Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Beleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen
CiteertitelBeleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-202201-04-2023Nieuwe regeling

15-11-2022

gmb-2022-516991

Z-22-278802

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke regeling verruiming terrassen

Algemeen deel

Gezien de bijzondere situatie vanwege COVID-19 is ten behoeve van de tijdelijke (verruiming van) terrassen vanaf januari van 2021 een tijdelijke beleidsregel en verordening van kracht geweest. In essentie betrof het een beleidsregel waarbij door het bevoegde bestuursorgaan werd aangegeven wanneer niet opgetreden/gehandhaafd zou worden. Met het vervallen van de Coronawetgeving zijn de tijdelijke beleidsregel en de verordening eveneens komen te vervallen.

 

Voor de Coronaperiode is gestart met de Pilot Houttuin. Dit bood de omliggende horecaondernemers de mogelijkheid om terras te voeren op het heringerichte pompplein. Voor die tijd was dat niet mogelijk. Het gebruik van het Pompplein voor terrassen moest bijdragen aan de beleefbaarheid van het centrum. Het tweede jaar van de pilot viel in de Coronaperiode. Desondanks is uit de evaluatie van de pilot gebleken dat de terrassen op het plein als positief zijn ervaren.

 

Op basis van de ervaringen met de tijdelijke beleidsregel en de Pilot Houttuin wordt nu nieuw terrassenbeleid voorbereid. Dit gebeurt onder andere in participatie met horecaondernemers, inwoners en ondernemers uit het centrum. Gestreefd wordt om het ontwikkelen van dit beleid voor 1 april 2023 af te ronden. Er is dus op dit moment sprake van een overgangssituatie.

 

De overgangsperiode na het beëindigen van de Corona-regelgeving was zeer beperkt. Er was geen tijd om nieuw breed gedragen beleid voor te bereiden. Er was onvoldoende tijd om alle ervaringen te wegen en de benodigde participatie uit te voeren. Daarom is deze Tijdelijke regeling verruiming terrassen opgesteld om de periode tussen het aflopen van de tijdelijke regelgeving in verband met Corona en het nieuw te ontwikkelen beleid te overbruggen. Bij deze tijdelijke regeling is rekening gehouden met Veiligheid (waaronder de gezondheid) van onze inwoners, de verkeersveiligheid en toegankelijkheid (van onder meer hulpdiensten en mindervaliden).

 

De belangen van omwonenden en andere inwoners kunnen daarbij echter niet uit het oog worden verloren. Er is sprake van een tijdelijke situatie. De gemeente is bereid om in deze situatie een (verlenging van de) tijdelijke (verruiming van) terrassen te faciliteren. Een tijdelijke verruiming vraagt om verantwoordelijkheid van ondernemers en flexibiliteit van ondernemers en inwoners. Voorwaarde daarbij is dat de gemeente maximaal de regie houdt en direct kan ingrijpen als dat nodig mocht zijn bijvoorbeeld uit het oogpunt van veiligheid. Daartoe is deze tijdelijke regeling vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (in deze regeling ook genoemd: de gemeente), ieder vanuit diens eigen verantwoordelijkheid. Met deze tijdelijke regeling biedt de gemeente horecaondernemers die al dan niet over een vergund terras beschikken, maar ook anderen met een terras (sportverenigingen en culturele instellingen), de mogelijkheid om tijdelijk (verruimde) terrassen te exploiteren. Daarbij worden voorwaarden gesteld uit onder meer het oogpunt van veiligheid en in verband met de (overige) belangen van omwonenden.

 

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden van deze tijdelijke regeling zullen afwijkingen van geldende wet- en regelgeving, voor zover deze regelgeving betrekking heeft op de fysieke uitbreiding van het terrasoppervlak, in beginsel tijdelijk worden toegestaan. Daarbij realiseert de gemeente zich dat zich situaties kunnen voordoen waarbij niet volledig aan de tijdelijke regeling zal kunnen worden voldaan. In die situaties zal worden bezien in hoeverre maatwerk mogelijk is.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen die om aanpassing of intrekking van de tijdelijke regeling vragen. De tijdelijke regeling en daarmee de toegestane tijdelijke (verruiming van de) terrassen kan dan ook elk moment worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden naar het oordeel van de gemeente daartoe aanleiding geven, ook als de horeca zich houdt aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling. Bij intrekking van de tijdelijke regeling wordt direct teruggevallen op de (oude) vergunde situatie en zal op de (oude) vergunde situatie gehandhaafd worden.

