Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening domein sociaal gemeente Raalte

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

13-12-2022

gmb-2022-566462

96572-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

Gelet op: de artikelen 5.2.1, derde lid, 3.6.3, derde lid, 8.3.5, derde lid, 8.3.3, zesde lid en 8.4, eerste lid van de Verordening domein sociaal Raalte

 

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   Verordening: Verordening domein sociaal gemeente Raalte;

  • b.

   Budgetperiode: de periode waar een Persoonsgebonden budget (hierna: Pgb) betrekking op heeft;

  • c.

   Onderhouds- en verzekeringskosten: een door het college te bepalen bedrag dat bestemd is voor onderhoud, reparatie en verzekering verband houdend met de te verstrekken maatwerkvoorziening, waaronder ook een WA-verzekering bij vervoersvoorzieningen kan worden gerekend.

 • 2.

  Alle begrippen die in dit Besluit worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de op die wetten gebaseerde lagere regelgeving, de Verordening domein sociaal gemeente Raalte en de Algemene Wet bestuursrecht (Awb).

HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 2.1 Toepassing primaat verhuizing

Het college hanteert het principe van het primaat van verhuizen indien de kosten van de woningaanpassing en/of een traplift al dan niet tezamen meer bedragen dan € 8.000,-.

Artikel 2.2 Financiële tegemoetkoming

De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor verhuiskosten bedraagt € 2.500,00,

Artikel 2.3 Hulpmiddelen

 • 1.

  Als een inwoner een aanvraag doet voor vervanging van een maatwerkvoorziening in de vorm van een hulpmiddel, dan zal de gemeente altijd eerst laten onderzoeken of het oude hulpmiddel niet afgeschreven is. De vastgestelde afschrijvingstermijnen zijn:

  • a.

   een aangepaste fiets: 5 jaar;

  • b.

   een traplift: 10 jaar;

  • c.

   een douchestoel, een toiletstoel en een badplank: 1 jaar;

  • d.

   hulpmiddelen overig, waaronder vervoersvoorzieningen: 7 jaar.

 • 2.

  De budgetperiode van een Pgb is gelijk aan de afschrijvingstermijn van het geïndiceerde hulpmiddel in natura.

 • 3.

  Indien de afschrijvingstermijn van het geïndiceerde hulpmiddel, al dan niet aangeschaft met een Pgb, is verstreken kan deze door het verstrekken van onderhouds- en verzekeringskosten nog steeds als goedkoopst passende voorziening worden aangemerkt.

Artikel 2.4 Duur bijdrage in de kosten

 • 1.

  Voor een douchestoel, een douchestoel of een badplank die in eigendom wordt verstrekt is de inwoner gedurende 1 jaar een bijdrage in de kosten verschuldigd tot maximaal het moment waarop de kostprijs van het hulpmiddel is bereikt.

 • 2.

  Voor een woningaanpassing is de inwoner een bijdrage in de kosten verschuldigd:

  • a.

   tot een bedrag van € 2.000,00: gedurende 3 jaar;

  • b.

   vanaf een bedrag van € 2.000,00: gedurende 10 jaar,

  tot maximaal het moment waarop de kostprijs van de woningaanpassing is bereikt.

HOOFDSTUK 3 PERSOONSGEBONDEN BUDGET EN REIZIGERSBIJDRAGE

Artikel 3.1 Algemene bepaling

Het college verstrekt geen Pgb voor het Service Vervoer Raalte.

Artikel 3.2 Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen

 • 1.

  Het college stelt de hoogte van het Pgb en het eventuele bedrag voor onderhouds- en verzekeringskosten vast in het toekenningsbesluit.

 • 2.

  Ingeval van onderhouds- en verzekeringskosten is de inwoner verplicht:

  • a.

   een onderhoudscontract af te sluiten met een leverancier, waarin tenminste zijn opgenomen de kosten van reparaties (inclusief onderdelen, voorrijkosten en arbeidsloon), 24-uurs-service, recht op gebruik van leenvoorziening, jaarlijks onderhoud en keuring, en

  • b.

   bij aanschaf van bepaalde vervoersvoorzieningen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 • 3.

  De inwoner dient het college desgevraagd in de gelegenheid te stellen de met het Pgb aangeschafte maatwerkvoorziening te bezichtigen en te (laten) beoordelen.

Artikel 3.3 Hoogte persoonsgebonden budget woningaanpassing

 • 1.

  De hoogte van het Pgb voor het realiseren van een woningaanpassing wordt gebaseerd op het programma van eisen en op de door het college goedgekeurde offerte.

 • 2.

  Het Pgb voor woningaanpassingen moet binnen 15 maanden na toekenning zijn aangewend voor de bekostiging van het doel waarvoor het Pgb is verleend en voldoen aan het programma van eisen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3.

  Voor de verstrekking van een Pgb voor een woningaanpassing gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   de inwoner verleent het college desgevraagd op één of meer door het college te bepalen tijdstippen toegang tot de woning of het gedeelte van de woning waar de aanpassing wordt aangebracht;

  • b.

   de inwoner verstrekt desgevraagd inzage in de bescheiden en tekeningen die betrekking hebben op de woningaanpassing;

  • c.

   aan het college wordt desgevraagd de gelegenheid geboden tot het (laten) controleren van de woningaanpassing.

 • 4.

  De inwoner aan wie een Pgb is toegekend voor het realiseren van een woningaanpassing aan de eigen woning is verplicht zorg te dragen voor een opstalverzekering die in voldoende mate de te verzekeren waarde van de woning dan wel de getroffen woningaanpassing dekt voor het risico van schade.

Artikel 3.4 Hoogte persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden

De tarieven per uur bedragen:

ZIN 2023

(1 januari t/m 28 februari)

ZIN 2023

(1 maart t/m 31 december)

90%

75%

50%

€ 30,60

€ 32,40

€ 29,16

€ 24,30

€ 16,20

 

Artikel 3.5 Hoogte persoonsgebonden ondersteuning individueel, ondersteuning groep en respijtopvang

 • 1.

  Voor het Pgb te besteden aan:

  • a.

   Ondersteuning Individueel geldt een bedrag per uur of naar rato daarvan (afhankelijk van de indicatie in natura);

  • b.

   Ondersteuning Groep geldt een bedrag per uur, waarbij een dag uit maximaal twee dagdelen van 4 uren bestaat (afhankelijk van de indicatie in natura);

  • c.

   Voor Respijtopvang geldt een bedrag per etmaal (afhankelijk van de indicatie in natura). Een etmaal is een aansluitende periode van 24 uur.

 • 2.

  De tarieven bedragen:

 

ZIN 2023

90%

75%

50% of maximaal

Ondersteuning gericht op het huishouden

€ 38,40

€ 34,80

€ 28,80

€ 19,20

Ondersteuning individueel basis

€ 58,20

€ 52,20

€ 43,80

€ 20,00

Ondersteuning individueel plus

€ 72,60

€ 65,40

€ 54,60

€ 20,00

Ondersteuning groep basis

€ 11,46

€ 9,85

n.v.t

n.v.t

Ondersteuning groep plus

€ 17,33

€ 15,60

n.v.t

n.v.t.

Respijtopvang

€ 135,79

€ 128,01

€ 106,67

€ 20,00

Vervoer ondersteuning in groepsverband (per dag)

a. Niet rolstoelgebonden vervoer: € 16,37;

b. Rolstoelgebonden vervoer: € 24,92.

 

Artikel 3.6 Reizigersbijdrage Service Vervoer Raalte

De inwoner die gebruik maakt van het plaatselijk (collectief) vervoerssysteem (Service Vervoer Raalte) is een reizigersbijdrage verschuldigd ter hoogte van:

 • 1.

  een opstaptarief van € 0,64 en

 • 2.

  een bijdrage per kilometer van € 0,16.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de inwoner afwijken van hetgeen in deze nadere regels is bepaald, voor zover toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 4.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit Besluit treedt in werking per 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2021.

 • 2.

  Dit Besluit wordt aangehaald als Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte 2023.

 

Ondertekening

Vastgesteld in het college van 13 december 2022,

de secretaris,

Monique van Esterik-Beelen

de burgemeester,

Martijn Dadema