijzonder voor huishoudens met energiearmoede- te verlagen.

Artikel 1.4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen door middel van het hiervoor digitaal beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de gemeente (www.lansingerland.nl).

 • 2.

  Op verzoek van aanvrager is een schriftelijke aanvraag ook mogelijk. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de gemeente Lansingerland.

 • 3.

  Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen. Als aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen of aan te passen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is ingevuld.

 • 4.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 december 2024. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang het beschikbare budget niet is overschreden.

 • 5.

  Aanvragen, die na 1 december 2024 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Het college behoudt zich het recht voor deze regeling te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 1.5 Budget en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor deze regeling heeft het college een budget vastgesteld van € 241.000 inclusief BTW.

 • 2.

  Honorering van aanvragen vindt plaats in volgorde van indiening van de aanvraag, totdat het beschikbare budget is bereikt.

 • 3.

  Per adres kan eenmaal aanspraak worden gemaakt op de regeling.

Art. 1.6 Weigeringsgronden

Het college kan een aanvraag weigeren als:

 • a)

  de aanvraag niet volledig is ingediend en de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van het verzoek om de aanvraag compleet te maken;

 • b)

  de aangevraagde bijdrage reeds eerder voor hetzelfde adres is verstrekt;

 • c)

  het beschikbare budget is overschreden;

 • d)

  de aanvraag wordt ingediend anders dan door een woningeigenaar;

 • e)

  de aanvrager eigenaar is van een niet-grondgebonden woning;

 • f)

  de aanvrager meer inkomen heeft dan 120% van de wettelijke bijstandsnorm.

Hoofdstuk 2 Bijdrage doelgroepen

Artikel 2.1 Doelgroep beleidsregels

Deze beleidsregels zijn gericht op de volgende doelgroep:

 • 1.

  Een huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft tot 120% van de wettelijke bijstandsnorm.

Artikel 2.2 Woningeigenaar met een inkomen <120% van de wettelijke bijstandsnorm

 • 1.

  Het huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft tot 120% van de wettelijke bijstandsnorm ontvangt, nadat hiertoe een aanvraag is gedaan, een maatwerkadvies.

 • 2.

  Naar aanleiding van dit maatwerkadvies kan een aantal isolerende maatregelen worden uitgevoerd aan de woning, zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1. De woningeigenaar heeft hierbij keuze uit maatregelen, die het beste passen bij de situatie en woning van de woningeigenaar.

 • 3.

  De isolerende maatregelen aan de woning dienen te worden uitgevoerd door een partij, die door de gemeente Lansingerland is ingeschakeld. Voorafgaand aan het uitvoeren van de isolerende maatregelen ontvangt de woningeigenaar een offerte.

 • 4.

  Indien de isolerende maatregelen worden uitgevoerd draagt de gemeente Lansingerland maximaal € 1.500,00 bij aan de kosten.

 • 5.

  De gemeentelijke bijdrage wordt verrekend met de kosten voor de isolatiemaatregel waarvoor de gemeente toestemming heeft verleend en wordt niet rechtstreeks overgemaakt aan de woningeigenaar.

 • 6.

  De woningeigenaar ontvangt geen bijdrage voor doe-het-zelf maatregelen, maatregelen die door de woningeigenaar zelf zijn aangebracht/geïnstalleerd of die zijn uitgevoerd door een andere partij dan de partij die is ingeschakeld door de gemeente Lansingerland.

 • 7.

  Indien de woningeigenaar hier recht op heeft, kan de bijdrage van de gemeente Lansingerland van maximaal € 1.500,00 worden aangevuld met een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE-subsidie). In het maatwerkadvies worden de mogelijkheden tot een ISDE-subsidie in kaart gebracht door de partij, die is ingeschakeld door de gemeente Lansingerland.

 • 8.

  In bijlage 2 bij deze regeling is ter verduidelijking een stappenplan opgenomen voor woningeigenaren met een inkomen <120% van de wettelijke bijstandsnorm, die gebruik willen maken van deze regeling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, onduidelijkheid of tot situaties waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend.

 • 2.

  Indien een aanvrager niet in aanmerking komt voor een bijdrage kan het college in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de gestelde voorwaarden in deze beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een bijdrage.

Artikel 3.2 Wijzigen

Het college kan deze beleidsregels wijzigen.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2023 en zijn geldig tot 1 januari 2025.

Artikel 3.4 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Lansingerland

Aldus vastgesteld op 29 november 2022,

burgemeester en wethouders van Lansingerland

Mickel Beckers

Gemeentesecretaris

drs. Pieter van de Stadt

Burgemeester

Bijlage 1: Overzicht isolerende maatregelen woningeigenaren

 

Onderstaand een overzicht van isolerende maatregelen, die voor een subsidiebedrag in aanmerking komen. Genoemde specificaties komen overeen met de isolatiewaarde van de ISDE voorwaarden. Dit overzicht betreft isolerende maatregelen voor woningeigenaren van grondgebonden woningen.

 

Nummer:

Maatregel:

1

Spouwmuurisolatie, Rd-waarde ten minste 1,1 m2K/W (minerale wol, EPS-parels, verbeterd UF-schuim, PUR HFK-vrij)

2

Gevelisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m2K/W (PIR, isolatiefolie)

3

Vloerisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m2K/W (reflectiefolie, isolatiefolie, PUR HFK-vrij, minerale wol)

4

Bodemisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m2K/W (EPS-parels)

5

Dakisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m2K/W (minerale wol, vlas, isolatiefolie, PIR)

6

Glasisolatie, UD maximaal 1,2 W/m2K (HR++-glas)

Bijlage 2: stappenplan beleidsregels energiearmoede en isolatie

 

In deze bijlage is een stappenplan opgenomen. In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe een woningeigenaar gebruik kan maken van deze beleidsregels.

 

Woningeigenaar met een inkomen <120%:

 

Stap 1

De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Lansingerland (www.lansingerland.nl). Het is eveneens mogelijk om een schriftelijke aanvraag in te dienen. Hiervoor dient de woningeigenaar contact op te nemen met de gemeente Lansingerland. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 december 2024 zolang het beschikbare budget niet is overschreden.

Stap 2

Enkele dagen na de aanvraag neemt de energiecoach van het bedrijf telefonisch contact op met de woningeigenaar voor het inplannen van een energieadviesgesprek in de woning van de woningeigenaar om het maatwerkadvies te kunnen opstellen.

Stap 3

De woningeigenaar ontvangt binnen enkele weken een maatwerkadvies specifiek afgestemd op de woning. Hierbij zit een offerte voor de mogelijk uit te voeren isolerende maatregelen, zoals opgenomen in de lijst uit bijlage 1 en de daarbij behorende kosten, mogelijkheden tot ISDE-subsidie en de bijdrage door de gemeente Lansingerland (maximaal € 1.500,00). Aan dit maatwerkadvies en offerte zijn geen kosten voor de woningeigenaar verbonden.

Stap 4

Enkele dagen na ontvangst van het maatwerkadvies en de offerte neemt de energiecoach van het bedrijf telefonisch contact op met de woningeigenaar. Tijdens dit telefoongesprek ontvangt de woningeigenaar meer informatie over het maatwerkadvies en de offerte en kunnen eventuele vragen worden gesteld.

Stap 5

De woningeigenaar geeft desgewenst akkoord op offerte/uitvoering. Ook geeft de woningeigenaar (indien nodig) akkoord op het eventueel aanvragen van de subsidie ISDE.

Stap 6

De isolerende maatregelen worden uitgevoerd in/aan de woning door de partij die door de gemeente Lansingerland is ingeschakeld.

Stap 7

De woningeigenaar ontvangt een factuur voor het eventueel resterende bedrag na aftrek van de bijdrage door de gemeente Lansingerland (maximaal € 1.500,00) en de eventuele ISDE-subsidie.

 

Opmerking: de gemeentelijke bijdrage van maximaal € 1500,00 wordt niet overgemaakt aan de woningeigenaar en wordt rechtstreeks verrekend met de kosten van de isolatiemaatregel, zoals die wordt toegepast door het door de gemeente ingeschakelde bedrijf.

 

Na stap 5 neemt het door de gemeente ingeschakelde bedrijf contact op met de gemeente om toestemming te krijgen voor de uit te voeren maatregel. Vervolgens maakt de gemeente een deel van het bedrag uit de offerte over aan het bedrijf als voorschot, zodat dit bedrijf de aannemers kan betalen. Het bedrijf is hoofdaannemer en geeft opdracht aan de uitvoerende partij (onderaannemer) om de maatregel uit te voeren. Na de uitvoering wordt meer- of minderwerk verrekend. Vervolgens volgt stap 7.

 

Verder wordt de ISDE-subsidie achteraf door het ingeschakelde bedrijf aangevraagd namens de woningeigenaar. Dit wordt ook verrekend met het bedrag dat de gemeente heeft betaald.