Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Subsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023
CiteertitelSubsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

06-12-2022

gmb-2022-553203

2022/1541489

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 (ASV) ingaande 9 februari 2021

 

besluit

 

 • 1.

  de Subsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023 vast te stellen;

 • 2.

  Het subsidieplafond voor het jaar 2023 vast te stellen op €250.000,-.

 • 3.

  De Uitvoeringsregeling subsidiering Amateurkunstverenigingen Haarlem ingaande 1-1-2018 in te trekken per 31 december 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem

 • 2.

  Algemene subsidieverordening (ASV): Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 ingaande 9 februari 2021.

 • 3.

  Amateurkunst: kunst die niet beroepsmatig wordt bedreven

 • 4.

  Instelling: een statutair in Haarlem gevestigde instelling met de doelstelling om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van amateurkunst

 • 5.

  Actieve leden: Contributie betalende leden die de activiteit van de instelling mede mogelijk maken

 • 6.

  Kunstcategorieën:

  • Instrumentale muziek

  • Koren

  • Toneel

  • Muziektheater (musical en operette)

  • Dans

 • 7.

  Openbare presentatie : Een door de instelling georganiseerde voor publiek toegankelijke voorstelling of concert in de gemeente Haarlem

 • 8.

  Secretariaatskosten: Kosten voor porto, telefonie en webhosting.

Artikel 2. Afstemming Algemene subsidieverordening Haarlem

Voor zover in deze subsidieregeling daarvan niet wordt afgeweken, is de vigerende Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 2021 van toepassing.

Artikel 3. Doelstelling

Met deze regeling wordt beoogd om de amateurkunstinstellingen in gemeente Haarlem te ondersteunen in hun activiteiten die een bijdrage leveren aan een goed, vitaal en afwisselend amateurkunstklimaat in Haarlem.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verstrekken voor uitsluitend de hieronder genoemde kosten mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 • a.

  de zaalhuur voor repetitieruimtes

 • b.

  de kosten voor artistieke leiding en

 • c.

  secretariaatskosten.

Artikel 5. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het jaar 2023 bedraagt € 250.000 en wordt voor de jaren hierna jaarlijks door het college vastgesteld.

Artikel 6. Subsidieontvanger

Een instelling kan in aanmerking komen voor subsidie als deze voldoet aan elk van de volgende voorwaarden:

 • a.

  De instelling is gedurende ten minste twee jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag actief op het gebied van amateurkunst;

 • b.

  De instelling is statutair gevestigd in de gemeente Haarlem en heeft daar ook de fysieke vestigingsplaats;

 • c.

  De instelling verzorgt minimaal één keer per jaar een openbare presentatie in Haarlem en

 • d.

  Een instelling heeft minimaal het volgend aantal actieve leden:

  • Instrumentale muziek 20

  • Koren 15

  • Toneel 10

  • Muziektheater 30

  • Dans 25

Artikel 7. Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend via het formulier dat door het college beschikbaar wordt gesteld.

 • 2.

  Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend uiterlijk 15 februari van elk jaar.

 • 3.

  Bij de aanvraag wordt meegestuurd:

  • a.

   een begroting voor het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft,

  • b.

   een activiteitenplan waaruit tenminste het aantal repetities en openbare presentaties in het betreffende jaar blijkt en

  • c.

   een opgave van het aantal leden, totaal en het aantal woonachtig in Haarlem, met als peildatum 1 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waar subsidie voor wordt aangevraagd.

 • 4.

  Indien voor de eerste keer subsidie wordt aangevraagd voegt men een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten en een CV van de artistieke leiding bij.

Artikel 8. Beoordelingscriteria/Verdeelregels

 • 1.

  Het college bepaalt de hoogte van de maximaal te verstrekken subsidie aan de hand van de bij de aanvraag verstrekte begroting voor het komende subsidiejaar met dien verstande dat de in de begroting opgenomen kosten voor artistieke leiding, zaalhuur en secretariaatskosten subsidiabel zijn met inachtneming van de volgende maximale subsidiabele bedragen (die jaarlijks kunnen worden geïndexeerd volgens de gemeentelijke richtlijnen):

  • a.

   Voor artistieke leiding:

   • I.

    Dirigent orkest, harmonie/fanfare/brassband, muziektheater maximaal € 7.860 voor 1 dirigent per jaar.

   • II.

    Dirigent koor t/m 50 leden maximaal € 7.860 voor maximaal 1 dirigent per jaar.

   • III.

    Dirigent koor vanaf 51 leden maximaal € 9.175 voor maximaal 1 dirigent per jaar.

   • IV.

    Instructeur Drumband maximaal € 4.000 per instructeur, voor maximaal 1 instructeur tamboerkorps en 1 instructeur blazers

   • V.

    Repetitor koor (alle soorten) maximaal € 1.800 per jaar.

   • VI.

    Regisseur (muziek)theater maximaal € 4.000 per productie/voorstelling

  • b.

   De begrote kosten voor zaalhuur van de vaste repetitieruimte voor zover redelijk .

  • c.

   Subsidiabele secretariaatskosten bedragen maximaal € 10 per lid (o.b.v. totaal aantal leden)

 • 2.

  Bij de berekening van de subsidie worden de inkomsten aan contributie betrokken waarbij per lid wordt een normbedrag van € 75,= (jeugdleden) en € 110,= (volwassenen) in mindering gebracht op de zoals hierboven berekende subsidiabele kosten. Deze bedragen kunnen jaarlijks worden geïndexeerd volgens de gemeentelijke richtlijnen.

 • 3.

  De subsidie wordt voor twaalf maanden verstrekt.

 • 4.

  indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente Haarlem woonachtig is, worden de zoals hierboven subsidiabele kosten verminderd met het percentage waarmee het aantal buiten de gemeente Haarlem woonachtige leden van de vereniging de 25% overschrijdt.

 • 5.

  Ingeval het subsidieplafond zoals benoemd in artikel 5 dreigt te worden overschreden, verlaagt het college de subsidie naar rato, waarbij voor elke instelling de subsidiabele kosten en toe te kennen subsidie met een percentage worden gekort zodat bij toekenning van de subsidies het subsidieplafond niet wordt overschreden.

Artikel 9. Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie wanneer niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden van deze subsidieregeling en specifiek niet aan de voorwaarden die aan een instelling zijn gesteld in artikel 3.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling, wanneer deze regeling zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Publicatie

Deze regeling wordt na vaststelling door het college bekend gemaakt in het Gemeenteblad.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2023 en loopt voor onbepaalde tijd.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Amateurkunst Haarlem 2023’