Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg
Citeertitelaanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  2. artikel 36 van de Wet politiegegevens
  3. Organisatieverordening Gemeenteraad Elburg 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe aanwijzing

19-12-2022

gmb-2022-567266

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg

De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

 

gelet op de artikelen 37 tot en met 39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 36 van de Wet Politiegegevens (Wpg) en de artikelen 12.13 en 12.14 van de Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020;

 

b e s l u i t vast te stellen: Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg.

 

 

Artikel 1. Aanwijzing algemeen

De heer T. Vroon aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de taken op grond van de AVG en de Organisatieverordening gemeenteraad Elburg 2020.

Artikel 2. Aanwijzing bevoegdheden college van burgemeester en wethouders

De heer T. Vroon aan te wijzen als FG voor de taken op grond van de Wpg.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijsbesluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na publicatie.

2. Het besluit van 4 mei 2021 “Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming (FG)” wordt ingetrokken op de dag van publicatie van dit aanwijzingsbesluit.

3. Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Elburg.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 8 november 2022:

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 8 november 2022:

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

De secretaris: mw. mr. A.H. van der Maat-Bosma

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Elburg in de vergadering van 19 december 2022:

Voorzitter ir. J.N. Rozendaal

De griffier mr. D.H.A.A. Kassing