Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Privacyverordening Gemeenteraad Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyverordening Gemeenteraad Elburg
CiteertitelPrivacyverordening Gemeenteraad Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. artikel 108 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

19-12-2022

gmb-2022-567271

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyverordening Gemeenteraad Elburg

Besluit van de Gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van 8 november 2022;

 

gelet op artikel 24, tweede lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

artikel 108 en afdeling IX van de Gemeentewet betreffende de bevoegdheid van de gemeenteraad;

het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende mandaat;

het bepaalde in artikel 2.13, derde lid, van de Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020;

 

b e s l u i t vast te stellen de: Privacyverordening Gemeenteraad Elburg

Artikel 1. Definities

1. Begrippen uit de AVG en de UAVG die in deze Privacyverordening worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis.

2. Voor de volgende begrippen wordt verstaan onder:

 • a.

  "college": het college van Burgemeester en Wethouders

 • b.

  "privacy functionaris" de "functionaris gegevensbescherming" en de "privacy officer"

 • c.

  "privacy officer": de adviseur op privacygebied die geen functionaris gegevensbescherming is. De privacy officer is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en bewaken van het privacybeleid. Tevens biedt de privacy officer ondersteuning bij de uitvoering van dit beleid. De privacy officer speelt een grote rol binnen de organisatie, door te fungeren als aanspreekpunt voor privacyvraagstukken die spelen in de organisatie. De privacy officer zorgt ervoor dat de voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming benodigde taken worden uitgevoerd en dat maatregelen worden ingebed in de organisatie.

Artikel 2. Taken gegevensbescherming

1. Het college draagt zorg voor:

 • 1.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en eenduidig toewijzing van gemeentelijke taken aan de domeinen en teams met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 • 2.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 • 3.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

 • 4.

  de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de privacy functionarissen;

 • 5.

  de te maken afspraken met de domeinen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapporteren over de verwerking van persoonsgegevens.

2. Het college stelt de onder lid 1 genoemde privacyinstrumenten ter beschikking aan de griffie.

Artikel 3. Bevoegdheid functionaris gegevensbescherming

De raad verleent het college het mandaat tot het belasten van de functionaris gegevensbescherming met de taken conform artikel 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 4. Behandeling rechtsverzoeken

1. De raad verleent het college het mandaat tot het nemen van een schriftelijke beslissing, met inachtneming van het bepaalde in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming, op een verzoek als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2. Het college kan zijn in mandaat verleende bevoegdheden uit lid 1 van dit artikel in ondermandaat verlenen aan de privacy officer met buiten werking stelling van artikel 6 van het Bevoegdhedenbesluit Elburg;

3. Indien geen uitvoering kan worden gegeven aan het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel is de griffier bevoegd.

Artikel 5. Behandeling datalekken en/of privacyincidenten

1. De raad verleent het college de machtiging uitvoering te geven aan het bepaalde in de artikelen 33 en 34 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

2. Het college kan zijn in machtiging verleende bevoegdheden uit lid 1 van dit artikel als machtiging verlenen aan de privacy officer met buiten werking stelling van artikel 6 van het Bevoegdhedenbesluit Elburg;

3. Indien geen uitvoering kan worden gegeven aan het gestelde in het eerste en tweede lid van dit artikel is de griffier bevoegd.

Artikel 6. Omvang mandaat, volmacht en machtiging

Het bestuursorgaan dat, dan wel de persoon die, de in artikelen 3 tot en met 5 van deze verordening benoemde bevoegdheden krijgt, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

a. verstrekken van informatie;

b. het voeren van correspondentie;

c. het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen, waaronder in ieder geval:

1. het verdagen van de beslissing;

2. het direct afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuwe feiten en omstandigheden;

3. het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

4. het verzoeken om aanvullende gegevens, vertaling e.a.

d. het uitoefenen van de doorzendplicht c.q. de terugzendplicht;

e. het ondertekenen van de betreffende stukken in overeenstemming met artikel 7;

f. overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

g. inschrijven in registers;

voor zover van toepassing bij de bevoegdheid;

Artikel 7. Ondertekening

1. Ingeval van uitoefening van bevoegdheden zoals opgenomen in artikel 4 en 5 van deze verordening, worden uitgaande stukken ondertekend als volgt:

Hoogachtend/Met vriendelijke groet,

Namens de gemeenteraad van gemeente Elburg

(handtekening van de gemandateerde)

(naam van de functionaris)

(functieaanduiding)

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Privacyverordening Gemeenteraad Elburg.

 

Aldus vastgesteld door de Gemeenteraad van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 december 2022;

De voorzitter: ir. J.N. Rozendaal

De Griffier: mr. D.H.A.A. Kassing