Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goeree-Overflakkee

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoeree-Overflakkee
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022
CiteertitelBeleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2022nieuwe regeling

29-11-2022

gmb-2022-538665

Z-22-148203/157361

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

 

overwegende dat de gemeenteraad in de Beleidsnota permanente bewoning recreatieparken, vastgesteld op 4 juli 2019, heeft uitgesproken het wenselijk te achten dat tijdelijke bewoning van een recreatiewoning onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan;

 

gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n :

 

 • -

  vast te stellen de volgende beleidsregel: Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022;

 • -

  in te trekken de Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee, vastgesteld op 6 oktober 2020.

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • aanvrager: de aanvrager om een vergunning voor tijdelijke bewoning van een recreatiewoning in de gemeente Goeree-Overflakkee in een overbruggingssituatie;

 • omstandigheden in de privésfeer: omstandigheden in de persoonlijke of relationele sfeer als gevolg waarvan men niet langer in de huidige reguliere woning kan blijven wonen;

 • overbruggingshuisvesting: het als gevolg van een overbruggingssituatie tijdelijk gebruiken van een recreatiewoning voor re

 • guliere bewoning;

 • overbruggingssituatie: de behoefte aan tijdelijke woonruimte als gevolg van verhuizing of omstandigheden in de privésfeer;

 • recreatiewoning: een gebouw dat op basis van het ter plaatse geldende bestemmingsplan bestemd is voor recreatief nachtverblijf;

 • reguliere bewoning: het huisvesten van maximaal één huishouden.

Artikel 2 Toepassingsbereik – welke personen komen in aanmerking

 • 1.

  De volgende personen kunnen, mits wordt voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, in aanmerking komen voor overbruggingshuisvesting:

  • a.

   inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee die minimaal zes maanden in het BRP als bewoner staan ingeschreven op een adres in Goeree-Overflakkee, waar reguliere bewoning is toegestaan;

  • b.

   personen die nog geen inwoner van de gemeente Goeree-Overflakkee zijn, maar aantoonbaar binnen korte termijn – aldus binnen de termijn waarvoor vergunning wordt verleend met toepassing van deze beleidsregel – in een reguliere woning in de gemeente Goeree-Overflakkee komen wonen;

  • c.

   personen anders dan onder a of onder b, die niet in de gemeente Goeree-Overflakkee wonen of willen komen wonen, maar sinds minimaal twaalf maanden eigenaar zijn van een recreatieverblijf in de gemeente Goeree-Overflakkee die zij zelf tijdelijk willen gebruiken als woning;

 • 2.

  Mits:

  • i.

   aan aanvrager in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor deze vergunning géén omgevingsvergunning is verleend voor het tijdelijk bewonen van een recreatief nachtverblijf in de gemeente Goeree-Overflakkee;

  • ii.

   aanvrager aantoont dat voor zijn of haar situatie geen passende oplossing beschikbaar is binnen de reguliere (huur)woningvoorraad in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 3 Voorwaarden tijdelijk wonen in geval van een overbruggingssituatie

 • 1.

  Wanneer sprake is van een overbruggingssituatie kan men toestemming krijgen voor overbruggingshuisvesting wanneer:

  • a.

   men aantoonbaar een reguliere woning gekocht of gehuurd of in aanbouw heeft in de gemeente Goeree-Overflakkee; of

  • b.

   men zich als woningzoekende heeft ingeschreven bij woningbouwvereniging Oost West Wonen en beschikt over een urgentieverklaring.

 • 2.

  Voor personen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c: indien aanvrager kan aantonen zich binnen uiterlijk twaalf maanden na vergunningverlening elders (buiten Goeree-Overflakkee) te zullen vestigen.

 • 3.

  Van het bepaalde in lid 1 in dit artikel kan worden afgeweken in het geval van andere bijzondere omstandigheden waarbij sprake is van een dringende reden. Aanvrager dient aan te tonen dat voor zijn of haar situatie – ondanks aantoonbare intensieve en concrete inspanningen – geen passende oplossing beschikbaar is binnen de reguliere (huur)woningvoorraad in de gemeente Goeree-Overflakkee.

Artikel 4 Termijn overbruggingshuisvesting

 • 1.

  Een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor overbruggingshuisvesting wordt verleend voor een periode van maximaal twaalf maanden, gerekend vanaf het moment van verlenen van de omgevingsvergunning.

 • 2.

  Van de onder 1 genoemde termijn kan worden afgeweken, waarbij de termijn eenmalig met maximaal twaalf maanden verlengd wordt, indien dit om dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 5 Gegevens en bescheiden bij de aanvraag

Bij de aanvraag om een recreatiewoning voor overbruggingshuisvesting te mogen gebruiken worden de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

 • a.

  het adres van de recreatiewoning waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden;

 • b.

  een beschrijving van de overbruggingssituatie waar men mee te maken heeft;

 • c.

  een kopie van de:

  • 1°.

   koopakte of huurovereenkomst van de toekomstige woning; of

  • 2°.

   aannemingsovereenkomst van de in aanbouw zijnde woning; of

  • 3°.

   inschrijving bij woningbouwvereniging Oost West Wonen en urgentieverklaring.

 • d.

  Schriftelijke instemming van of namens de Vereniging van Eigenaren en/of de eigenaar van het recreatieverblijf waar de overbruggingshuisvesting gaat plaatsvinden.

Artikel 6 Intrekking oude beleidsregel

De Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregel in werking treedt.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel voorwaarden tijdelijke bewoning recreatiewoning in overbruggingssituaties Goeree-Overflakkee 2022.

Aldus vastgesteld op 29 november 2022 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman