Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht sinterklaasintocht Staphorst 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht sinterklaasintocht Staphorst 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Sinterklaasintocht Staphorst 2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Staphorst
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-202220-11-2022nieuwe regeling

17-11-2022

gmb-2022-516546

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht sinterklaasintocht Staphorst 2022

De burgemeester van de gemeente Staphorst

 

Overwegende dat :

 • de burgemeester van Staphorst op grond van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Staphorst (APV) kan besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar zijn oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • cameratoezicht een preventieve werking heeft op criminaliteit en overlast;

 • het cameratoezicht op de hierna genoemde locaties voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit, overleg met Officier van Justitie);

 • in Staphorst op 19 november 2022 de Sinterklaasintocht plaatsvindt en dat er op basis van signalen vanuit de politie een ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde is ontstaan;

 • de vrees voor een verstoring van de openbare orde zich richt op/rond de locaties:

  • -

   het Marktplein, gelegen aan de Markt/Bergerslag/Binnenweg;

  • -

   de stovonde Wethouder Coster, gelegen aan de Gemeenteweg/Oude Rijksweg;

 • de ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde is ontstaan door signalen bestaande uit social media berichten waarvan de schrijver(s) aanzet/aanzetten tot het plegen van vernielingen, bedreigingen, het inzetten van agrarische voertuigen als blokkades en het gebruik van (zwaar) vuurwerk;

 • er op grond van voornoemde social media berichten ook ernstige vrees bestaat dat reeds op vrijdag(avond) 18 november 2022 gestart wordt met het inzetten dan wel opbouwen van blokkades;

 • er ernstige vrees bestaat dat deze verstoring van de openbare orde schade en letsel oplevert aan bewoners, gebouwen, objecten en aan het openbaar gebied;

 • er vanwege belangen van bewoners, eigenaren en gebruikers van omliggende panden verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn/worden getroffen en het toezicht en beveiligingsniveau is verhoogd, om onrust, ongeregeldheden en strafbare feiten en/of overtredingen te voorkomen;

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang, waaronder bescherming van de persoonlijke levenssfeer, van de bewoners, bezoekers of andere betrokken personen;

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van de aan te wijzen locatie proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • het aanwijzen van de locaties als gebieden waar cameratoezicht kan plaatsvinden, zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 • de inzet van het cameratoezicht achteraf wordt geëvalueerd.

 

BESLUIT

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2:77 APV;

 • 1.

  als openbare plaats waar cameratoezicht preventief kan worden uitgevoerd, de volgende locatie/het gebied aan te wijzen:

  • -

   het Marktplein, gelegen aan de Markt/Bergerslag/Binnenweg;

  • -

   de stovonde Wethouder Coster, gelegen aan de Gemeenteweg/Oude Rijksweg;

 • een en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte situatiekaarten I en II.

 • 2.

  dat dit besluit geldt vanaf vrijdag 18 november 2022 om 18.00 uur tot en met zaterdag 19 november 2022 om 21.00 uur;

 • 3.

  dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en in werking treedt op de dag na bekendmaking van dit besluit.

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Sinterklaasintocht Staphorst 2022’

Staphorst, 17 november 2022

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

J. ten Kate

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum/uitreiking bezwaar maken bij de burgemeester van Staphorst. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Een kopie van het besluit waartegen het bezwaar zich richt moet worden meegezonden. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Het postadres is: postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor de inhoud van dit verzoek gelden dezelfde eisen als voor het indienen van het bezwaarschrift.

Situatiekaart I behorende bij besluit “Plaatsingsbesluit Cameratoezicht Sinterklaasintocht Staphorst 2022”

 

Staphorst, 17 november 2022

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

J. ten Kate

Situatiekaart II behorende bij besluit “Plaatsingsbesluit Cameratoezicht Sinterklaasintocht Staphorst 2022”

 

Staphorst, 17 november 2022

De burgemeester van de gemeente Staphorst,

 

J. ten Kate