Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot vervanging van archiefbescheiden
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Djuma van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2022
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2022nieuwe regeling

23-09-2022

bgr-2022-1322

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden

De inkomende documenten en archiefbescheiden van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe vanaf 01-01-2022

 

Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe,

 

Gelet op:

 

 • -

  de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012 nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

   

 • -

  Artikel 7 van de Archiefwet

   

 • -

  het positief besluit van de streekarchivaris van de Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe op het besluit tot vervanging van archiefbescheiden

Besluit:

Artikel 1.  

 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden die op grond van de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2020 voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek Vervanging archiefbescheiden Djuma Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Artikel 2.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit op Overheid.nl

Artikel 3.  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Djuma van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe 2022.

Culemborg, d.d.

Namens het bestuur/ de voorzitter

Patricia Havelaar

Teamhoofd Informatiebeheer