Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Benoemingsbesluit Rekeningcommissie ODH 2022 aanvulling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBenoemingsbesluit Rekeningcommissie ODH 2022 aanvulling
CiteertitelBenoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2022 aanvulling
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbenoeming rekeningcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://zuidholland.archiefweb.eu/bladenzh/
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-19682

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2022nieuwe regeling

09-11-2022

bgr-2022-1293

ODH492835

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoemingsbesluit Rekeningcommissie ODH 2022 aanvulling

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden,

 

gelet op artikel 3 van de Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden en artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling ODH, gelet op de voordrachten daartoe gedaan door de deelnemende partijen

 

Besluit

te benoemen tot lid van de rekeningcommissie ODH de volgende personen:

 

de heer S.A.M. Kester (voordracht gemeente Westland)

de heer P.W. Scholtes (voordracht gemeente Midden-Delfland)

de heer F. Zevenbergen (voordracht provincie Zuid-Holland)

 

Besluit te benoemen tot plaatsvervangend lid van de rekeningcommissie ODH de volgende persoon:

 

de heer J.W. van den Beukel (voordracht gemeente Westland)

 

Slotbepaling:  

 

  • 1.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit rekeningcommissie ODH 2022 aanvulling.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden.

     

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 9 november 2022

M.R. Ferwerda MSc.

de voorzitter

mr. C. van der Kamp

de secretaris