Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-560344

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2023

Burgemeester en wethouders van Oosterhout;

gelet op de artikelen 2, 5, 7 en 9 van de

"Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023";

besluiten:

vast te stellen het:

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2023

Artikel 1 Aanwijzing plaatsen

De aangegeven weggedeelten en terreinen op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en onderdeel b, van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 mag worden geparkeerd. De tariefgroepen op de tekeningen betreffen de tariefgroepen die benoemd zijn in de tarieven- en kostentabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023.

Artikel 2 Werkingstijden

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting kan worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • a.

  de maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen en zaterdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur en de vrijdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur.

 • b.

  uitgezonderd: de weggedeelten en terreinen welke zijn opgenomen op tekening 2. Voor die weggedeelten en terreinen gelden de volgende dagen en tijdstippen: de maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen en zaterdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur.

 • c.

  uitgezonderd: de weggedeelten en terreinen welke zijn opgenomen op tekening 3. Voor die weggedeelten en terreinen gelden de volgende dagen en tijdstippen: de maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en zondagen van 09.00 tot 21.00 uur.

 • d.

  uitgezonderd: de Nieuwjaarsdag, de Tweede Paasdag, de Tweede Pinksterdag, de Eerste en Tweede Kerstdag, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

Artikel 3 Maximale parkeerduur

Onder verwijzing naar artikel 5, lid 1 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 geldt voor de locaties die vallen onder ‘tariefgroep A’ als aanvullend voorschrift een maximale parkeerduur van één uur.

Artikel 4 Wijze van betalen

Onder verwijzing naar artikel 5 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023 wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd, vastgesteld:

 • a.

  Aan het parkeren bij een parkeerautomaat wordt het navolgende voorschrift verbonden. Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het inwerpen van muntgeld of door het gebruik van elektronische betaalmiddelen (Maestro) in en op de wijze zoals aangegeven op de daartoe aanwezige parkeerapparatuur. Bij parkeerautomaten, welke als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje of het aangegeven kaartgedeelte goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

 • b.

  In afwijking van het voorafgaande kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Oosterhout een overeenkomst heeft gesloten. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2023, waarbij de in genoemd artikellid vermelde betalingstermijn geldt.

Artikel 5 Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

 • 1.

  Het Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2023. Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2023 ".

Oosterhout,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.

Bijlagen

Tekeningen (3) behorende bij het aanwijzingsbesluit