Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

AANWIJSBESLUIT DEELMOBILITEIT NOVEMBER 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJSBESLUIT DEELMOBILITEIT NOVEMBER 2022
CiteertitelAanwijsbesluit Deelmobiliteit november 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 2:52c van de APV Eindhoven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2022Vervangend aanwijsbesluit

08-11-2022

gmb-2022-507540

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJSBESLUIT DEELMOBILITEIT NOVEMBER 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college van deze gemeente op 8 november 2022 heeft besloten, gelet op artikel 2:52c APV Eindhoven en de Beleidsregels Vergunningen en Ontheffingen Deelfietsen en Deel-LEV’s 2020 – 2023, vast te stellen het Aanwijsbesluit Deelmobiliteit november 2022.

 

Artikel 1  

 • a.

  Aan te wijzen de voertuigen die in aanmerking komen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:52c lid 2 APV Eindhoven, zoals vermeld in artikel 2 ‘Deelvoertuigcategorieën’.

 • b.

  Aan te wijzen de locaties waarvoor aparte afspraken gemaakt dienen te worden door de aanbieder als bedoeld in de beleidsregels Vergunningen en Ontheffingen deelfietsen en deel-LEV’s 2020-2023 hoofdstuk 3.5 onderdeel k zoals vermeld in artikel 3 ‘Locaties aparte afspraken’. Het gaat hier om privé terreinen die wel openbaar toegankelijk zijn, maar niet in eigendom en/of beheer zijn van de gemeente Eindhoven.

 • c.

  Aan te wijzen de stallingsplaatsen, wegen of weggedeelten, of gebieden waar het plaatsen en/of ter gebruik aan te bieden van Deelvoertuigen verboden is als bedoeld in artikel 2:52c lid 6 van de APV Eindhoven, zoals vermeld in artikel 4 ‘Locaties verbod Deelmobiliteit’.

 • d.

  Aan te wijzen de locaties waar Deelvoertuigen minstens naar moeten worden (her)verdeeld als bedoeld in de beleidsregels Vergunningen en Ontheffingen deelfietsen en deel-LEV’s 2020-2023 hoofdstuk 3.5 onderdeel e, zoals vermeld in artikel 5 ‘(Her)verdeellocaties’.

Artikel 2 ‘Deelvoertuigcategorieën’

De voertuigen die in aanmerking komen voor een vergunning:

 • a.

  Fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen.

 • b.

  Elektrische fiets: fietsen met trapondersteuning, voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van ten hoogste 250 W waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen en anders geleidelijk vermindert en ten slotte wordt onderbroken voordat het voertuig een snelheid van 25 km/h bereikt.

 • c.

  Elektrische snorfiets: definitie conform RVV 1990: bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, of bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de Wegenverkeerswet 1994.

 • d.

  Elektrische step: een bijzondere bromfiets met specifieke kenmerken (bijv. het ontbreken van een zadel) waardoor het geen reguliere bromfiets is. Bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarvoor een aanvraag voor een aanwijzing op grond van artikel 20b van de Wegenverkeerswet 1994 is ingediend bij de minister.

 • e.

  Elektrische bakfiets: tweewielige of driewielige bakfiets met trapondersteuning die niet breder is dan één meter, voorzien van een elektrische hulpmotor die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km/h.

 

Artikel 3 ‘Locaties aparte afspraken’

De locaties waarvoor aparte afspraken gemaakt dienen te worden door de aanbieder omvatten ten minste:

 • a.

  Strijp-S;

 • b.

  High Tech Campus;

 • c.

  Eindhoven Airport;

 • d.

  TU/e;

 • e.

  Brainport Industries Campus;

 • f.

  Flight Forum.

 

Artikel 4 ‘Locaties verbod Deelmobiliteit’

De stallingsplaatsen, wegen of weggedeelten, en gebieden waar het verboden is om Deelmobiliteit te plaatsen en/of ter gebruik aan te bieden zijn in geel weergegeven in Figuur 1. Uitzonderingen op dit gebied zijn de met de aanbieders van deelmobiliteit afgesproken dropzones (parkeerplekken voor deelmobiliteit). Het gaat om het gebied dat begrensd wordt door de volgende straten: Fellenoord, Professor Doctor Dorgelolaan, Dommeltunnel, Stationsweg, Parklaan, Nachtegaallaan, Bleekstraat, Vestdijk, Geldropseweg, Bilderdijklaan, Jacob Catslaan, Jan Smitzlaan, Edenstraat, Mauritsstraat, Vonderweg, Elisabethtunnel.

 

Figuur 1 Verbod plaatsing en/of ter gebruik aanbieden Deelmobiliteit

 

Artikel 5 ‘(Her)verdeellocaties’

De locaties waar Deelvoertuigen minstens naar moeten worden (her)verdeeld:

 • a.

  P+R Meerhoven

 • b.

  P+R Genneper Parken

 • c.

  (Pop-up) P+R Winkelcentrum Woensel

 • d.

  (Pop-up) P+R Wolvendijk

 • e.

  Toekomstige pop-up P+R’s

 • f.

  Stationsgebieden

 • g.

  Mobiliteitshubs

 

Artikel 6 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.

 • 2.

  Het Aanwijsbesluit Deelmobiliteit februari 2022 (Gemeenteblad 2022, nr. 99462) wordt ingetrokken.

 

Eindhoven, 8 november 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris