Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg
Citeertitelaanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-12-2022aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg.

29-11-2022

gmb-2022-537636

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg

De burgemeester van de gemeente Elburg;

 

overwegende,

 

- het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast door vuurwerk in de vesting van Elburg, als oude historische binnenstad, door het af steken van consumentenvuurwerk, zeer hoog is;

- dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Elburg kan besluiten tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

- dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van gevaar, schade of overlast, in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

- dat het uitoefenen van cameratoezicht in het bewuste gebied een onderdeel is van handhaving ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

- dat cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

- dat in het gebied door middel van bebording wordt aangegeven dat aldaar cameratoezicht is;

- dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied is besproken met de Officier van Justitie;

- dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht.

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende besluit: aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg.

 

 

Artikel 1. Aanwijzing

Het volgende gebieden worden aangewezen waar tijdelijk cameratoezicht wordt ingezet als preventiemiddel:

 • 1.

  Vesting Elburg omgeven door de stadswallen

 • 2.

  De Havenkom en Havenkade

 • 3.

  De parkeerplaats Oude Vos

 • 4.

  De parkeerplaats ‘t Schootsveld

Dit is aangeduid op de als bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond.

Artikel 2. Doeleinden inzet camera’s

1. Hoofddoel inzet camera’s is preventief toezicht houden op de openbare plaats ten einde gevaar, schade en overlast door het afsteken van vuurwerk te voorkomen.

2. Nevendoel is optreden bij geconstateerde overlast en vernielingen.

Artikel 3. Duur van het toezicht

De inzet van camera’s vindt plaats in de periode van 1 december 2022 tot en met 31 januari 2023.

Artikel 4. Bewaarperiode

De camerabeelden zullen worden bewaard voor de duur van maximaal twee weken.

Artikel 5. Evaluatie en mogelijkheid tot verlenging

1. Na een maand vindt een tussenevaluatie plaats. Hierna kan deze regeling zo nodig worden aangepast.

2. Na ommekomst van de duur van het toezicht vindt een evaluatie plaats en kan zo nodig de regeling worden aangepast en verlengt.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Vesting Elburg.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Elburg op 29 november 2022,

De burgemeester: ir. J.N. Rozendaal

bijlage: Aangewezen gebied cameratoezicht Vesting Elburg