Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Gedoogbeschikking “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg”

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedoogbeschikking “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg”
CiteertitelGedoogbeschikking “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg”
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenSituatietekening Tekening chalet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2022nieuwe regeling

11-10-2022

gmb-2022-550190

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedoogbeschikking “Tijdelijke Noodopvang Oekraïense vluchtelingen voormalig bad Bloemendal terrein hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg”

Aanleiding

Door de oorlog in Oekraïne is in de afgelopen periode een flinke toestroom van vluchtelingen naar West-Europa op gang gekomen. Inmiddels zijn ruim 78.000 Oekraïense vluchtelingen in Nederland geregistreerd (Bron: Rijksoverheid). De toestroom van ontheemden uit Oekraïne is zo hoog dat Nederland niet in staat is aan hen binnen de bestaande structuren (nood)opvang te bieden.

 

De regering ziet de opvang van ontheemden uit Oekraïne als een humanitaire verplichting. Volgens de regering is sprake van een onmiddellijke bedreiging van de fysieke veiligheid van personen die een veilig heenkomen zoeken als gevolg van oorlog. Dat maakt afwijking van bestaande structuren door inzet van noodrecht noodzakelijk.

 

Vanwege deze buitengewone situatie zijn op 31 maart 2022 (Stb. 2022, 133) de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking getreden. Op grond van dit noodrecht hebben de burgemeesters de wettelijke taak gekregen om zorg te dragen voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. In navolging daarvan heeft de Provincie Gelderland in afstemming met de Gezondheids- en Veiligheidsregio’s de Gelderse gemeenten verzocht om verantwoordelijkheid te nemen voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Op humanitaire gronden en vanuit maatschappelijk oogpunt is de gemeente Nijkerk bereid om een bijdrage te leveren aan de tijdelijke noodopvang van Oekraïense vluchtelingen.

Tijdelijke noodopvang

In Nijkerk zal deze crisisopvang worden gerealiseerd op het terrein van het voormalige bad Bloemendal, gelegen op de hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg in Nijkerk en kadastraal bekend als NKK01 sectie C nummer 3232 (hierna verder te noemen: “de Opvanglocatie”).

Er is geen sprake van permanente opvang, maar van een tijdelijk verblijf. Voor de duur van maximaal

24 maanden, zullen maximaal 252 vluchtelingen in de Opvanglocatie verblijven. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van maximaal 56 chalets, waarvan 3 chalets worden gebruikt als kantoor, beheer en facilitaire ruimte.

 

Voor de noodopvang van de vluchtelingen is een uitgebreide omgevingsvergunning noodzakelijk. Echter, deze procedure vergt minimaal 6 maanden terwijl de opvang van de vluchtelingen per direct nodig is. Daarom is een ontwerpgedoogbeschikking opgesteld om vooruitlopend op de planologische besluiten de tijdelijke huisvesting van de vluchtelingen mogelijk te maken.

 

Planologisch kader

Voor de Opvanglocatie geldt op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Nijkerk 1’ (vastgesteld 28 juni 2012) in samenhang met de op een later moment vastgestelde veegplannen de enkelbestemming “Sport”. De bouw en het gebruik van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen is in strijd met deze bestemming.

 

Het vigerende bestemmingsplan kent voor de tijdelijke noodopvang geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden

 

Fysieke leefomgeving

Op voorhand is er geen aanleiding om aan te nemen dat de fysieke leefomgeving zal worden geschaad als gevolg van de beoogde tijdelijke vluchtelingenopvang.

 

Beginselplicht tot handhaving

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat het bevoegd gezag, in dit geval het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk, bij de overtreding van wettelijke voorschriften in beginsel verplicht is om handhavend daartegen op te treden.

 

Onder bijzondere omstandigheden kan worden afgezien van handhavend optreden en kan de strijdigheid met wet- en regelgeving tijdelijk worden gedoogd. Hieraan zijn verschillende voorwaarden verbonden. De nota ‘Gedogen in Nederland’ (TK 1996-1997, nr. 25 085) bevat het landelijke kader voor gedogen en vormt de basis voor het gedogen. Aanvullend hierop bevat het ‘Beleid voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving Gemeente Nijkerk’ (vastgesteld 9 mei 2016) enkele aanvullende lokale voorwaarden.

 

Volgens de landelijke nota en het lokale beleid is gedogen aanvaardbaar indien:

 • 1.

  het gedogen beperkt is in omvang en/of tijd;

 • 2.

  het gedogen expliciet bij een besluit gebeurt;

 • 3.

  sprake is van een zorgvuldige en kenbare belangenafweging;

 • 4.

  duidelijke voorwaarden aan het gedogen worden gesteld;

 • 5.

  regelmatig wordt bezien of de situatie zodanig is dat gedogen nog gerechtvaardigd is en of aan de voorwaarden die aan het gedogen zijn gesteld wordt voldaan;

 • 6.

  het gedogen dient beperkt te blijven tot drie uitzonderingssituaties, te weten overmachtssituaties, overgangssituaties en situaties waarin handhavend optreden onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen;

 • 7.

  indien legalisatie van de overtreding mogelijk is, dan verdient dit altijd de voorkeur boven gedogen;

 • 8.

  het gedogen is alleen aanvaardbaar zolang de gedoogde situatie vanuit het oogpunt van bescherming van de fysieke leefomgeving verantwoord is.

Uit de aanleiding van dit gedoogbesluit volgt dat aan de punten 1, 6,7 en 8 is voldaan. Hierna worden de overige punten nader onderbouwd.

 

Belangenafweging

De oorlog in Oekraïne leidt tot een plotselinge forse instroom van vluchtelingen in landen in West-Europa waaronder in Nederland. Dit is een onverwachte gebeurtenis waarmee het college geen rekening kon houden. Op voorhand is lastig te voorspellen hoe lang de instroom aanhoudt en hoe deze zich de komende periode zal gaan ontwikkelen. Deze onzekerheden laten onverlet dat er op dit moment een acute en dringende behoefte is aan voldoende locaties verspreid over het land waar de Oekraïense vluchtelingen (tijdelijk) kunnen worden opgevangen.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk is van mening dat sprake is van een zwaarwegend humanitair belang dat aanzet tot deze tijdelijke gedoogsituatie. Dat belang weegt volgens het college in dit geval zwaarder dan het belang van handhaving van de toepasselijke regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

 

Legalisatie

Zo spoedig mogelijk zal een aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Deze zal in behandeling worden genomen door Omgevingsdienst de Vallei conform de uitgebreide Wabo procedure. Daarmee bestaat, gelet op de wettelijke beslistermijnen, binnen afzienbare tijd concreet zicht op legalisatie.

 

Besluit

Gelet op het hiervoor overwogene, waaruit blijkt dat de behoefte aan tijdelijke noodopvang dermate dringend en acuut is, besluit het college van burgemeester en wethouders van Nijkerk om te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan ‘Nijkerk 1’ en de op een later moment vastgestelde veegplannen, de Opvanglocatie, zijnde het terrein van het voormalige bad Bloemendal, gelegen op de hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg in Nijkerk en kadastraal bekend als NKK01 sectie C nummer 3232, tijdelijk als noodopvanglocatie wordt gebruikt.

 

Voorwaarden

Aan dit gedoogbesluit verbindt het college de volgende voorwaarden:

 

 • A.

  Dit gedoogbesluit heeft betrekking op het terrein van het voormalige bad Bloemendal, gelegen op de hoek Bloemendaalseweg / Nachtegaalsteeg in Nijkerk en kadastraal bekend als NKK01 sectie C nummer 3232.

 • B.

  Het genoemde terrein wordt gebruikt als opvanglocatie voor vluchtelingen. Dat betekent dat gedurende de duur van dit gedoogbesluit maximaal 252 vluchtelingen in de Opvanglocatie zullen verblijven.

 • C.

  Op de Opvanglocatie worden maximaal 56 chalets geplaatst, waarvan 53 voor bewoning.

 • D.

  Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, voor de duur van 24 maanden en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege.

 • E.

  Het college kan, vóór het verstrijken van de duur van dit gedoogbesluit, besluiten om de duur te verlengen, indien de omstandigheden op dat moment, in het bijzonder de aanhoudende noodzaak tot het beschikbaar hebben van voldoende tijdelijke noodopvanglocaties, daartoe aanleiding geven.

 • F.

  De Opvanglocatie dient ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve van de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten.

 • G.

  Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en inrichting van de Opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de gemeente Nijkerk. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle rechten voor om dit gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar zijn oordeel hierom vragen, in te trekken.

Bekendmaking en inwerkingtreding gedoogbesluit

Op basis van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vervolgens bepaalt artikel 3:41, lid 1, Awb dat de bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.

 

In dit geval ligt er geen aanvraag van een partij om de tijdelijke opvang van vluchtelingen te gedogen, zodat onderhavig gedoogbesluit ambtshalve wordt genomen en in die zin kwalificeert als een gedoogbeslissing van algemene strekking. De bekendmaking van het gedoogbesluit zal, overeenkomstig artikel 3:42 van de Awb en de artikelen 5 en 6 van de Bekendmakingswet, gebeuren door plaatsing van het gedoogbesluit in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Nijkerk op overheid.nl.

Het gedoogbesluit treedt in werking de dag na de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aanvullend hierop zal in de eerstvolgende uitgave van het huis-aan-huisblad De Stad Nijkerk op de gemeentepagina, onder Bekendmakingen, een (informerende) verwijzing naar deze bekendmaking worden opgenomen.

 

Rechtsmiddelen

Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 april 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1356) kunnen tegen een gedoogbesluit geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar, worden aangewend. Desgewenst kan een verzoek om handhaving worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Tegen het besluit dat het college daarop zal nemen staan wel rechtsmiddelen open.

 

Bijlage 1 Situatietekening terrein Bloemendaalseweg 16-9-2022

 

 

Bijlage 2 Indicatieve uitstraling chalet (inclusief kenmerk)