Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Subsidieregels voor afkoppelen regenwater 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregels voor afkoppelen regenwater 2023
CiteertitelSubsidieregels voor afkoppelen regenwater 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-562686

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregels voor afkoppelen regenwater 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle;

Overwegende:

dat in het Programma Water en Riolering van de Gemeente Goirle de ambitie is opgenomen om in (potentiële) wateroverlastgebieden en gebieden met gunstige condities voor hemelwaterinfiltratie burgers en bedrijven actief te betrekken bij wateropgaven;

dat de afkoppelsubsidie hierin is benoemd als middel om de ambities uit dit programma te realiseren.

Gelet op:

• Artikel 4.23 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

• De Algemene subsidieverordening gemeente Goirle 2017;

• Het Programma Water en Riolering 2021-2025.

Besluit:

vast te stellen de volgende subsidieregels voor afkoppelen van regenwater in Goirle:

Artikel 1 Doelstelling

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van maatregelen die:

 • 1.

  Het water- en klimaatbewustzijn en het actief handelen hiernaar in Goirle vergroten.

 • 2.

  De hoeveelheid regenwater in de gemeentelijke riolering verminderen en daarmee de kans op wateroverlast verkleinen.

 • 3.

  Minder regenwater afvoeren naar de rioolwaterzuivering.

 • 4.

  Droogte bestrijden.

 • 5.

  Hittestress verminderen.

 • 6.

  Biodiversiteit vergroten.

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  De subsidieregeling staat open voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals bedrijven, stichtingen, VVE’s en scholen, die eigenaar of huurder zijn van een bestaande opstal binnen de gemeente Goirle waarvoor de subsidieaanvraag wordt gedaan.

 • 2.

  Alle natuurlijke personen en rechtspersonen van gebouwen in het buitengebied zijn uitgesloten omdat het regenwater van deze gebouwen niet op de gemeentelijke drukriolering mag afwateren. De gemeentelijke drukriolering is daar niet voor bedoeld en kan het regenwater ook niet verwerken.

 • 3.

  Projectontwikkelaars die subsidie aan willen vragen voor herontwikkeling van bestaand en nieuw vastgoed worden uitgesloten.

Artikel 3 Criteria en voorwaarden

Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende maatregelen:

 • 1.

  Aanleg van een groen dak.

 • 2.

  Ontharden van de tuinen/ terrassen/ opritten.

 • 3.

  Aanleg van regenwatervoorzieningen:

  • a.

   Regenton of waterzuil;

  • b.

   Waterschutting;

  • c.

   Infiltratievoorziening;

  • d.

   Verlaging in de tuin of wadi.

Criteria, nadere bepalingen en vergoedingen voor deze maatregelen zijn opgenomen in bijlage 1.

Artikel 4 Subsidieplafond

 • 1.

  Voor de afkoppelsubsidie is in 2023 een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar. Daarna is jaarlijks een bedrag van € 30.000,00 beschikbaar onder voorbehoud van vaststelling van de begroting door de gemeenteraad en de begroting van Waterschap de Dommel.

 • 2.

  Van de bovengenoemde €30.000,00, wordt €10.000,00 door Waterschap de Dommel bijgedragen. Het subsidieplafond wordt op het moment dat het bedrag bekend is opnieuw vastgesteld.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van het digitale aanvraagformulier, dat op de gemeentelijke website vindbaar is.

 • 2.

  Bij de aanvraag dient een foto van de situatie voor aanpassing en een offerte of raming van de kosten ingediend te worden.

 • 3.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van de complete aanvraag.

 • 4.

  Binnen 6 weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag neemt het college een besluit over het al dan niet toekennen van de subsidie.

 • 5.

  Huurders moeten aantonen dat de eigenaar van het pand toestemming geeft voor het uitvoeren van de maatregelen.

Artikel 6 Uitvoering, verantwoording en uitkering van de subsidie

 • 1.

  De aangevraagde maatregelen moeten binnen 3 maanden na toekenning van de subsidie worden uitgevoerd. Als dit niet het geval is, wordt de subsidie op € 0,00 vastgesteld.

 • 2.

  De aanvrager levert binnen 6 weken na voltooiing van de werkzaamheden bewijsstukken aan zoals foto’s van na de realisatie van de maatregelen en kopieën van bonnen en facturen waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 3.

  Het college neemt vervolgens binnen 6 weken een besluit over het vaststellen van de subsidie.

 • 4.

  De betaling van de subsidie vindt plaats binnen 30 dagen na het vaststellingsbesluit.

Artikel 7 Controle werkzaamheden en terugvordering subsidie

 • 1.

  Het college voert steekproefsgewijs controle uit op de uitvoering van de maatregelen.

 • 2.

  Als bij controle blijkt dat de afkoppeling niet heeft plaatsgevonden of ongedaan is gemaakt, vordert het college de verleende subsidie terug.

 • 3.

  Als toekomstige regelgeving of toekomstige feitelijke omstandigheden aanleiding geven tot het weer aankoppelen van de afvoer van hemelwater, wordt de subsidie niet teruggevorderd.

Artikel 8 Weigeringsgronden

De subsidieverlening kan in ieder geval worden geweigerd als:

 • 1.

  Het afkoppelen kan leiden tot overlast op aanliggende percelen.

 • 2.

  Het afkoppelen vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.

 • 3.

  Niet voldaan wordt aan een of meer van de criteria en/of voorwaarden genoemd onder bijlage 1.

 • 4.

  Het ontwerp, installatie en onderhoud van de voorziening niet deugdelijk en zorgvuldig uitgevoerd wordt/is.

 • 5.

  Er een gegronde reden bestaat om op grond van artikel 4:35 (subsidieverlening) van de Algemene wet bestuursrecht de subsidie de weigeren.

 • 6.

  De gevraagde subsidie leidt tot overschrijding van het subsidieplafond.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

 • 1.

  De constructieve sterkte voor de aanleg van het groen dak of gevel en de capaciteit en afvoer van de regenwatervoorziening is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvraag van een eventueel benodigde (omgevings-)vergunning is de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

 • 3.

  De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade van het afkoppelen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze subsidieregels treden op 1 januari 2023 in werking.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze subsidieregels worden de ‘Subsidieregels voor afkoppelen regenwater’ (versie 2021) ingetrokken.

 • 3.

  Aanvragen die vóór 1 januari 2023 zijn ingediend worden afgehandeld volgens de ‘subsidieregels voor afkoppelen regenwater.

 

Aldus vastgesteld op 6 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle

De secretaris,

Ruud Lathouwers

de burgemeester,

Mark van Stappershoef

Bijlage 1: Subsidiabele maatregelen huiseigenaren en huurders

 

 

Voor huurders

Subsidiabel:

Niet-Subsidiabel:

Vergoeding van de subsidiabele kosten:

Met een maximum bedrag van (of tot een maximum van de daadwerkelijke gemaakte kosten):

Groen dak

Substraatlaag tot 40 mm

Met een minimum van 25 liter per m2

NEE

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Maximum van 150m²

 

Aanleg of vervanging van dakbedekking.

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

 

 

€15,- per m²

 

€ 2.250,-

 

Groen dak

Substraatlaag groter dan of gelijk aan dan 40 mm

Met minimaal 8 inheemse plantensoorten

Met een minimum van 25 liter per m2

NEE

Groen dak pakket, inclusief beplanting

Aanlegkosten

Maximum van 150m²

 

Aanleg of vervanging van dakbedekking.

Aanpassingen aan de bouwkundige staat van dak of gebouw.

 

 

€20,- per m²

 

€ 3.000,-

Ontharden van de tuinen/terrassen/opritten

JA

Maximum van 150m²

Beplanting, potgrond, hovenierskosten met uitzondering van de niet-subsidiabele kosten.

EXTRA:

Aanvulling als het ontharden gepaard gaat met een toenemende biodiversiteit door de aanleg van beplanting anders dan gras.

 

Verplaatsen kabels/leidingen.

Aanleg elektra en andere voorzieningen.

 

€6,- per m²

 

 

€4,- per m² extra bij Beplanting anders dan gras

 

€900,-

 

 

€600,-

Regenton of waterzuil

Met een minimale opvang van 150 liter in totaal

 

JA

Regenton inclusief aansluitstuk, kraan en verhoging

Maximaal 2 in totaal

Aansluiting op de (gemeentelijke riolering) hemelwaterafvoer.

Bezorgkosten.

 

30%

 

€ 250,-

 

Waterschutting

 

JA

Waterschutting inclusief aansluitstuk en kraan.

 

Aansluiting op de (gemeentelijke riolering) hemelwaterafvoer.

Bezorgkosten.

 

 

30%

 

€ 700,-

Infiltratievoorziening

NEE

Infiltratiekoffer of grindkoffer

Hovenierskosten met uitzondering van de niet-subsidiabele kosten.

Verplaatsen kabels/leidingen.

Aanleg elektra en andere voorzieningen.

 

 

30%

 

€ 500,-

 

Verlaging in tuin of wadi

 

NEE

Hovenierskosten met uitzondering van de niet-subsidiabele kosten.

 

Verplaatsen kabels/leidingen.

Aanleg elektra en andere voorzieningen.

 

 

30%

 

€1.200,-