Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW
CiteertitelAanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats BsGW 2022.
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2022nieuwe regeling

10-11-2022

bgr-2022-1386

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen houdende regels omtrent het aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

 

BESLUIT

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

 

 

Onderwerp: Aanwijzen archiefbewaarplaats BsGW

 

 

Roermond, 10 november 2022

 

 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 1, onder d van de Archiefwet 1995;

 

gelet op artikel 31 van de Archiefwet 1995,

 

 

BESLUIT

  • 1.

    als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van de gemeente Roermond aan de Swalmerstraat 12 te Roermond.

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking.

  • 3.

    dat dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archiefbewaarplaats BsGW 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 10 november 2022

N.M.J.G. Lebens, directeur

M.H.E. Pelzer, voorzitter