Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv Verboden gebruik consumenten- vuurwerk Vesting Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv Verboden gebruik consumenten- vuurwerk Vesting Elburg
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv - Verboden gebruik consumentenvuurwerk Vesting Elburg.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpVerboden gebruik consumentenvuurwerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-2022Beleidsregels

08-11-2022

gmb-2022-511326

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv Verboden gebruik consumenten- vuurwerk Vesting Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van 8 november 2022

overwegende dat,

het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast door vuurwerk in de vesting van Elburg, als oude historische binnenstad, door het af steken van consumentenvuurwerk, zeer hoog is;

gelet op de artikelen 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzingsbesluit:

Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv - Verboden gebruik consumentenvuurwerk Vesting Elburg

 

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg tot vaststelling van het artikel 2:73 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Elburg voor het aanwijzen van een plaats waar het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken.

 

Artikel 1. Aanwijzing plaatsen

De vestingstad Elburg met inbegrip van Havenkade, waarvan de afbakening in de bijlage bij dit besluit op kaart staat weergegeven, aan te wijzen als plaatsen waar het tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur jaarlijks verboden is consumentenvuurwerk af te steken.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na haar bekendmaking.

2. Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit artikel 2:73 Apv - Verboden gebruik consumentenvuurwerk Vesting Elburg.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 8 november 2022.

De burgemeester,

Ir. J.N. Rozendaal

de secretaris,

A. van der Maat-Bosma

Bijlage Aangewezen vuurwerkvrijezone