Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten
CiteertitelSubsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. ASV Eindhoven
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-202201-01-2024nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-506730

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in haar vergadering van 1 november 2022 heeft besloten:

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

vast te stellen de navolgende:

Subsidieregeling noodmaatregelen maatschappelijke/ culturele subsidiepartners en buurthuizen wegens stijging energielasten

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

 • 1.

  Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven.

 • 2.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Eindhoven

 • b.

  Buurthuizen: vrijetijdsaccommodaties gelegen in Eindhoven bestuurd door vrijwilligers, niet zijnde buurthuizen bestuurd door organisaties aan wie op grond van de subsidieregeling versterken sociale basis sociaal domein in 2022 subsidie is verleend.

 • c.

  Vrijetijdsaccommodatie: een gebouw, dat voorziet in de behoefte aan ruimten voor activiteiten en dienstverlening op maatschappelijk, cultureel en recreatief terrein ten dienste van de bevolking van een wijk of buurt of van een of meer groepen jeugdigen en/of jongeren, alsmede overige ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van het sociaal-cultureel werk in Eindhoven.

 • d.

  Professionele organisaties: organisaties, niet zijnde onderwijsinstellingen, waar sprake is van inzet van professionals die een beloning ontvangen voortkomend uit een arbeidsovereenkomst;

 • e.

  Vrijwilligersorganisaties: organisaties waar sprake is van vrijwillige inzet van natuurlijke personen die geen beloning ontvangen voortkomend uit een arbeidsovereenkomst;

 • f.

  Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen is de stand van het eigen vermogen, exclusief bestemmingsreserves, verminderd met de waarde van de materiële vaste activa per 1 januari van het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd. Indien het weerstandsvermogen niet kan worden berekend geldt het totaal van banksaldo en kasgeld.

 • g.

  Surplus weerstandsvermogen: het surplus weerstand vermogen is het vermogen voor zover dat meer bedraagt dan 10% van de totale kosten van de organisatie over het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd. Het surplus weerstandsvermogen kan nooit meer zijn dat 10% van de kosten bedragen inclusief de verleende subsidie.

 • h.

  Energielasten: kosten van elektriciteit- en/of gasverbruik voor gebruik van de accommodatie.

 

Artikel 2 Doel

 

Met deze subsidieregeling wordt beoogd te voorkomen dat maatschappelijke partners die een subsidierelatie hebben met de gemeente Eindhoven en Stichting Cultuur Eindhoven (voor het laatste specifiek: alleen subsidierelaties die subsidie ontvangen op basis van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4) en de buurthuizen in surseance van betalingen komen en/of failliet gaan als gevolg van de stijgende energielasten en daardoor niet in staat zijn aan haar betaalverplichtingen te voldoen. Met deze regeling willen we de sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur voor de stad te behouden.

 

Artikel 3 Subsidieaanvrager

 

Voor subsidie komen in aanmerking de partners die reeds subsidie ontvangen van de gemeente Eindhoven waarbij de activiteiten beleidsmatig zijn gerelateerd aan de beleidsdomeinen van het Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Economie en cultuur/Stichting Cultuur Eindhoven (specifiek: alleen subsidierelaties die subsidie ontvangen op basis van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4) en van belang zijn voor de maatschappelijke infrastructuur van gemeente Eindhoven. Commerciële partijen met winstoogmerk vallen hier niet onder. Alsmede buurthuizen die in Eindhoven zijn gevestigd en hun activiteiten uitvoeren vanuit in Eindhoven gesitueerde huisvesting.

 

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten en subsidiabele kosten

 

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verleend als tegemoetkoming in de energielasten over de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, zolang passend binnen de beschikbare subsidieplafonds.

 • 2.

  Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten voor energie die als gevolg van de prijsstijgingen in 2022 en 2023 niet vanuit de eigen exploitatie kunnen worden voldaan. Het gaat hierbij om kosten die direct gerelateerd kunnen worden aan de gesubsidieerde activiteiten, rekening houdend met andere inkomstenbronnen.

 

Artikel 5 Subsidie weigering

 • 1.

  Subsidie wordt (deels) geweigerd voor zover de aanvrager over een surplus aan weerstandsvermogen beschikt. Het weerstandsvermogen van de organisatie mag in het jaar waarover de subsidie wordt aangevraagd, maximaal 10% van de eigen begrote/gerealiseerde kosten zijn, waarbij het gevraagde/verleende subsidiebedrag op de kosten in mindering worden gebracht.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag afkomstig is van een commerciële partij met winstoogmerk.

