Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Beleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023 en 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023 en 2024
CiteertitelBeleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBeleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Veere 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-565381

22b.12885

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023 en 2024

Het college van B&W van de gemeente Veere,

Gelet op artikel 2 en artikel 3 lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Veere 2020.

Overwegende dat:

- de huidige Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022 verouderd zijn;

- het college van B&W de regeling Reserve Leefbaarheid met 2 jaar wilt verlengen;

Besluit de volgende nadere regels vast te stellen:

Beleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023 en 2024

Hoofdstuk 1: Inleiding

Artikel 1.1 Subsidiebeleid

De beleidsregels voor de Reserve Leefbaarheid zijn een aanvullende uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Veere 2020 (artikel 2 en 3). Daarnaast zijn deze beleidsregels een aanvullende uitwerking van de Nota Reserve Leefbaarheid die ons College van B&W op 26 maart 2015 heeft vastgesteld.

 

Artikel 1.2 Doel Reserve Leefbaarheid

De gemeente Veere streeft naar een samenleving waarin burgers kunnen participeren en een positieve bijdrage leveren. Met de Reserve Leefbaarheid wil het College van B&W maatschappelijke initiatieven stimuleren die aansluiten bij het “Programma op hoofdlijnen 2022-2026” en bijdragen aan de visie “meer samenleving, minder overheid” (Nota Reserve Leefbaarheid 2015).

 

Hoofdstuk 2: Algemene Bepalingen

Artikel 2.1 Aanvraagproces

 • 1.

  Een aanvraag kan gedurende het hele jaar worden ingediend, uiterlijk tot en met 31 december 2024.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie bij de Reserve Leefbaarheid kan alleen worden ingediend bij het college met een vastgesteld aanvraagformulier op onze website https://www.veere.nl/leefbaarheid. Het College van B&W kan mogelijk ook andere manieren van subsidieaanvragen toestaan.

 • 3.

  Het college beslist op een volledige en juist ingediende eenmalige aanvraag binnen acht weken, welke termijn met ten hoogste acht weken kan worden verlengd.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt een beschikking van het College van B&W met het besluit over de aanvraag.

 • 5.

  Het subsidiebedrag wordt binnen één maand na het besluit volledig uitbetaald, tenzij in de beschikking afwijkende afspraken staan.

 

Artikel 2.2 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  NAW (naam – adres – woonplaats), contactgegevens, bankgegevens en eventueel KVK gegevens.

 • 2.

  Beschrijving van het initiatief, de maatschappelijke meerwaarde en het draagvlak van het initiatief.

 • 3.

  Plan van aanpak: wie betrokken, welke stappen, planning en locatie.

 • 4.

  Begroting: overzicht van de kosten en de dekking. Eventueel vragen wij ook om een offerte.

 • 5.

  Het gevraagde subsidiebedrag.

 

Artikel 2.3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het Subsidieplafond voor de Reserve Leefbaarheid is € 187.709.

 • 2.

  Dit budget verdelen wij over de subsidieaanvragen volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Artikel 2.4 Weigeringsgronden

 • 1.

  De weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening Veere 2020.

 • 2.

  Het initiatief past niet binnen de kaders van de Reserve Leefbaarheid zoals vermeld in artikel 3.1.

 • 3.

  Er is niet voldaan aan de verplichtingen vermeld in artikel 2.6.

 • 4.

  Er is onvoldoende objectief aangetoond dat er draagvlak is voor het initiatief.

 • 5.

  Het initiatief is de uitvoering van activiteiten die al door een derde, niet zijnde de aanvrager, op kosten van de gemeente worden uitgevoerd.

 • 6.

  Het initiatief is gericht op het voldoen van een wettelijke verplichting van de gemeente.

 • 7.

  Het initiatief is alleen gericht op het onderhouden van een locatie of object zonder maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving.

 

Artikel 2.5 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Vaststelling van subsidies Reserve Leefbaarheid met een bedrag tot en met € 2.500 vindt gelijktijdig plaats met de verlening.

 • 2.

  Vaststelling van subsidies Reserve Leefbaarheid met een bedrag van meer dan € 2.500 vindt plaats na afloop van het initiatief (of nadat het initiatief is opgestart).

 • 3.

  De aanvrager vraagt uiterlijk 4 maanden na afloop (of na opstart) van het initiatief vaststelling aan bij de gemeente Veere.

 • 4.

  De aanvrager dient met de aanvraag voor vaststelling een financieel en inhoudelijk verslag in.

 • 5.

  Het College van B&W stelt binnen 3 maanden na ontvangst van een volledige en juiste aanvraag tot vaststelling de subsidie vast.

 • 6.

  Het College van B&W kan de subsidie lager vaststellen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 

Artikel 2.6 Verplichtingen

 • 1.

  Het initiatief waarvoor de subsidie is verleend wordt uitgevoerd conform de aanvraag en eventuele vastgelegde afspraken in de beschikking.

 • 2.

  De ontvanger meldt omstandigheden die de realisatie van het initiatief kunnen beperken of beletten aan de gemeente Veere.

 • 3.

  De aanvrager is aansprakelijk bij eventuele schade of overlast bij derden door het initiatief of de realisatie hiervan.

 • 4.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderhoud wanneer het initiatief een fysiek object is.

 • 5.

  De aanvrager legt inhoudelijke verantwoording af met een eenmalige deelname aan een jaarlijkse verantwoordingsactiviteit. Hiervoor ontvangt de aanvrager een uitnodiging.

 

Hoofdstuk 3: Subsidiecriteria

Artikel 3.1 Algemene richtlijnen

 • 1.

  Het initiatief heeft een maatschappelijke meerwaarde voor de Veerse samenleving en kan op geen enkele andere wijze subsidie ontvangen vanuit de gemeente Veere.

 • 2.

  Het initiatief sluit aan op het “Programma op hoofdlijnen 2022-2026”.

 • 3.

  Het initiatief heeft draagvlak onder de dorpsraad en inwoners van de kern (eventueel geheel gemeente Veere).

 • 4.

  Het initiatief is duurzaam. Dit betekent dat het initiatief een blijvend karakter heeft en geen eenmalig project is.

 • 5.

  De subsidie Reserve Leefbaarheid is maximaal € 25.000.

 • 6.

  Per initiatief wordt een eenmalige subsidie verleend.

 • 7.

  Bij de Reserve Leefbaarheid hanteren wij een mate van cofinanciering.

 • 8.

  Zijn de totale kosten voor het initiatief € 2.500 of minder? Dan is de subsidie vanuit de gemeente Veere 70% van de totale kosten. De eigen bijdrage is dan 30% van de totale kosten.

 • 9.

  Zijn de totale kosten voor het initiatief meer dan € 2.500? Dan is de subsidie vanuit de gemeente Veere 50% van de totale kosten. De eigen bijdrage is dan 50% van de totale kosten.

 

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtrede en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels treden na bekendmaking in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  Met ingang van 1 januari 2023 worden de Nadere Regels Leefbaarheidsbijdrage ingetrokken.

 • 3.

  Subsidieaanvragen die uiterlijk op 31 december 2022 zijn ontvangen vallen onder de Nadere Regels Leefbaarheidsbijdrage.

 • 4.

  Vaststellingen voor subsidies die gegeven zijn voor 1 januari 2023 vallen onder de Nadere Regels Leefbaarheidsbijdrage.

 • 5.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels Reserve Leefbaarheid 2023.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 6 december 2022

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, de burgemeester