 

Daarnaast kan de gemeente in individuele gevallen besluiten om te handhaven op de (oude) vergunde situatie indien de voorwaarden van de tijdelijke regeling niet worden nageleefd of indien naar het oordeel van de gemeente in een concrete situatie de uitkomst van de belangenafweging wijzigt. Ter voorkoming van misverstanden wordt benadrukt dat aan deze tijdelijke (verruiming van) terrasmogelijkheden geen rechten kunnen worden ontleend bij het vaststellen van nieuw beleid.

Artikel 1 Algemeen deel

 • 1.

  Het voorgaande algemeen deel maakt integraal onderdeel uit van deze tijdelijke regeling.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze tijdelijke regeling is, in elk geval van toepassing op:

  • a.

   openbare inrichtingen als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom;

  • b.

   sportverenigingen of cultuurinstellingen met of zonder terras.

 • 2.

  In andere gevallen kan door de gemeente worden bezien of maatwerk kan worden toegepast.

Artikel 3 Eigen verantwoordelijkheid

 • 1.

  Degenen die op basis van deze regeling in aanmerking willen komen voor een tijdelijk (verruimd) terras, dienen zelf aan te geven op welke wijze zij daaraan – binnen de kaders van deze tijdelijke regeling – invulling zullen geven. Daarbij wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer, vereniging of instelling. Deze dienen zelf te zorgen voor afstemming met eventuele andere gegadigden en participatie met omwonenden.

Artikel 4 Voorwaarden tijdelijk (verruimd) terras

 • 1.

  Voor het tijdelijk(e verruimde) terras gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   het tijdelijke (verruimde) terras moet passen in de omgeving en mag geen onevenredig beslag leggen op de openbare ruimte;

  • b.

   er moet te allen tijde voldoende doorgangsruimte blijven voor mindervaliden, voetgangers, fietsers en de nood- en hulpdiensten;

  • c.

   eventuele voorzieningen voor visueel gehandicapten moeten te allen tijde vrij worden gehouden;

  • d.

   het is niet toegestaan om zelf objecten in de openbare ruimte, die een tijdelijk (verruimd) terras beperken, te verwijderen (zoals verkeersborden, fietsenrekken, afvalcontainers of straatmeubilair);

  • e.

   er moet conform regionale richtlijnen een doorgang vrij blijven van 4,5 meter;

  • f.

   op basis van maatwerk wordt bezien of een beoogde locatie van een tijdelijk (verruimd) terras kan worden toegestaan;

  • g.

   tijdelijke (verruimde) terrassen mogen niet worden gesitueerd op gehandicaptenparkeerplaatsen;

  • h.

   voor zover sprake is van een uitbreiding van een bestaand (vergund) terras, gelden op het tijdelijke verruimde terras dezelfde voorwaarden en regels als op het bestaande (vergunde) terras tenzij daarvan in deze tijdelijke regeling wordt afgeweken;

  • i.

   voor zover geen sprake is van een bestaand (vergund) terras, kunnen in aanvulling op hetgeen is opgenomen in deze tijdelijke regeling specifieke voorwaarden worden gesteld voor het tijdelijke terras;

  • j.

   op de tijdelijk (verruimde) terrassen mag in beginsel worden geplaatst:

   • i.

    terrasverwarmers;

   • ii.

    parasols.

  • k.

   daarnaast mag in beginsel worden geplaatst, mits ten minste in lijn met het Activiteitenbesluit:

   • i.

    een buitentap;

   • ii.

    extra uitgiftepunten;

   • iii.

    koelkasten;

   • iv.

    een installatie voor het bereiden van eten (BBQ).

  • l.

   de tijdelijke (verruimde) terrassen dienen volledig op- en ingeruimd te worden als dit andere bestemmingen in de nabijgelegen publieke ruimte hindert op de momenten dat het tijdelijk (verruimde) terras niet in gebruik is.

Artikel 5 Openingstijden

 • 1.

  Ten aanzien van het tijdelijke (verruimde) terras gelden dezelfde openingstijden als ten aanzien van het bestaande (vergunde) terras. Is er geen bestaand (vergund) terras? Dan gelden dezelfde openingstijden als voor de onderneming, vereniging, instelling, met dien verstande dat het tijdelijke terras niet langer open mag zijn dan tot 23.00 uur.

Artikel 6 Ingangsdatum en duur van de regeling

 • 1.

  Deze tijdelijke regeling geldt vanaf de dag na bekendmaking tot 1 april 2023.

Artikel 7 Procedure

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke (verruiming van een) terras op grond van deze regeling, kunt u vanaf de ingangsdatum een melding doen. Het doen van een melding is noodzakelijk vanuit het oogpunt dat de gemeente de regie wil behouden. Deze melding moet per e-mail worden gezonden aan apv.vergunningen@hltsamen.nl . Indien al een – met de gemeente afgestemd – tijdelijk (verruimd) terras werd geëxploiteerd, moet ook een melding worden gedaan. Nu deze tijdelijke regeling ook geldt voor ondernemers, verenigingen en instellingen die niet over een vergund terras beschikken, kan het zijn dat in onderling overleg tot een wijziging in de indeling van de tijdelijke (verruimde) terrassen wordt gekomen.

 • 2.

  Bij de melding moeten de volgende bescheiden worden gevoegd:

  • a.

   contactgegevens van de melder;

  • b.

   een duidelijke tekening/plattegrond van de gewenste terrasopstelling, inclusief zo veel als mogelijk informatie met betrekking tot maatvoering en afstanden naar trottoirbanden, gevel(s), parkeervakken en andere obstakels in de openbare ruimte. Ook dient op de tekening/plattegrond duidelijk te zijn aangegeven hoe breed doorgangen zijn;

  • c.

   een beschrijving van de wijze waarop omwonenden bij de gewenste inrichting van het tijdelijke (verruimde) terras zijn betrokken. Daarbij dient te worden aangegeven of er naar inschatting van de melder draagvlak bij omwonenden en anderen bestaat. Voor zover de gewenste terrasopstelling (deels) op parkeervakken is gesitueerd, dient uit stukken te blijken op welke wijze ten aanzien van de parkeervakken afstemming met omwonenden heeft plaatsgevonden;

  • d.

   een beschrijving of er afstemming met andere nabijgelegen ondernemers heeft plaatsgevonden. Een telefoonnummer dat bereikbaar is in geval van klachten;

  • e.

   voor zover het beoogde terras wordt gesitueerd op grond van derden (niet de gemeente of de melder), stukken waaruit blijkt dat de derde daarvoor toestemming geeft.

 • 3.

  Voorts dient bij de melding duidelijk te worden aangegeven of er een – met de gemeente afgestemd – ruimer terras werd geëxploiteerd. Indien hiervan sprake is, kan volstaan worden met een verwijzing naar de eerdere exploitatie. De gemeente blijft gerechtigd om de informatie als bedoeld in lid 2 alsnog op te vragen.

 • 4.

  Na de ontvangst van een (volledige) melding, voert de gemeente een schouw uit. Daarbij wordt onder meer gekeken naar veiligheid, toegankelijkheid en verkeersveiligheid. Bij de schouw dient door de gemeente te worden geconstateerd dat het tijdelijke (verruimde) terras voldoet aan de voorwaarden van deze tijdelijke regeling. De bevindingen van de schouw worden door de gemeente per e-mail aan de melder toegezonden. Eerst nadat de melder per e-mail aan de gemeente heeft bevestigd kennis te hebben genomen van deze bevindingen, mag het terras in gebruik genomen worden. De gemeente kan een schouw achterwege laten indien de gemeente over voldoende informatie beschikt.

Artikel 8 Overgangsperiode

 • 1.

  Per ingangsdatum van deze regeling mogen op basis van deze tijdelijke regeling alleen tijdelijke (verruimde) terrassen worden geëxploiteerd als daartoe een volledige melding is verricht en een schouw heeft plaatsgevonden waarvan de bevindingen per e-mail zijn toegezonden dan wel dat de gemeente heeft aangegeven dat geen schouw behoeft te worden uitgevoerd of dat de gemeente heeft aangegeven dat voorafgaande aan een schouw al gestart kan worden met de exploitatie van een terras. Verder moet de melder per e-mail bevestigd hebben dat kennis is genomen van de e-mail met bevindingen van de schouw, indien een schouw heeft plaatsgevonden. Indien een melding is gedaan en een schouw heeft plaatsgevonden gedurende de periode dat de beleidsregel “Tijdelijke regeling verruiming terrassen in verband met coronamaatregelen“ van kracht was wordt uitgegaan van die melding en schouw. Er hoeft dan geen nieuwe melding en schouw te worden gedaan, tenzij de gemeente daarom verzoekt of een wijziging van de omstandigheden daartoe aanleiding geeft.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022,

Het college voornoemd,

A. vanErk

de burgemeester

C.Baauw

secretaris

 

Vastgesteld d.d. 15 november 2022,

De burgemeester,

A. vanErk