Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Verordening op de Auditcommissie gemeente Castricum 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Auditcommissie gemeente Castricum 2022
CiteertitelVerordening op de Auditcommissie 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Auditcommissie gemeente Castricum, zoals vastgesteld op 30 april 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2022nieuwe regeling

08-12-2022

gmb-2022-550952

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Auditcommissie gemeente Castricum 2022

De raad van de gemeente Castricum:

 

gezien het advies van de auditcommissie d.d. 1 december 2022;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Verordening op de Auditcommissie gemeente Castricum 2022

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  De commissie: de auditcommissie, zijnde een raadscommissie zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet die is belast met taken genoemd in artikel 3 van deze verordening;

 • b.

  De gemeenteraad: de gemeenteraad van Castricum;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

 • d.

  De accountant: de in de Controleverordening gemeente Castricum bedoelde accountant die belast is met de controle op de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

Artikel 2. Doel

De commissie heeft tot doel een coördinerende, informerende en adviserende rol te vullen voor de gemeenteraad op het gebied van het (financiële) bestuur van de gemeente.

Artikel 3. Taken

De taken van de commissie zijn:

 

 • a.

  Het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant richting de raad over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole;

 • b.

  Het adviseren van de gemeenteraad over (de vaststelling van) de jaarrekening en jaarverslag mede met in achtneming van de uitkomsten van de door de accountant gevoerde controles;

 • c.

  Het aandragen van onderzoeksonderwerpen en eventuele aanwijzingen t.b.v. de interim controle door de accountant;

 • d.

  De voorbereiding van procedures tot selectie en benoeming van een accountant als bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet en het doen van een voordracht voor de keuze. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 8;

 • e.

  Het adviseren van de raad over de uitvoering en de aanpassingen van de verordeningen gebaseerd op de artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet;

 • f.

  Het bespreken van concept-raadsvoorstellen die gebaseerd zijn op de verordeningen artikelen 212, 213 en 213a Gemeentewet en het formuleren van een advies daarover aan de raad;

 • g.

  Jaarlijks bespreken en het geven van een advies aan de raad, na toetsing door de griffie, over de door de fracties aangeleverde fractieverantwoordingen van het voorgaande kalenderjaar;

 • h.

  Het zijn van aanspreekpunt en overlegplatform t.b.v. de Rekenkamer(commissie) BUCH voor de gemeente Castricum inclusief het adviseren van de raad over de inrichting van de rekenkamer(commissie) en benoemingen van leden. Dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 8;

 • i.

  Het voeren van overleg met het college over ontwikkelingen op het gebied van de Werkorganisatie BUCH. Teneinde dit overleg te faciliteren worden brieven vanuit de Werkorganisatie BUCH aan de gemeenteraad toegevoegd bij de vergaderstukken van de auditcommissie en worden zienswijzeprocedures op tussentijdse begrotingswijzigingen van de Werkorganisatie BUCH geagendeerd voor behandeling in de auditcommissie.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De commissie kan uit maximaal evenveel leden bestaan als er fracties in de raad zijn. De raad benoemt de leden van de commissie. Er kan maximaal één lid per raadsfractie worden benoemd. Zowel een raadslid als commissielid kan tot lid worden benoemd.

 • 2.

  Indien een lid is verhinderd om aanwezig te zijn bij een vergadering, kan hij of zij zich laten vervangen door een ander raads- of commissielid.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. met inachtneming van het bepaalde in het vierde lid van artikel 82 Gemeentewet.

 • 4.

  Indien de commissie niet uit het maximale aantal leden bestaat wordt de commissie als het gaat over bespreking van (de vaststelling van) de jaarrekening en jaarverslag en het formuleren van een advies daarover aan de raad aangevuld met vertegenwoordigers van de fracties die geen zitting hebben in de commissie.

 • 5.

  De griffier (of zijn/haar plaatsvervanger) is secretaris van de commissie.

 • 6.

  Collegeleden nemen, indien daartoe uitgenodigd, deel aan de vergaderingen van de auditcommissie. Zij kunnen zich daarbij laten ondersteunen door één of meer ambtenaren.

 • 7.

  De commissie kan derden, zoals de accountant of leden van de Rekenkamer-(commissie), uitnodigen bij haar vergaderingen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan beraadslagingen.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De zittingsperiode van de leden eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij ontslag van het lid als lid van de raad of als commissielid.

 • 2.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen als lid van de commissie.

Artikel 6. Voorzitter

De voorzitter draagt zorgt voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van het doel zoals genoemd in artikel 2 en het bevorderen van een heldere besluitvorming over commissieaangelegenheden. De voorzitter wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 7. Vergaderingen en werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht of indien ten minste twee leden onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • 2.

  De artikelen 9 tot en met 15 alsmede de artikelen 26 tot en met 28 uit het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Castricum zijn van overeenkomstig toepassing op vergaderingen van de auditcommissie.

Artikel 8. Raadswerkgroep Financiële Aspecten in BUCH-verband

 • 1.

  De raad benoemt ten minste twee en maximaal vier leden uit de auditcommissie tot vertegenwoordigers in de raadswerkgroep Financiële aspecten in BUCH-verband.

 • 2.

  De raadswerkgroep Financiële aspecten in BUCH-verband bereidt voorstellen voor die BUCH-breed via de auditcommissies aan de gemeenteraden worden aangeboden zoals de financiële verordening en de aanbesteding van de accountant.

 • 3.

  De raadswerkgroep Financiële aspecten in BUCH-verband fungeert als klankbordgroep voor de Rekenkamer(commissie) conform het bepaalde in artikel 6 van de samenwerkingsovereenkomst met de Rekenkamer(commissie).

 • 4.

  De vertegenwoordigers in de raadswerkgroep Financiële aspecten in BUCH-verband brengen verslag uit over deze bijeenkomsten aan de auditcommissie.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening Auditcommissie gemeente Castricum, zoals vastgesteld op 30 april 2015, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de Auditcommissie 2022

Aldus besloten door de raad van de gemeente Castricum in de openbare raadsvergadering van 8 december 2022.

Mevrouw R. Slootweg MSc

griffier

De heer drs. A. Mans

voorzitter