Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zundert

Algemene verklaring van geen bedenkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZundert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene verklaring van geen bedenkingen
CiteertitelAlgemene verklaring van geen bedenkingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2022nieuwe regeling

27-09-2022

gmb-2022-522049

ZD22035992

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene verklaring van geen bedenkingen

De raad van de gemeente Zundert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16-08-2022;

 

gehoord het advies van de Ronde d.d. 13-09-2022

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • 1

  vast te stellen de algemene verklaring van geen bedenkingen

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

 • a.

  het initiatief/ de aanvraag voor een omgevingsvergunning bevat een goede ruimtelijke onderbouwing;

 • b.

  het initiatief past binnen het nationale en provinciale ruimtelijke beleid;

 • c.

  het initiatief past binnen de (ontwerp) omgevingsvisie gemeente Zundert;

 • d.

  het initiatief is niet MER-plichtig;

 • e.

  categorieën en subcategorieën van deze algemene verklaring van geen bedenkingen mogen binnen het initiatief gecombineerd worden.

II. CATEGORIE WOONGEBIEDEN

Op gronden in de woongebieden, niet behorend tot een bedrijventerrein, mogen in afwijking van het bestemmingsplan de onderstaande projecten worden gerealiseerd, mits het project naar aard en omvang past bij de ruimtelijke (stedenbouwkundige en functionele) uitgangspunten van het bestemmingsplan en de aard, schaal en functie van de kern:

 • a.

  het oprichten of uitbreiden van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 10 meter vanaf maaiveld en met uitzondering van UMTS- en zendmasten. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van 20 meter toegestaan;

 • b.

  het realiseren van een of meerdere woningen, met inbegrip van bijgebouwen, mits passend binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;

 • c.

  het realiseren of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van een detailhandels-, kantoor- en horecafunctie;

 • d.

  het realiseren of uitbreiden van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een bedrijf behorend tot de milieucategorie I en II;

 • e.

  het realiseren of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening, zoals onderwijshuisvesting en kinderopvang;

 • f.

  de aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;

 • g.

  het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van bouwen;

 • h.

  het realiseren of uitbreiden van een bouwwerk ten behoeve van openbare

 • i.

  nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het wegverkeer dat hoger is dan 3 m en een groter oppervlak heeft dan 15 m²;

 • j.

  het realiseren of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van recreatieve voorzieningen en sportvoorzieningen

III. CATEGORIE BEDRIJVENTERREINEN

Op gronden gelegen binnen een bedrijventerrein mag in afwijking van het ter plaatse geldende bestemmingsplan met toepassing van een uitgebreide omgevingsvergunning toestemming worden verleend voor de volgende projecten mits deze naar aard en omvang passen bij het geldend bestemmingsplan en bij de (directe) omgeving:

 • a.

  het oprichten of uitbreiden van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 10 meter vanaf maaiveld en met uitzondering van UMTS- en zendmasten. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van 20 meter toegestaan;

 • b.

  het realiseren of uitbreiden van een bedrijfsgebouw ten behoeve van een bedrijf behorend tot de milieucategorie II en hoger;

 • c.

  het realiseren of uitbreiden van een bouwwerk ten behoeve van openbare

 • d.

  nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het wegverkeer;

 • e.

  de aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen.

IV. CATEGORIE BUITENGEBIED

Op gronden in het buitengebied mogen in afwijking van het bestemmingsplan Buitengebied de onderstaande projecten worden gerealiseerd:

 • a.

  het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 15 meter. Voor lichtmasten is een maximale hoogte van 20 meter toegestaan;

 • b.

  het realiseren van één of meerdere woningen, waarbij de bijgebouwen zijn inbegrepen, mits:

  • passend binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma, of

  • als het Ruimte- voor- Ruimtewoningen betreft:

   • i.

    passend binnen het gemeentelijk beleid voor Ruimte-voor-Ruimtewoningen, dan wel

   • ii.

    in het kader van de herinrichting van een voormalige agrarische bedrijfslocatie.

 • c.

  het uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening;

 • d.

  het uitbreiden of wijzigen van een zorgvoorziening;

 • e.

  het uitbreiden of wijzigen van een gebouw ten behoeve van recreatieve- en sportvoorzieningen;

 • f.

  het realiseren, uitbreiden of wijzigen van een bouwwerk ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen voor het openbaar vervoer en het wegverkeer;

 • g.

  de aanleg of aanpassing van parkeer-, weg-, water- en/of groenvoorzieningen;

 • h.

  het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, niet ten behoeve van bouwen;

 • i.

  hergebruik van (voormalige agrarische bedrijfs-) gebouwen voor bedrijvigheid tot ten hoogste categorie 2, met een bruto vloeroppervlak van ten hoogste 1.000 m2.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27-09-2022

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue