Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Aanvulling op het Verzamelbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvulling op het Verzamelbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
CiteertitelAanvulling op het Verzamelbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling
 3. artikel 30 van de Wet algemene regels herindeling
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-202225-03-2022nieuwe regeling

22-11-2022

gmb-2022-529787

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvulling op het Verzamelbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM,

 

Gelet op

 • -

  artikel 147 van de Gemeentewet;

 • -

  de artikelen 28 en 30 van de Wet algemene regels herindeling;

 • -

  de Wet van 9 juni 2021 tot herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp (Stb. 2021, 296);

Overwegende dat

Het met het oog op de fusie van Weesp en Amsterdam en een adequate en rechtmatige uitvoering van de bestuursbevoegdheden noodzakelijk is om voorschriften, verordeningen en andere regelingen, van de gemeente Amsterdam te harmoniseren en geldend te verklaren voor het stadsgebied Weesp;

In het op 24 maart 2022 door de gemeenteraad vastgestelde verzamelbesluit de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten ontbrak bij de vast te stellen voorschriften, waardoor het niet mogelijk is om vergunningen voor staanplaatsen en venten te verlenen en

dat het noodzakelijk is om dit gebrek te herstellen, waartoe een aanvullend besluit aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;

Het wenselijk is om in aanvulling hierop ook het ruimtelijk-economisch kader voor verkooppunten in de openbare ruimte van kracht te latenzijn in stadsgebied Weesp;

 

Besluit:

Artikel I

Het ruimtelijk-economisch kader voor verkooppunten in de openbare ruimte vast te stellen voor het stadsgebied Weesp.

Artikel II

Op aanvragen om besluiten krachtens de regels voor venten en staanplaatsen in de Algemene plaatselijke verordening Weesp 2019, waarop bij de inwerkingtreding van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten van de gemeente Amsterdam voor het stadsgebied Weesp nog niet is beslist, wordt met toepassing van de Verordening staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten van de gemeente Amsterdam een beslissing genomen.

Artikel III

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 25 maart 2022, de dag van de inwerkingtreding van het ‘Verzamelbesluit van de raad van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp”.

Artikel IV

Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanvulling op het Verzamelbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam verband houdende met de herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp”

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 november 2022.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Artikelsgewijze toelichting

Toelichting bij artikel I

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam stelt met het oog op de wens om te komen tot een beleidsharmonisatie de voorschriften van Amsterdam, zoals opgenomen in hert ruimtelijk-economisch kader voor verkooppunten in de openbare ruimte, vast voor het stadsgebied Weesp, zodat voor de burgers in het stadsgebied Weesp dezelfde voorschriften als voor de burgers van Amsterdam gelden.

 

Toelichting bij Artikel II

Dit artikel zorgt ervoor dat de regels van de Staanplaatsenverordening van Amsterdam van toepassing zijn op aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit , maar welke nog niet waren behandeld.

 

Toelichting bij Artikel III

Het verzamelbesluit van het college is in werking getreden op 25 maart 2022. Om het ontstaan van een lacune te voorkomen wordt dit aanvullende besluit met terugwerkende kracht vanaf dezelfde datum van kracht.