 • 3.

  Subsidie wordt geweigerd wanneer er sprake is van dubbele compensatie vanuit bijvoorbeeld landelijke maatregelen.

 • 4.

  Natuurlijke personen zijn uitgesloten van deze regeling.

 • 5.

  Subsidie wordt geweigerd indien de subsidieaanvrager subsidie ontvangt op grond van de subsidieregelingen Basisdagbesteding, voorschoolse educatie, regie en coördinatie voorschoolse educatie, schakelklas en speelinloop.

 

Artikel 6 Subsidievereisten

 

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de subsidieaanvrager toont aan gestuurd te hebben op het beperken van de energiekosten.

 • b.

  door de gestegen energiekosten kan aanvrager de hoofdactiviteit niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren en is aanvrager in financiële problemen geraakt dan wel dreigt deze in financiële problemen te geraken met continuïteitsproblemen tot gevolg.

 

Artikel 7 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van energiecompensatie zoals bedoeld in deze subsidieregeling wordt vastgesteld door het college.

 • 2.

  Indien het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling een subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten voldoen, groter is dan het op grond dit artikel vastgestelde subsidieplafond voor eenmalige subsidies, worden de betrokken subsidies naar evenredigheid verminderd.

 

Artikel 8 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 

 • 1.

  In afwijking op het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de ASV levert de aanvrager de volgende gegevens aan:

 • a.

  een specificatie van de afgesloten contracten en jaarnota(’s) voor energielasten in relatie tot eerdere contracten zodat inzicht ontstaat in de prijsontwikkeling en stijging van de lasten of een specificatie van de verhuurder van onroerend goed wanneer (hogere) energielasten direct doorbelast worden in de huurverhoging;

 • b.

  een specificatie van de inkomsten uit subsidiegelden en/of betalingen uit geleverde diensten ter uitvoering van wettelijke gemeentelijke taken;

 • c.

  een specificatie van het eigen vermogen, nader onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve(s);

 • d.

  afschriften van de jaarrekening van de 3 voorafgaande kalenderjaren, inclusief specificatie van de huisvestingskosten waaronder energiekosten.

 • 2.

  Aanvragen van subsidieaanvragers die subsidie ontvangen op basis van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 dienen ingediend te worden bij Stichting Cultuur Eindhoven.

 

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV met betrekking tot de aanvraagtermijn kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden in vier tranches, voor zover de subsidiedeelplafonds nog niet bereikt zijn:

 • a.

  Tranche 1: Ingediend voor 01 december 2022 voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2022

 • b.

  Tranche 2: Ingediend voor 01 februari 2023 voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2023

 • c.

  Tranche 3: Ingediend voor 01 juni 2023 voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2023

 • d.

  Tranche 4: Ingediend voor 01 oktober 2023 voor compensatie van energiekosten voor gesubsidieerde activiteiten in het jaar 2023

 

Artikel 10 Beslistermijn (en wijze van besluitvorming)

 

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, beslist het college binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2.

  Deze termijn kan door het college eenmaal met ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

 

Artikel 11 Betaling en vaststelling subsidie

 

 • 1.

  In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de vaststelling van subsidie dienen subsidieontvangers op basis van deze subsidieregeling ook voor subsidie(s) tot en met € 5.000 vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling in te dienen.

 • 2.

  Aanvragen van subsidieaanvragers die subsidie ontvangen op basis van de Verordening Cultuur Eindhoven 2021-2024: H2, H3 of H4 dienen ingediend te worden bij Stichting Cultuur Eindhoven.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 16 en artikel 17 van de ASV kan de uiterste termijn voor inzending van de aanvraag tot vaststelling op verzoek van aanvrager worden opgeschort tot 2 weken na ontvangst (dagtekening) van de energie eindafrekening(en) door subsidieontvanger.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de vaststelling van subsidie dient de eindverantwoording te bestaan uit tenminste een financieel verslag of jaarrekening waarin de energielasten expliciet naar voren komen en worden toegelicht, een specificatie van de in rekening gebrachte voorschotbedragen en een afschrift van de eindafrekening over de subsidieperiode.

 

Artikel 12Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2023 voor aanvragen betrekking hebbend op activiteiten vanaf 1 januari 2022 tot en met 31december 2023.

 • 2.

  Het college kan voor 31 december 2023 besluiten de looptijd van deze subsidieregeling te verlengen.

 

 

 

 

 

 

Eindhoven, 1 november 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris