Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang
CiteertitelOpdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpOpdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2022Nieuwe regeling

22-11-2022

gmb-2022-557022

1435887

Tekst van de regeling

Intitulé

Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Son en Breugel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

in aanmerking genomen dat

 • op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet of Wmo 2015) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft om zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang (verder: opvang) wordt verstaan;

 • de Wet maakt voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer tussen centrumgemeenten en regiogemeenten;

 • voor beschermd wonen en opvang tussen het Rijk en de VNG is afgesproken om de in 2014 bestaande materiele situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven;

 • de 15 gemeenten die deel uitmaken van de centrumregio Eindhoven in dit document verder worden genoemd ‘de gemeenten’;

 • op 1 januari 2024 wordt gestart met de doordecentralisatie van beschermd wonen;

 • de gemeente Eindhoven als voormalig centrumgemeente de Wet m.b.t. beschermd wonen uitvoert voor de regiogemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre;

 • de gemeente Eindhoven de voor de uitvoering van beschermd wonen bestemde middelen daartoe van de rijksoverheid voor de regio ontvangt;

 • de voor Beschermd Wonen bestemde middelen inclusief de inzet van de maatwerkvoorziening dagbesteding voor inwoners uit de regio Eindhoven met een indicatie Beschermd Wonen is;

 • de gemeente Eindhoven als budgethouder van de regio Eindhoven zorgt voor de inkoop de regio van maatwerkvoorzieningen beschermd wonen (waaronder dagbesteding voor inwoners met een indicatie Beschermd Wonen) en opvang, inclusief het bijbehorende contractmanagement.

 • de gemeenten het beleid met betrekking tot beschermd wonen (inclusief het pgb-beleid) en opvang ontwikkelen;

 • ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang de Verordening Sociaal Domein en de Nadere Regeling Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven (inclusief het beleid met betrekking tot de bijdrage in de kosten voor deze maatwerkvoorzieningen, het debiteurenbeleid en inkoop) van toepassing zijn op de cliënten van de gemeente Son en Breugel,

 

besluiten:

 • 1.

  Opdracht te geven aan de gemeente Eindhoven om mede namens de gemeente Son en Breugel: overeenkomsten aan te gaan met zorgaanbieders voor de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en opvang, alsmede het contractmanagement in dat verband;

 • 2.

  Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven tot:

 • a.

  het ten aanzien van de maatwerkvoorzieningen beschermd wonen en/of opvang doen van onderzoek, het vragen en verstrekken van inlichtingen, het nemen van besluiten op aanvragen tot (her)indicatie (het toekennen, verstrekken, afwijzen, herzien, intrekken, beëindigen, terug-en invorderen (van de geldwaarde) van maatwerkvoorzieningen) zowel in natura als in de vorm van persoonsgebonden budget (pgb);

 • b.

  het verwerken en verstrekken van persoonsgegevens;

 • c.

  het aanwijzen van personen voor het uitoefenen van toezicht als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2 Wmo 2015;

 • d.

  het, bij bezwaren van inwoners tegen de besluiten over beschermd wonen en/of opvang, voorbereiden en uitbrengen van een advies conform afdeling 7.2 Algemene wet bestuursrecht (o.a. het horen van belanghebbende(n) en op zijn verzoek door hem meegebrachte getuigen en deskundigen, maken van een verslag van verhoor, afzien van horen, opschorten en verdagen van beslistermijnen);

 • e.

  het advies uitbrengen bij verzoeken van inwoners om een voorlopige voorziening (artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht) tijdens de bezwaarprocedures als bedoeld onder 2 sub d;

 • f.

  het beslissen op verzoeken tot betaling van een dwangsom bij niet tijdig beslissen;

 • 3.

  De beschreven mandaten te verlenen onder de voorwaarde dat deze worden uitgeoefend binnen de door de gemeenten vastgestelde beleidskaders en uitvoeringsbegroting;

 • 4.

  Mandaat te verlenen aan het college van de gemeente Eindhoven om, voor zover het de bevoegdheden als bedoeld in punt 1 tot en met 2 van dit mandaatbesluit betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten.

 • 5.

  Volmacht te geven aan de burgemeester van Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie' door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven of door een door hem aangewezen medewerker van de gemeente Eindhoven genoemde overeenkomsten te ondertekenen, welke overeenkomsten ook bindend zijn voor de gemeente Son en Breugel.

 • 6.

  De burgemeester van Eindhoven of het daartoe door hem gemachtigd collegelid of de daartoe gemachtigde medewerker verstrekt aan de burgemeester van de gemeente Son en Breugel een overzicht van de door hem mede namens de gemeente Son en Breugel ondertekende overeenkomsten.

 • 7.

  Slotbepalingen

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 dag na bekendmaking en geldt voor beschermd wonen tot en met 31 december 2023 en voor opvang tot en met 31 december 2025.

 • Dit besluit wordt aangehaald als: Opdrachtverlening, mandaat, machtiging en volmacht betreffende Beschermd Wonen en Opvang.

 

 

1 Het recht van assumptie wil zeggen dat de gevolmachtigde (hier de burgemeester van Eindhoven) op grond van deze volmacht kleine foutjes in de te ondertekenen stukken eventueel kan herstellen; Het recht van substitutie wil zeggen dat de gevolmachtigde op zijn beurt ook weer iemand anders volmacht kan geven.

Aldus besloten te gemeente Son en Breugel, 22 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

H. Gaillard

burgemeester

J. Wesselink

secretaris