Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

6ᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010 (AB nr. 6)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regeling6ᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010 (AB nr. 6)
Citeertitel6e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageA.B. 2017, no. 6, 12-04-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2018nieuwe regeling

14-02-2017

A.B. 2017, no. 6, 12-04-2018

2018003709

Tekst van de regeling

Intitulé

6ᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010 (AB nr. 6)

Eilandsverordening van 14 februari 2017, no. 6 tot vaststelling van de 6ᵉ herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 2010

 

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE:

 

Overwegende

dat de eilandsraad op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft vastgesteld

 

dat er een initiatief is ingediend voor de bouw van een supermarkt met vier bovenwoningen op het perceel 4-H-704 te Belnem Zuid,

 

dat dit initiatief niet past binnen de bestemming 'Gemengd - IV' van het ROB. omdat het ROB ter plaatse de bouw van een supermarkt niet toestaat

 

dat het wenselijk is om het voorzieningenniveau in Belnem te verhogen

 

dat de vestiging van een supermarkt bijdraagt aan het verhogen van het voorzieningenniveau in dit gedeelte van Bonaire,

 

dat het perceel is gelegen binnen een gebied met de bestemming Gemengd - IV waarbinnen al meerdere andere functies dan wonen. zoals resorts recreatieve appartementencomplexen en hotels zijn toegestaan.

 

dat het perceel vanaf de E E.G Bulevar goed bereikbaar is en het verkeer van en naar het perceel geen gebruik hoeft te maken van de wegen in de aangrenzende woonwijk:

 

dat het perceel voldoende omvang heeft om parkeerplaatsen op eigen terrein te creëren.

 

dat er gelet op het vorenstaande ruimtelijk en functioneel geen bezwaar bestaat tegen de bouw van een supermarkt met bovenwoningen op de betreffende locatie.

 

dat door het initiatief ook geen afbreuk wordt gedaan aan het stedenbouwkundig beeld van de wijk en de betreffende straat;

 

dat het derhalve mogelijk is het ROB zodanig te herzien dat de vestiging van de supermarkt met bovenwoningen mogelijk is

 

dat een ontwerp van de vereiste herziening vanaf 28 augustus 2015 gedurende dertig dagen ter inzage heeft gelegen;

 

dat er op 27 augustus 2015 een informatiebijeenkomst gehouden waar deze herziening is toegelicht en waar aanwezigen in de gelegenheid zijn gesteld om hun reactie te geven

 

dat er tegen het ontwerp-herzieningsbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen bezwaarschriften zijn ingediend door [gemachtigde 1], namens [bezwaarmakers 1 en 2], en door [bezwaarmaker 3]:

 

dat bezwaarden in de gelegenheid zijn gesteld om op 26 oktober 2015 hun bezwaren nader toe te lichten

 

dat hiervan door bezwaarden geen gebruik is gemaakt,

 

dat [gemachtigde 1] op 5 juni 2016 de namens [bezwaarmakers 1 en 2] ingediende bezwaarschriften heeft ingetrokken

 

dal de inhoud van het overgebleven bezwaarschrift van [bezwaarmaker 3] is opgenomen in de ‘Nota van beantwoording bezwaren 6ᵈᵉ herziening ROB’ en dat in deze Nota de bezwaren zijn voorzien van een reactie

 

dat, zoals in de hiervoor bedoelde Nota is aangegeven, de bezwaarde ontvankelijk is in haar bezwaren doch dat de bezwaren ongegrond zijn.

 

Gelet op:

Artikel 10 Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning Bonaire (A.B 1994, no 22)

 

HEEFT BESLOTEN:

Artikel I

Het door [bezwaarmaker 3] ingediende bezwaar ongegrond te verklaren

Artikel II

Het ten behoeve van de onderhavige herziening opgestelde verslag ex artikel 8 van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES vast te stellen;

Artikel III

het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB} te herzien zoals hierna is weergegeven

Plankaart

Ter plaatse van het perceel 4-H-704 wordt binnen de bestemming Gemengd - IV de aanduiding supermarkt op de plankaart aangebracht

Voorschriften

In artikel 25 (Gemengd - IV) wordt in lid 25 1 onder vernummering van de overige leden een nieuw sublid 3 toegevoegd dal luidt als volgt 'Ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' is tevens een supermarkt toegestaan'

Artikel IV

Het volgende overgangsrecht van toepassing te verklaren op deze herziening.

 

Bouwwerken

 • a

  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening van het ROB aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het ROB mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

  • 1

   gedeeltijk worden vernieuwd of veranderd;

  • 2

   na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaren na de dag waarop het bouwwerk teniet is gegaan

 • b

  Het bestuurscollege kan eenmalig vrijstelling verlenen van het bepaalde onder a voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.

 • c

  Het onder a bepaalde is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van deze herziening maar zijn gebouwd zonder vergunning

Gebruik

 • a

  Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerktreding van deze herziening en hiermee in strijd is mag worden voortgezet.

 • b

  Het is verboden het met de herziening strijdige gebruik te veranderen in een ander met de herziening strijdig gebruik. tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind

 • c

  lndien het gebruik als bedoeld onder a na het tijdstip van inwerktreding van deze herziening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten

Artikel V

Deze verordening treedt inwerking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire van 14 februari 2017

de voorzitter,

Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op 12 april 2018

de eilandgriffier,

de gezaghebber,