Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Aanwijzingsbesluit ‘inzameling PMD van maatschappelijke organisaties door de inzameldienst’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ‘inzameling PMD van maatschappelijke organisaties door de inzameldienst’
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzameling PMD van maatschappelijke organisaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk 4b van de Mededingingswet
 2. Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2022nieuwe regeling

31-05-2022

gmb-2022-528103

44128-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ‘inzameling PMD van maatschappelijke organisaties door de inzameldienst’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

overwegende dat:

 

 • -

  gescheiden afvalinzameling vanuit duurzaamheidsoogpunt van groot belang is;

 • -

  afval van maatschappelijke organisaties bedrijfsafval is en de inzameling daarvan een economische activiteit;

 • -

  de reguliere markt voor inzameling van bedrijfsafval maatschappelijke organisaties onvoldoende betaalbare mogelijkheden biedt voor gescheiden inzameling van PMD;

 • -

  inzameling van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) bij maatschappelijke organisaties bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen;

gelet op het bepaalde in artikel 22 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte en de artikelen 25g tot en met 25m van de Mededingingswet,

 

B E S L U I T E N:

 • 1.

  PMD van maatschappelijke organisaties aan te wijzen als categorie van bedrijfsafval die kan worden ingezameld door de inzameldienst zoals aangewezen in artikel 7, eerste lid van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Raalte.

 • 2.

  Voor de uitvoering van dit aanwijzingsbesluit de volgende kaders vast te stellen:

 

Algemeen

 

 • -

  Het aanwijzingsbesluit betreft uitsluitend de inzameling van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) bij maatschappelijke organisaties;

 • -

  Onder ‘maatschappelijke organisaties’ worden gerekend alle in gemeente Raalte gevestigde scholen, verenigingen en andere samenwerkingsvormen die uit meer dan één persoon bestaan en een maatschappelijk doel behartigen zonder winstoogmerk (non-profit).

 • -

  Maatschappelijke organisaties ontvangen voor de inzameling van PMD maximaal 3 minicontainers van 240 liter.

   

Inwerkingtreding

 

 • -

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • -

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit inzameling PMD van maatschappelijke organisaties’.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Raalte op 31 mei 2022

de (loco)secretaris,

ArieNijman

de burgemeester,

MartijnDadema