Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT GEITENKAMP JAARWISSELING 2022-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT GEITENKAMP JAARWISSELING 2022-2023
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Geitenkamp Jaarwisseling 2022-2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpcameratoezicht Geitenkamp Jaarwisseling 2022-2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-202218-11-202209-01-2023Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Geitenkamp Jaarwisseling 2022-2023

18-11-2022

gmb-2022-525137

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT GEITENKAMP JAARWISSELING 2022-2023

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat,

 

- de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 

- op verschillende avonden in de maand oktober zorgde een groep jongeren in de wijk Geitenkamp voor ernstige overlast. De groep houdt zich voornamelijk in de namiddag/avonduren op in/om de nabije omgeving van het Marktplein en de Geitenkamp. Buurtbewoners en ondernemers voelen zich geïntimideerd en bedreigd door de jongeren;

 

- deze jeugdgroep zich niet laat aanspreken door omwonenden/ondernemers;

 

- Omwonenden/ondernemers durven hierover niet iets bij de politie/gemeente te melden aangezien zij bang zijn dat zij het volgende doelwit zullen zijn van de jeugdgroep. Een wijkbewoner voelt zich zelfs zo onveilig en geïntimideerd door de jeugdgroep, dat hij niet meer in zijn woning durft te verblijven;

 

- er op 26 oktober 2022 een ernstige escalatie heeft plaatsgevonden in de Willem Beijerstraat, tussen wijkbewoner(s) en enkele jongeren van genoemde groep. Er werd vuurwerk afgestoken, de jongeren veroorzaakten overlast. Dit escaleert dusdanig, dat een wijkbewoner met een ‘ploertendoder’, enkele rake klappen uitdeelt aan de aanwezige jongeren. Hierop wordt de wijkbewoner aangevallen en fors toegetakeld door aanwezige omstanders;

 

- politiecijfers laten zien dat de meldingen overlast jeugd de maand oktober sterk toenemen ten opzichte van augustus en september. De incidenten clusteren zich rondom vier locaties;

 

- in november 2020 een grote groep jongeren voor ernstige ongeregeldheden en ernstige verstoring van de openbare orde heeft gezorgd in de wijk Geitenkamp. Er zijn toen verschillende publieke en private eigendommen, zoals ondergrondse vuilcontainers, plastic containers en Abri’s, vernield door het afsteken van zwaar en illegaal vuurwerk;

- er in november 2021 opnieuw groepen jongeren zwaar vuurwerk afstaken vanwege het idee dat er opnieuw een vuurwerkverbod zou worden aangekondigd en vanwege de corona maatregelen;

 

- een raadsvoorstel in de gemeente Arnhem ‘verbod afsteken consumenten vuurwerk’ wordt geagendeerd waarin wordt voorgesteld dat met de jaarwisseling 2022/2023 voor de laatste maal consumentenvuurwerk afgestoken mag worden in de gemeente Arnhem. Enkele wijkbewoners hebben bij de politie aangegeven een tegengeluid te willen geven, onder andere door het afsteken van ‘zwaar’ vuurwerk in de komende maanden;

 

- wijkbewoners hebben aangegeven dat zij door het vuurwerkterreur in 2020 en 2021 doodsangsten hebben uitgestaan en vertelden dat het wel ‘oorlog’ leek. Het onveiligheidsgevoel van bewoners nam sterk toe rondom de afsteeklocaties;

 

- de inzet een brede en integrale aanpak omvat van zichtbare en onzichtbare interventies die zijn basis vindt in een door het wijkveiligheidsoverleg en een door de politie opgestelde veiligheidsanalyse in aanloop naar de jaarwisseling;

 

- als onderdeel van de brede inzet, het gebruik van tijdelijk mobiel flexibel cameratoezicht noodzakelijk is om te kunnen anticiperen en reageren op ordeverstoringen in de openbare ruimte;

 

- cameratoezicht, ondersteunend is aan de extra surveillance van politie en handhaving, de extra inzet van de straatcoaches, het jongerenwerk en het straathoekwerk in aanloop naar de jaarwisseling en de week daarna;

 

- de inzet van cameratoezicht in omvang en in duur beperkt blijft om de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk te houden;

 

- de locaties op de Geitenkamp die in aanmerking komen voor tijdelijk cameratoezicht door de gemeente samen met de politie in kaart zijn gebracht aan de hand van de incidenten in oktober 2022 en rondom de jaarwisselingen van voorgaande jaren;

 

- dat het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (o.a. kenbaarheid cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 

- dat de belangen van de openbare orde en veiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten in het gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de eventuele inperking op persoonsniveau (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

- aanvullend aan cameratoezicht maatregelen worden genomen om ordeverstoringen en overlast in de openbare ruimte te voorkomen. Deze maatregelen bestaan onder andere uit extra inzet van handhaving, politie, straatcoaches, jongerenwerk en het schoon en goed verlicht houden van de openbare ruimte;

 

- deze integrale aanpak is besproken en akkoord bevonden in het wijkveiligheidsoverleg Geitenkamp d.d. 18-10-2022 waar zowel gemeente als politie onderdeel van uitmaakt;

 

- de jeugdgroep wordt aangepakt via een persoonsgerichte aanpak welke onderdeel uitmaakt van de integrale aanpak;

 

- de integrale aanpak vervolgens is akkoord bevonden door de lokale driehoek;

 

- er in deze concrete situatie bijzondere omstandigheden reden zijn om te besluiten tot inzet van mobiele, flexibele camera’s in de periode 21 november 2022 tot en met 8 januari 2023. Deze bijzondere omstandigheden zijn:

- dat er op 26 oktober 2022 een ernstige escalatie heeft plaatsgevonden in de Willem Beijerstraat tussen jongeren en bewoners waarbij de openbare orde en veiligheid ernstig verstoord werd;

- dat zowel in 2020 als in 2021 zich al in november ernstige ongeregeldheden hebben voorgedaan in de wijk Geitenkamp en er signalen zijn dat dit zich dit jaar zal herhalen;

- de ervaringen uit 2020 en 2021 hebben geleerd dat een integrale aanpak een effectief middel is ter bescherming van de openbare orde en veiligheid;

- de inzet van gemeente en partners er op gericht is om een herhaling van dit soort ongeregeldheden in de wijk de Geitenkamp in Arnhem te voorkomen.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c Gemeentewet:

 

Besluit:

 

 • 1.

  De burgemeester besluit tot het aanwijzen van het gebied als weergegeven op kaart 01, als gebied waar ten behoeve van het toezicht op de daarin gelegen openbare plaatsen en andere voor een ieder toegankelijke plaatsen tijdelijk – in de aanloop naar tot en met kort na de jaarwisseling en het einde van de kerstvakantie – mobiel, flexibel cameratoezicht ingezet wordt;

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  Dit besluit om cameratoezicht in te zetten geldt voor de periode van 21 november 2022 tot 9 januari 2023.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Geitenkamp Jaarwisseling 2022-2023.

 

De burgemeester van Arnhem,

 

A. Marcouch

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.