Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022
CiteertitelBeleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024artikel 1, 3, 4

19-12-2023

gmb-2023-567422

Z-22-146721/163627
07-12-202201-01-2024nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-538665

Z-22-148203/157361

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat de gemeenteraad in de Beleidsnota permanente bewoning recreatieparken, vastgesteld op 4 juli 2019, heeft uitgesproken het wenselijk te achten dat tijdelijke bewoning van een recreatiewoning onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 • -

  vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022;

 • -

  in te trekken de Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee, vastgesteld op 6 oktober 2020.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de aanvrager van een omgevingsvergunning voor overbruggingshuisvesting;

 • omgevingsvergunning voor overbruggingshuisvesting: een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, voor overbruggingshuisvesting;

 • omstandigheden in de privésfeer: omstandigheden in de persoonlijke of relationele sfeer als gevolg waarvan men niet langer in de huidige reguliere woning kan blijven wonen;

 • overbruggingshuisvesting: het als gevolg van een overbruggingssituatie tijdelijk gebruiken van een recreatiewoning voor reguliere bewoning;

 • recreatiewoning: een gebouw dat op grond van het omgevingsplan bestemd is voor recreatief nachtverblijf;

 • reguliere bewoning: het huisvesten van maximaal één huishouden.

Artikel 2 Toepassingsbereik – welke personen komen in aanmerking

 • 1.

  De volgende personen kunnen, mits wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, in aanmerking komen voor overbruggingshuisvesting:

  • a.

   inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die minimaal zes maanden in het BRP als bewoner staan ingeschreven op een adres in Goeree-Overflakkee, waar reguliere bewoning is toegestaan;

  • b.

   personen die nog geen inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn – aldus binnen de termijn waarvoor vergunning wordt verleend met toepassing van deze beleidsregel – in een reguliere woning in de gemeente Goeree-Overflakkee komen wonen;

  • c.

   personen anders dan onder a of onder b, die niet in de gemeente Goeree-Overflakkee wonen of willen komen wonen, maar sinds minimaal twaalf maanden eigenaar zijn van een recreatieverblijf in de gemeente Goeree-Overflakkee die zij zelf tijdelijk willen gebruiken als woning;

 • 2.

  Mits:

  • i.

   aan aanvrager in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor deze vergunning géén omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk bewonen van een recreatief nachtverblijf in de gemeente Goeree-Overflakkee;

  • ii.

   aanvrager aantoont dat voor zijn of haar situatie geen passende oplossing beschikbaar is binnen de reguliere (huur)woningvoorraad in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijk wonen in geval van een overbruggingssituatie

 • 1.

  Wanneer sprake is van een overbruggingssituatie kan men een omgevingsvergunning voor overbruggingshuisvesting krijgen wanneer:

  • a.

   men aantoonbaar een reguliere woning gekocht of gehuurd of in aanbouw heeft in de gemeente Goeree-Overflakkee; of

  • b.

   men zich als woningzoekende heeft ingeschreven bij woningbouwvereniging Oost West Wonen en beschikt over een urgentieverklaring.

 • 2.

  Personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, kunnen een omgevingsvergunning voor overbruggingshuisvesting krijgen indien zij aantonen zich binnen uiterlijk twaalf maanden na vergunningverlening elders (buiten Goeree-Overflakkee) te zullen vestigen.

 • 3.

  Van het eerste lid kan worden afgeweken in het geval van andere bijzondere omstandigheden waarbij sprake is van een dringende reden. Aanvrager dient aan te tonen dat voor zijn of haar situatie – ondanks aantoonbare intensieve en concrete inspanningen – geen passende oplossing beschikbaar is binnen de reguliere (huur)woningvoorraad in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 4 Termijn overbruggingshuisvesting

 • 1.

  Een omgevingsvergunning voor overbruggingshuisvesting wordt verleend voor een periode van maximaal twaalf maanden, gerekend vanaf het moment van verlenen van de omgevingsvergunning.

 • 2.

  Van de onder 1 genoemde termijn kan worden afgeweken, waarbij de termijn eenmalig met maximaal twaalf maanden verlengd wordt, indien dit om dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 5 Gegevens en bescheiden bij de aanvraag

Bij de aanvraag om een recreatiewoning voor overbruggingshuisvesting te mogen gebruiken worden de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  het adres van de recreatiewoning waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden;

 • b.

  een beschrijving van de overbruggingssituatie waar men mee te maken heeft;

 • c.

  een kopie van de:

  • 1°.

   koopakte of huurovereenkomst van de toekomstige woning; of

  • 2°.

   aannemingsovereenkomst van de in aanbouw zijnde woning; of

  • 3°.

   inschrijving bij woningbouwvereniging Oost West Wonen en urgentieverklaring.

 • d.

  Schriftelijke instemming van of namens de Vereniging van Eigenaren en/of de eigenaar van het recreatieverblijf waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden.

Artikel 6 Intrekking oude beleidsregel

De Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022.

Aldus vastgesteld op 29 november 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman