Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies
CiteertitelBesluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2022nieuwe regeling

02-06-2022

bgr-2022-1367

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies

Het gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

 

Gelet op

 

Artikel 8, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

 

Besluit

 

vast te stellen:

 

Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies

Artikel 1: Begripsbepalingen

Op dit besluit zijn de begripsbepalingen uit artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in dit besluit verstaan onder:

 

a.

secretaris:

de secretaris bedoeld in artikel 7, eerste lid van de regeling, en

b.

sitebureau Hollandse Waterlinies:

de ambtelijke organisatie die het gemeenschappelijk orgaan ondersteunt, als bedoeld in artikel 8 van de regeling, ondergebracht bij de provincie Utrecht.

c.

bureausecretaris:

De medewerker van het sitebureau die als taak heeft verzorgen van de bedrijfsvoering, waaronder de financiën en het informatiebeheer. Daarnaast ondersteunt de bureausecretaris de secretaris in diens rol als hoofd van het sitebureau.

Artikel 2: Interprovinciale ambtelijke gremia

Ten behoeve van de samenwerking van de deelnemende provincies in het orgaan vindt ambtelijk overleg en advisering plaats via de volgende gremia:

 

 • a.

  Het Linieteam Hollandse Waterlinies;

 • b.

  De thematische werkgroepen, en

 • c.

  Het managementoverleg Hollandse Waterlinies.

Artikel 3: Linieteam Hollandse Waterlinies

 • 1.

  Het Linieteam Hollandse Waterlinies wordt gevormd door afgevaardigden uit de aangesloten provincies, door de secretaris van het orgaan en door de bureausecretaris.

 • 2.

  De afgevaardigden vormen de verbinding naar de eigen organisatie en adviseren de eigen bestuurder in het orgaan.

 • 3.

  Het Linieteam Hollandse Waterlinies heeft op hoofdlijnen in ieder geval de volgende taken:

  • a.

   het voorbereiden van de agenda van het orgaan;

  • b.

   het voorbereiden van besluitvorming door het orgaan, specifiek inzake de begroting en strategische vraagstukken, en

  • c.

   het adviseren van het sitebureau Hollandse Waterlinies over het werkplan.

 • 4.

  Bij het uitvoeren van de taken neemt het Linieteam Hollandse Waterlinies de formele verantwoordelijkheid van de secretaris richting het orgaan en het sitebureau Hollandse Waterlinies in acht.

 • 5.

  De deelnemende provincies bepalen zelf welke functionaris er namens hen deelneemt aan het Linieteam Hollandse Waterlinies.

 • 6.

  Het Linieteam Hollandse Waterlinies komt zo vaak bijeen als de leden dit nodig achten, doch ten minste voorafgaand aan elke vergadering van het orgaan. Daarnaast komt het Linieteam Hollandse Waterlinies bijeen wanneer een vertegenwoordiger van ten minste één provincie of de secetaris dit nodig acht.

 • 7.

  Voor de vergaderingen van het Linieteam kunnen medewerkers van andere overheden of organisaties worden uitgenodigd als adviseur.

 • 8.

  Het voorzitterschap wordt vervuld door de secretaris.

Artikel 4: Thematische werkgroepen

 • 1.

  Het orgaan kan thematische werkgroepen op basis van inhoudelijke thema’s instellen en opheffen.

 • 2.

  De werkgroepen hebben als taak om inhoudelijke adviezen aan het orgaan voor te bereiden, specifieke onderdelen van het werkplan van het sitebureau Hollandse Waterlinies uit te werken, actuele casussen te bespreken ter gezamenlijke visievorming en kennis uit te wisselen.

 • 3.

  In ieder geval bestaat er een werkgroep die zich richt op de thematiek ‘beschermen’ en een werkgroep die zich richt op de thematiek ‘uitdragen’.

 • 4.

  In het werkplan van het sitebureau Hollandse Waterlinies wordt de inhoudelijke opdracht nader uitgewerkt voor elke werkgroep. Daarbij worden kaders meegegeven waarbinnen de werkgroepactiviteiten moeten worden uitgevoerd.

 • 5.

  De werkgroepen bestaan in elk geval uit een medewerker vanuit elk van de vier provincies en een medewerker van het sitebureau Hollandse Waterlinies, die als voorzitter optreedt.

 • 6.

  De deelnemende provincies bepalen zelf welke functionarissen er namens hen deelnemen aan de werkgroepen.

 • 7.

  In de werkgroepen kunnen ook medewerkers van andere overheden of organisaties participeren als expert of adviseur. De secretaris beslist hierover na advies van de werkgroep.

Artikel 5: Managementoverleg Hollandse Waterlinies

 • 1.

  Het managementoverleg Hollandse Waterlinies wordt gevormd door afgevaardigden op managementniveau uit de aangesloten provincies; de secretaris neemt qualitate-qua deel aan het overleg.

 • 2.

  Het managementoverleg Hollandse Waterlinies is verantwoordelijk voor het bewaken van de goede samenwerking en afstemming tussen afgevaardigden uit de provincies en het sitebureau Hollandse Waterlinies ter uitvoering van de taken van het orgaan, als bedoeld in artikel 9, lid 1 van de regeling.

 • 3.

  Het managementoverleg kan het orgaan gevraagd en ongevraagd adviseren.

 • 4.

  Het managementoverleg Hollandse Waterlinies intervenieert waar nodig op concern- en bestuurlijk niveau bij politiek gevoelige, strategische of begrotingsvraagstukken.

 • 5.

  De afgevaardigden dragen zorg voor het beschikbaar stellen van voldoende personele en materiële inzet vanuit de eigen organisatie en voor borging van voldoende betrokkenheid bij het samenwerkingsverband op concernniveau.

 • 6.

  De deelnemende provincies bepalen zelf welke medewerker er namens hen deelneemt aan het managementoverleg Hollandse Waterlinies.

 • 7.

  Het managementoverleg Hollandse Waterlinies komt zo vaak bijeen als één van de provincies of de secretaris dit nodig achten, maar tenminste elk half jaar.

 • 8.

  Het managementoverleg kan medewerkers van andere overheden of organisaties uitnodigen als adviseur.

 • 9.

  Het voorzitterschap wordt vervuld door een van de afgevaardigden.

 • 10.

  De secretaris bespreekt de voortgang van zijn werkzaamheden en de werkzaamheden van het sitebureau Hollandse Waterlinies als geheel, alsmede de samenwerking met de provincies, periodiek met de voorzitter van het managementoverleg Hollandse Waterlinies.

Artikel 6: Bekendmaking en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat het is bekend gemaakt.

Artikel 7: Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit ambtelijke overleg-gremia siteholder Hollandse Waterlinies.

Aldus besloten in de vergadering van 2 juni 2022,

de vicevoorzitter

Peter Drenth

de secretaris

Mieke Verhees