Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Beleidskader realisatie carports in voortuin

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidskader realisatie carports in voortuin
CiteertitelBeleidskader realisatie carports in voortuin
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2022nieuwe regeling

19-08-2014

gmb-2022-516066

99267

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidskader realisatie carports in voortuin

Besluit:

 • 1.

  Het beleidskader vast te stellen

 • 2.

  Aan verzoeken die passen binnen het beleidskader medewerking verlenen met toepassing van de planologische kruimelregeling.

1. Aanleiding

In de afgelopen periode is door enkele burgers geïnformeerd naar de mogelijkheden om een carport te realiseren (gedeeltelijk) in de voortuin bij de woning. Bebouwing is in de voortuin volgens de bestemmingsplannen niet toegestaan. Carports moeten minimaal een meter achter de voorgevelrooilijn staan. Naar aanleiding van de verzoeken is gekeken in welke situaties deze regel zou kunnen worden verruimd.

2. Argumenten

De bestemmingsplannen van de dorpsgebieden en die van het buitengebied laten bebouwing in de voortuin (ofwel voor de voorgevelrooilijn) niet toe. Ook vergunningsvrij is het bouwen in de voortuin niet toegestaan.

Vóór 2002 was bouwen van bijvoorbeeld een carport onder randvoorwaarden in de voortuin mogelijk (woningwet art 43). Een aantal bestaande carports en overstekken zijn in die periode vergunningsvrij gebouwd. Met de vaststelling van het BBLB (besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningsplichtige bouwwerken) in 2002 is onderscheid gemaakt tussen voor- en achterkant van een bouwwerk en was vergunningsvrij bouwen voor de voorgevel niet meer toegestaan.

 

Een carport in de vorm van een open constructie (dus geen zijwanden) hoeft niet altijd een grote ingreep in het ruimtelijk beeld te zijn. Omdat een omgevingsvergunning nodig is heeft de gemeente bovendien de mogelijkheid om redelijke eisen van welstand te stellen.

 

Carports/overkappingen in de vorm van een open constructie kunnen vallen onder artikel 4 lid 3 van de kruimelregeling (het is een ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’).

In sommige gevallen zal men een overkapping willen realiseren, die tegen de woning of de garage aan staat, of tegen de erfgrens. De woning, het bijgebouw of de schutting kunnen dan worden gezien als wand van het bouwwerk. Als er twee wanden zijn, dan spreken we van een gebouw. In dit geval kan binnen de bebouwde kom artikel 4 lid 1 van de kruimelregeling (het is een ‘bijbehorend bouwwerk’) worden gebruikt. Buiten de bebouwde kom is dit artikel niet te gebruiken, omdat niet kan worden voldaan aan de eis dat er binnen het bouwvlak moet worden gebouwd.

 

In de bestemmingsplannen voor de dorpsgebieden hebben voortuinen de bestemming tuin gekregen. De voorgestelde nieuwe regels voor de voortuinen hebben geen effect op de bouwmogelijkheden in de bestemming wonen (zij en achtertuin). Dit kan wel maar maakt de regels ingewikkeld en onoverzichtelijk.

 

beleidskader

Om medewerking mogelijk te maken is het wenselijk een beleidskader vast te stellen. Aan de toelaatbaarheid van overkappingen in de voortuin kunnen te volgende randvoorwaarden worden gesteld:

 • Er is in principe sprake van een open constructie (het bouwwerk heeft dus geen zijwanden)

 • Zijwanden zijn alleen mogelijk wanneer deze wanden ook onderdeel zijn van een gebouw of de erfscheiding. Buiten de bebouwde kom is slechts een dergelijke wand aan één zijde mogelijk.

 • De voortuin (of voorerf) is maximaal 25% bebouwd;

 • De oppervlakte van het bouwwerk is max 30 m2.

 • De hoogte van het bouwwerk is maximaal 3 meter;

 • Realisatie is alleen mogelijk met toepassing van de planologische kruimelregeling.

3. Aanpak/uitvoering

Voorgesteld wordt het bovenstaande als beleidskader vast te stellen en aan verzoeken die hiermee in overeenstemming zijn medewerking te verleden via toepassing van de planologische kruimelregeling.

 

Dit najaar wordt de vereenvoudiging van bestemmingsplanregels geëvalueerd. Het voorliggende voorstel wordt daarbij meegenomen. Mogelijk kunnen de bestemmingsplanregels worden aangepast.

4. Communicatie/Burgerparticipatie

Aanvragers zullen over dit beleidskader worden geïnformeerd.

5. Kosten, baten en dekking

De aanvrager moet een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Voor de verlening van de vergunning is de aanvrager leges verschuldigd.

6. Risicomanagement en weerstandvermogen

Het toepassen van de planologische kruimelregeling is een discretionaire bevoegdheid. Tegen een dergelijk besluit kan bezwaar worden gemaakt. Als besluitvorming is gebaseerd op een beleidskader, dan is er eenvoudiger sprake van een zorgvuldige voorbereiding van besluiten. Dit versterkt de juridische houdbaarheid van het besluit.

7. Toelichting

Mandatering:

Besluiten die leiden tot vaststelling of afwijking van bestaand beleid zijn niet gemandateerd (artikel 3 mandaatbesluit). Het toepassen van de planologische kruimelregeling op basis van een vastgesteld beleidskader valt wel onder de mandaatregeling (artikel 2) en is ondergemandateerd aan het sectorhoofd (artikel 5).

 

Toelichting bij de oppervlakte regel:

Hieronder enkele voorbeelden waarbij is gekeken naar de oppervlakten overkappingen die met de voorgestelde regels zouden kunnen worden toegestaan.

 • Voortuinen groter dan 120 m2.

  De maximale oppervlakte is 30 m2. Dit kan in voortuinen van meer dan 120 m2.

  Een deel van de vrijstaande, en bijna alle tweeondereenkap woningen en aaneengesloten woningen hebben een kleinere voortuin.

  Een grote overkapping, bijvoorbeeld dubbele carport is dus alleen mogelijk bij grote voortuinen.

 • Voortuinen groter dan 50 m2 of met een zijtuin naast de woning.

  Een carport is minimaal ongeveer 5 x 2,5 = 12,5 m2. Om een carport van die afmeting in de voortuin te kunnen plaatsen moet de voortuin dus ten minste 50 m2 groot zijn. Ook hieraan zullen veel voortuinen bij rijwoningen niet voldoen.

  Bij tweeondereenkap woningen (en soms bij hoekwoningen) is er vaak ruimte om (een deel van) de carport naast de woning te bouwen. Wat vaak een logische plek is recht voor de garage. De regeling kan dan worden benut om de carport voor de voorgevel van de woning te laten uitsteken wat voorheen niet mocht. De regeling is dan toch voldoende om een carport mogelijk te maken.

 • Voortuinen kleiner dan 50 m2 en zonder ruimte naast de woning.

  Bij de laatste groep woningen is de voortuin niet groot genoeg om een carport te realiseren. Er is dan een te groot deel van de voortuin bebouwd. Dit is veel het geval bij rijwoningen en hoekwoningen met een zijtuin kleiner dan 3 meter breed. In deze voortuinen wordt wel een afdak of pergola mogelijk gemaakt met de regeling.

Wij zijn van mening dat overkappingen in de voortuin in zekere mate ondergeschikt moeten blijven aan het totale beeld in een straat. Met de regeling wordt bij veel (maar niet alle) vrijstaande en tweeondereenkap woningen de mogelijkheid gegeven om een carport te realiseren. Bij de overige woningen zijn geen carports maar wel kleinere overkappingen mogelijk gemaakt.

In de bijlage bij dit voorstel zijn enkele voorbeelden gevoegd als toelichting bij het bovenstaande. Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat de voorbeelden willekeurig zijn en deze alleen dienen om de oppervlakken toe te lichten. Een volledige toets is niet uitgevoerd, de aangegeven maten zijn indicatief en er kan geen recht aan worden ontleend.

 

Inritvergunning:

Naast een vergunning voor het bouwen van de overkapping is bij de realisatie van carports ook een vergunning nodig voor een inrit. Dit is bestaand beleid en hieraan zijn regels verbonden, bijvoorbeeld dat er geen openbare parkeerplaats wordt komt te vervallen.

 

Vergelijking met buurgemeenten

In zowel Brielle als Hellevoetsluis wordt bebouwing in de voortuinen in principe niet toegestaan. Dit is dus hetzelfde als de huidige regels in Westvoorne.

Er is wel in een enkel plan, bijv. het plan Kooistee Hellevoetsluis, met een regeling voor een oppervlak van 15 m² aan bijgebouwen in de voortuin. Dat is echter bedoeld voor een situatie waar als gevolg van bereikbaarheid geen bijgebouw in de achtertuin kon worden gerealiseerd. Dit is vergelijkbaar met een regeling voor een aantal woningen in Voorhof Oostvoorne die met de achterzijde perceel aan een singel grenzen.

Beide gemeenten hebben dus geen regeling voor carports voor de voorgevel.

 

Aan beide gemeenten is aangegeven dat als er binnen Westvoorne meer duidelijkheid bestaat over nieuw beleid dit, in het kader van afstemming regelgeving, aan hen ter kennis zal worden gebracht.

8. Samenvatting

In dit voorstel wordt voorgesteld de realisatie van bouwwerken (bijvoorbeeld carports) in voortuinen toe te staan onder de volgende voorwaarden.

 • Er is in principe sprake van een open constructie (het bouwwerk heeft dus geen zijwanden)

 • Zijwanden zijn alleen mogelijk wanneer deze wanden ook onderdeel zijn van een gebouw of de erfscheiding. Buiten de bebouwde kom is slechts een dergelijke wand aan één zijde mogelijk.

 • De voortuin (of voorerf) is maximaal 25% bebouwd;

 • De oppervlakte van het bouwwerk is max 30 m2.

 • De hoogte van het bouwwerk is maximaal 3 meter;

 • Realisatie is alleen mogelijk met toepassing van de planologische kruimelregeling.

Bijlage bij collegevoorstel (99269)

 

Hieronder enkele referentiebeelden waarbij is gekeken naar de oppervlakten overkappingen die met de voorgestelde regels wel of niet zouden kunnen worden toegestaan.

Daarbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat de voorbeelden willekeurig zijn en deze alleen dienen om de oppervlakken toe te lichten. Een volledige toets is niet uitgevoerd, de aangegeven maten zijn indicatief en er kan geen recht aan worden ontleend. Voorbeelden gaan alleen over effect van voorwaarde 25% op oppervlakten.

 

Vrijstaande woning

Voortuin 100m2

Zijerf voor de garage en naast de woning 12m2 mag 100% bebouwd worden

→ Overkapping max 30 m2 direct voor garage mogelijk

 

Rijwoning met grote voortuin

Voortuin 55m2

→ Overkapping voor de garage max 13m2

 

Rijwoning met grote voortuin

Voortuin 123m2 (bestemming tuin70m2)

→ Overkapping voor de garage max 17m2

 

Rijwoning

Voortuin 40m2

→ Overkapping max 10m2

Te klein voor een carport

 

links tweeondereenkap met ruime voortuin

voortuin 89m2

→ overkapping max 22m2

 

rechts rijwoning

voortuin 35m2

→ overkapping max 8m2

Te klein voor een carport

 

Tweeondereenkap

Voortuin 56m2

Zijerf voor de garage en naast de woning 12m2 mag 100% bebouwd worden

→ Overkapping tegen garage max 26 m2

 

tussenwoning

voortuin 30m2

→ overkapping max 7m2

Te klein voor een carport

 

hoekwoning

voortuin 45 m2

zijerf 6 m2 (100% te bebouwen)

→ overkapping tegen garage max 20m2