Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Verordening kwijtschelding waterschapsheffingen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening kwijtschelding waterschapsheffingen 2023
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2023
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 77 van de Waterschapswet
 2. artikel 144 van de Waterschapswet
 3. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
 4. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 5. Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2022nieuwe regeling

07-12-2022

wsb-2022-14144

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding waterschapsheffingen 2023

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 22-11-2022;

 

gelet op de bespreking in de Oordeelsvormende Verenigde Vergadering van 30-11-2022;

 

overwegende dat:

 

 • de vermogensnorm bij kwijtschelding van lokale belastingen onlangs is verruimd;

 • hiervoor een nieuwe Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden is vastgesteld;

 • deze regeling op 17 september 2022 in werking is getreden;

 • deze regeling regelt dat bij verordening de reguliere vermogensnorm kan worden verhoogd;

 • hierdoor inwoners die kwijtschelding aanvragen over extra financiële middelen mogen beschikken zonder hun recht op kwijtschelding te verliezen;

gelet op:

 

 • artikelen 77 en 144 Waterschapswet

 • artikel 26 Invorderingswet 1990

 • Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

 • Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

BESLUIT:

 

Vast te stellen: de Verordening kwijtschelding waterschapsheffingen 2023

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Het waterschap verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen en heffingen:

 • de watersysteemheffing voor eigenaren van gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen;

 • de wegenheffing voor eigenaren van gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen;

 • de zuiveringsheffing voor bedrijfsruimten;

 • de verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten;

 • de leges.

Artikel 2. Berekeningswijze kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de watersysteemheffing ingezetenen;

 • de wegenheffing ingezetenen

 • de zuiveringsheffing voor woonruimten;

 • de verontreinigingsheffing voor woonruimten.

Artikel 3. Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van de in artikel 2 genoemde belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2023’.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2023.

 • 4.

  De Verordening kwijtschelding 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die voor die datum zijn ingediend.

Ridderkerk, 7 december 2022

De Verenigde Vergadering voornoemd,

plv. secretaris-directeur,

V. Bergsma

dijkgraaf,

J.F. Bonjer