Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Someren

Mandaatbesluit aanwijzen toezichthouders Wmo 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSomeren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit aanwijzen toezichthouders Wmo 2022
CiteertitelMandaatbesluit aanwijzen toezichthouders Wmo 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-2022Nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-534871

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit aanwijzen toezichthouders Wmo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

overwegende dat:

 

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift zijn belast;

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders gehouden is tot het houden van kwaliteitstoezicht Wmo en ook gehouden is tot het houden van toezicht op de rechtmatigheid in het kader van de Wmo, en hiertoe toezichthouder(s) aan te wijzen;

 • -

  Het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 • -

  De Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten bereid is het toezicht op grond van de Wmo op zich te nemen;

 

gelet op:

 • -

  Titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • -

  Artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo);

 

besluit:

 

 • 1.

  Aan de Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten de bevoegdheid te verlenen om ten behoeve van de gemeente Someren toezichthouders Wmo aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.1 van de Wmo, juncto artikel 5.11 van de Awb, met als uitdrukkelijke beperking dat de ambtenaren werkzaam dienen te zijn bij de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten;

 • 2.

  Aan de Algemeen directeur van de Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten, ten behoeve van de toezichtuitoefening en naleving van de Wmo, de bevoegdheid te verlenen om een legitimatiebewijs te verstrekken en te ondertekenen als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’.

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

Burgemeester en wethouders van Someren,

Namens deze,

J.Koppers-Van der Krabben

de secretaris

D.Blok

de burgemeester