Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

2023 - Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs B.P. Hofstedestraat 41 in Hengelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling2023 - Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs B.P. Hofstedestraat 41 in Hengelo
CiteertitelAlgemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs 2022.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
 2. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-504876

3492257

Tekst van de regeling

Intitulé

2023 - Algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs B.P. Hofstedestraat 41 in Hengelo

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Gelet op artikel 3 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 en op artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de algemene voorwaarden en regels parkeergarage De Beurs inzake gebruik, exploitatie en beheer van de publiek toegankelijke parkeergarage, verder te noemen het Besluit Parkeergarage De Beurs 2023.

 

I - ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities en begripsomschrijvingen

 • a.

  De gemeente:

  De gemeente Hengelo.

 • b.

  Parkeergarage:

  De door de gemeente Hengelo geëxploiteerde parkeergarage De Beurs met bijbehorende terreinen, en ruimten, waaronder begrepen liften en trappenhuizen.

 • c.

  Parkeerder:

  De eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig, die dat motorvoertuig in of op de parkeergarage heeft gebracht.

 • d.

  Passagier:

  Andere personen dan de parkeerder, die als medetoegangspassagier van een motorvoertuig de parkeergarage is in gekomen.

 • e.

  Bezoeker:

  Andere personen dan de parkeerder en medetoegangspassagier die de parkeergarage is ingekomen.

 • f.

  Parkeerovereenkomst:

  Elke tussen de parkeerder en gemeente gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van welke aard of welke duur ook van de parkeergarage.

 • g.

  Parkeerbewijs/ID:

  Kortparkeerkaart, uitrijkaart, debitcard, creditcard, Qr-code, NFC-ID of elk ander middel dat gebruikt, of elke andere handeling die verricht moet worden om toegang tot de parkeergarage te verkrijgen.

 • h.

  Motorvoertuig:

  Hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990; met inbegrip van een brommobiel zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990. Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

 • i.

  Abonnementhouder:

  De houder van een abonnement, dat recht geeft gedurende een overeengekomen periode en onder overeengekomen voorwaarden op gebruik van de parkeergarage.

 • j.

  Beheerder:

  Iedere persoon die in opdracht van de gemeente Hengelo het beheer van de parkeergarage op zich neemt. Hieronder vallen ook medewerkers van een derde partij, indien deze partij in opdracht van de gemeente Hengelo het beheer op zich nemen.

 • k.

  Parkeerbeheer:

  Medewerkers van de gemeente Hengelo die belast zijn met het beheer van parkeerautomaten en betaald parkeren.

 • l.

  Parkeerbelasting:

  Bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeergarage. Voor abonnementhouders bestaat de parkeerbelasting uit de overeengekomen vergoeding voor het abonnement en (indien van toepassing) een vergoeding voor de geparkeerde uren die vallen buiten het abonnement.

 • m.

  Binnenstad:

  Het gebied dat valt binnen de centrumring (Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat, Marskant, Spoorstraat, Industrieplein, Parallelweg LS, Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Oude Molenweg).

 • n.

  Belparkeren:

  Parkeerbelasting betalen door middel van het gebruik van een telefoon en of smartphone.

Artikel 2 - Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden parkeergarage De Beurs zijn van toepassing op het gebruik van de parkeergarage door zowel de parkeerders, passagiers als bezoekers.

Artikel 3 - Parkeerovereenkomsten

 • 1.

  De parkeerovereenkomst komt tot stand door het enkele feit van het gebruik van de parkeergarage met een voertuig of het aanvragen van een vergunning of abonnement. Er is sprake van gebruik van de parkeergarage, indien de parkeerder zich op het tot de parkeergarage behorende terrein achter de slagboom bevindt of heeft bevonden of via het Parkeer Management Systeem als ingereden is geregistreerd.

 • 2.

  De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze algemene voorwaarden en regels, die deel uitmaken van iedere parkeerovereenkomst gesloten met de gemeente. Door het binnengaan van de parkeergarage stemt een persoon in met de bepalingen in deze algemene voorwaarden en regels.

Artikel 4 – Toegang

 • 1.

  De prestatie waartoe de gemeente zich verplicht, is het ter beschikking stellen van een willekeurige parkeerplaats aan de parkeerder in de parkeergarage.

 • 2.

  Een parkeerder die zijn motorvoertuig in de parkeergarage wil parkeren neemt uit de inrijterminal een parkeerbewijs. Met een geldig parkeerbewijs wordt gelijkgesteld: een handeling waarmee een parkeerder op een andere rechtmatige wijze met zijn motorvoertuig toegang heeft verkregen tot de parkeergarage.

 • 3.

  Een geldig parkeerbewijs geeft recht op toegang tot de parkeergarage en het parkeren van een motorvoertuig met in achtneming van de beperkingen die voortvloeien uit artikel 5 van deze voorwaarden.

 • 4.

  De geldigheidsduur van een parkeerbewijs wordt bepaald door de op het parkeerbewijs vermelde datum en tijdstip van aanvang en beëindiging van de parkeerovereenkomst of door een van tevoren overeengekomen geldigheidsduur.

 • 5.

  De gemeente is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeergarage te weigeren indien de gemeente dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien de gemeente van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving of parkeergarage schade kan toebrengen in de meest ruime zin.

 • 6.

  Gemeente is gerechtigd personen zonder geldig parkeerbewijs de toegang tot de parkeergarage te ontzeggen.

Artikel 5 - Gebruiksregels

 • 1.

  De parkeerder en de inzittenden betreden en maken gebruik van de parkeergarage geheel op eigen risico. De parkeerder en de inzittenden dienen te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.

 • 2.

  De parkeerder, de inzittenden en bezoekers zijn verplicht om alle door middel van borden of lichten aangegeven aanduidingen, waaronder de regels bij brand en calamiteiten, te volgen.

 • 3.

  Tot de parkeergarage worden uitsluitend toegelaten motoren en personen/bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 meter, een maximale breedte van 2.20 meter, een maximale hoogte 2.00 m en een maximaal gewicht van 2.800 kg.

 • 4.

  De maximumsnelheid in de parkeergarage is 5 km/uur.

 • 5.

  Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeergarage in- of op te rijden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is verleend door de beheerder.

 • 6.

  Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeergarage dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens deze voorwaarden en regels gesteld.

 • 7.

  De in- of op de parkeergarage geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen.

 • 8.

  Het is voor de parkeerder verboden om buiten de aangegeven vakken te parkeren en om zich zodanig te gedragen dat het verkeer in of bij de parkeergarage wordt gehinderd en de veiligheid in gevaar wordt gebracht.

 • 9.

  Het gebruik of betreden van de parkeergarage anders dan voor het parkeren of uitrijden van motorvoertuigen is verboden.

 • 10.

  Het is verboden motoren onnodig in werking te hebben.

 • 11.

  Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden.

 • 12.

  Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de garage, is het verboden aan een motorvoertuig in de parkeergarage werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.

 • 13.

  Het in de parkeergarage te koop aanbieden, verkopen of aanbieden van goederen en diensten van welke aard dan ook het verspreiden van reclamefolders en drukwerken daaronder begrepen is verboden.

 • 14.

  Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te gebruiken. Behalve de gebruikelijke voorraad motorbrandstof in de normale brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare of giftige stoffen in voorraad te hebben. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten.

 • 15.

  Het is verboden afval in, op of bij de parkeergarage achter te laten, anders dan klein afval in daartoe bestemde bakken.

 • 16.

  Het is verboden met skateboards, skeelers, (in-line) skates en daarmee gelijk te stellen recreatieve apparatuur de parkeergarage binnen te komen en/of voor de ingang en te gebruiken.

 • 17.

  Het is verboden de parkeergarage binnen te rijden met een voertuig voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden of andere bestanddelen die schade zouden kunnen veroorzaken aan de garage.

 • 18.

  Het is verboden in de parkeergarage personen en/of dieren in een geparkeerd voertuig achter te laten.

 • 19.

  Het is verboden te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor personen die mindervalide zijn, wanneer geen geldige mindervalidenkaart zichtbaar achter de voorruit is aangebracht of wanneer er geen digitale mindervalidenkaart aan het geparkeerde voertuig is gekoppeld.

 • 20.

  De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten en/of op slot te zetten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het elektrische contact moeten zijn afgezet.

 • 21.

  Het is verboden meer dan twee kalendermaanden aaneengesloten in de parkeergarage te parkeren zonder de parkeergarage tussendoor te hebben verlaten en het verschuldigde parkeertarief te hebben betaald.

 • 22.

  Elke voetganger dient de parkeergarage te verlaten en binnen te komen via de daarvoor bestemde uit- en ingangen. Het is dan ook verboden als voetganger de parkeergarage te betreden dan wel te verlaten langs de in- en uitgang(en) voor motorvoertuigen.

 • 23.

  De aan parkeerders en inzittenden gegeven instructies door de beheerder of door een ander daartoe bevoegd gezag dienen stipt te worden opgevolgd. Onder een ander daartoe bevoegd gezag vallen onder meer: politieagenten, brandweerlieden, handhavers en overige hulpverleners.

 • 24.

  Samenscholen is verboden.

 • 25.

  Het is verboden met een bal te spelen.

 • 26.

  Het is verboden alcohol en drugs te gebruiken.

 • 27.

  Het is verboden gebruik te maken van een aangewezen e-laad plek zonder daadwerkelijk actief gebruik te maken van de laad voorziening om het voertuig te laden.

Artikel 6 - Parkeerbelasting en parkeerbewijs/ID

 • 1.

  Het parkeertarief per bepaald tijdsbestek wordt door de gemeente vastgesteld in deel IV - artikel 1 t/m 4 ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGELS PARKEERGARAGE DE BEURS. De gemeente is te allen tijde gerechtigd om het tarief te wijzigen.

 • 2.

  De verschuldigde parkeerbelasting dient te worden voldaan voordat de parkeerder met zijn voertuig de parkeergarage verlaat. De verschuldigde parkeerbelasting wordt berekend aan de hand van het parkeerbewijs. De hoogte van het verschuldigde parkeergeld wordt bepaald door het tarief per tijdsbestek maal het tijdsbestek dat het voertuig van de parkeerder in de parkeergarage is geweest. Voor digitale parkeerdiensten zoals bel-parkeren) wordt de parkeerbelasting op een volgens die methode gebruikelijke wijze voldaan.

 • 3.

  De parkeerder zal de parkeergarage in ieder geval binnen twee kalendermaanden na het binnenrijden en verlaten de verschuldigde parkeerbelasting betalen.

 • 4.

  Het zogenaamde "treintje rijden", dat wil zeggen direct achter een voorgaand voertuig onder de slagboom door de parkeergarage verlaten zonder het verschuldigde parkeergeld te betalen, is niet toegestaan. De parkeerder is alsdan een direct opeisbare boete verschuldigd van € 155. Deze boete wordt samen met de verschuldigde parkeerbelasting van tenminste het geldende dagtarief, door middel van een factuur achteraf gevorderd bij de kentekenhouder van het voertuig.

Artikel 7 - Uitrijden en verlies van parkeerbewijs/ID

 • 1.

  Na betaling van de parkeerbelasting bij een betaalautomaat krijgt de parkeerder een uitrijkaart waarmee de parkeerder gedurende een periode van vijftien minuten, te rekenen vanaf het moment van betaling bij de betaalautomaat, het recht en de gelegenheid zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeergeld verschuldigd is.

 • 2.

  De gemeente heeft een retentierecht gevestigd op het in de parkeergarage geparkeerde motorvoertuig. Dit betekent dat de parkeerder de garage niet met het motorvoertuig mag verlaten, indien betaling van het verschuldigde parkeergeld uitblijft.

 • 3.

  Wanneer een motorvoertuig meer dan twee maanden in de garage geparkeerd staat, is de gemeente gerechtigd om het motorvoertuig uit de garage te verwijderen. De kosten voor het verwijderen zullen bovenop het verschuldigde parkeergeld in rekening worden gebracht bij de eigenaar van het motorvoertuig. De parkeerder is na het verstrijken van twee maanden na binnen rijden van de parkeergarage, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De gemeente behoudt zich alle rechtsmiddelen voor om alle door de parkeerder verschuldigde kosten op hem te verhalen.

 • 4.

  Bij verlies of ontbreken van het parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen dan buiten de parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de vergoeding voor een verloren kaart heeft betaald. Indien het tijdstip van binnenrijden is te bepalen, wordt het tarief bepaald zoals genoemd in de tarieventabel, behorende bij dit besluit.

 • 1.

  Is het tijdstip van binnenrijden niet te bepalen dan is de vergoeding gelijkgesteld aan het dubbele dagtarief, tenzij vaststaat dat het motorvoertuig meer dan één dag in de parkeergarage heeft gestaan. In dat geval zal er per dag dat het voertuig in de garage heeft gestaan het dubbele dagtarief moeten worden betaald. Bij misbruik kan de gemeente, naast het verschuldigde parkeertarief bij een verloren kaart, een boete opleggen van € 155, -.

 • 5.

  Indien de parkeerder kan uitrijden zonder daarvoor te betalen, door bijvoorbeeld een technische storing aan de slagboom, zal hij/zij geen retributie ontvangen voor het betaalde parkeergeld.

Artikel 8 - Openingstijden

 • 1.

  De parkeergarage is 24 uur per etmaal geopend voor parkeerders en passagiers.

 • 2.

  Tussen 18.00 en 08.00 is de garage alleen toegankelijk voor parkeerders en passagiers van de aanwezige of inrijdende motorvoertuigen aangezien de garage met speedgates is afgesloten en de voetgangersingang alleen te openen is met een geldig parkeerbewijs/ID.

 • 3.

  De gemeente stelt de openingstijden vast en is gerechtigd deze te wijzigen.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • 1.

  De gemeente aanvaardt noch aansprakelijkheid voor diefstal, verloren gaan of tenietgaan van, of welke andere schade ook aan een motorvoertuig, de daarin of daarop zich bevindende goederen en toebehoren, noch voor ongeval, lichamelijk letsel of schade van een parkeerder, zijn of haar mede-inzittenden en personen, die zich bevinden in de parkeergarage of in de lift en trappenhuis, behorende bij een parkeergarage, behoudens de gemeentelijke aansprakelijkheid krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel voor zover door opzet of schuld van de gemeente veroorzaakt.

 • 2.

  De parkeerder en alle andere personen die in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage zijn geweest, zullen de gemeente alle kosten en schade(n) vergoeden die de gemeente heeft geleden ten gevolge van hun handelen of nalaten en zullen de gemeente vrijwaren van de door hun handelen of nalaten ontstane schadevorderingen van derden.

 • 3.

  De gemeente is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend een van de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

Artikel 10 - Overtreding van de bepalingen, niet nakomen betalingsverplichting

 • 1.

  In de gevallen dat de parkeerder handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden en regels is gemeente gerechtigd om, indien zulks naar het oordeel van gemeente wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, op kosten en voor risico van parkeerder het voertuig uit de parkeergarage te verwijderen en dit, eveneens op kosten en voor risico van de parkeerder, elders te plaatsen. Als alternatief kan door de gemeente een fysieke belemmering aan het voertuig worden aangebracht, waarbij aan de parkeerder een direct opeisbare boete van € 155, - kan worden opgelegd.

 • 2.

  Voor het constateren van een overtreding is voldoende dat een beheerder deze overtreding bemerkt.

 • 3.

  De gemeente is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in het besluit Parkeergarage De Beurs 2022, niet naleeft.

Artikel 11 - Privacy

 • 1.

  In de parkeergarage, bij onder andere de in-/uitrit, nooduitgang, trappenhuis en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal, vernieling en fraude videoregistratie plaats. De beelden hiervan zijn eigendom van de gemeente en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij in rechte anders wordt beslist. Deze beelden worden na acht dagen gewist, tenzij er gegronde redenen zijn om de beelden te bewaren. De Algemene Verordening Gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Bij het in-/oprijden van de parkeergarage wordt bij de slagbomen kentekenherkenning toegepast. De geregistreerde kentekens worden conform Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaard en verwijderd. De instellingen betreffende de bewaartermijnen van kentekens, zijn afgestemd op wet- en regelgeving, specifiek zoals vermeld in het document ‘Beleidskader flitspalen, Snelheid, roodlicht en handhaven gesloten verklaring’ van het Openbaar Ministerie, Parket CVOM van 4 juni 2015. De gehanteerde bewaartermijnen van overtredingsfoto’s zijn vijf jaar voor overtreders en maximaal 72 uur voor de zogenaamde ‘no hits’, de niet-overtreders.

Artikel 12 - Overige bepalingen

 • 1.

  Artikelen 1 tot en met 10 gelden ten aanzien van alle parkeerovereenkomsten gesloten inzake parkeren in de parkeergarage, tenzij er met betrekking tot bepaalde onderwerpen in een andere (bijzondere) regeling anders is bepaald.

 • 2.

  Voor zover enig beding in de tussen de gemeente en de parkeerder gesloten overeenkomst, waaronder begrepen deze algemene voorwaarden en regels, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

 • 3.

  De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 • 4.

  Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

II - SPECIFIEKE REGELS OMTRENT ABONNEMENTEN

Artikel 1 - Aanvragen parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’

 • 1.

  Het parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’ is gekoppeld aan een parkeervergunning ‘bewoners Centrum’.

 • 2.

  Houders van de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’ met een adres binnen de centrumring komen in aanmerking voor een parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’.

 • 3.

  Op verzoek van de aanvrager kan een parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’ worden verstrekt.

 • 4.

  De aanvrager is verplicht zijn aanvraag in te dienen middels het digitale aanvraagformulier op de digitale parkeerbalie.

 • 5.

  Indien in de parkeergarage het vastgestelde maximum aantal parkeerabonnementen ‘bewoners Beurs’ is uitgegeven, dan volgt uitsluitend op schriftelijk verzoek van de aanvrager plaatsing op een wachtlijst. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 6.

  De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   De aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   Het gevraagde parkeerabonnement wordt verleend.

 • 7.

  Het parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’ is afgesloten nadat de aanvraag voor de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’ is verleend. Binnen 5 werkdagen na het verlenen van de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’ ontvangt de aanvrager een afspraak om zijn toegangspas op te halen. Houders van een parkeerabonnement krijgen toegang tot de parkeergarage middels kentekenherkenning. Voor het geval het kenteken niet herkend wordt door de camera’s wordt aan de houder van het parkeerabonnement een toegangspas verstrekt.

Artikel 2 - Aanvragen parkeerabonnement ‘algemeen Beurs’

 • 1.

  Het parkeerabonnement ‘algemeen Beurs’ is gekoppeld aan een parkeervergunning ‘algemeen Centrum’.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht zijn aanvraag in te dienen middels het digitale aanvraagformulier op de digitale parkeerbalie.

 • 3.

  Indien in de parkeergarage het vastgestelde maximum aantal parkeerabonnementen ‘algemeen Beurs’ is uitgegeven, dan volgt uitsluitend op schriftelijk verzoek van de aanvrager plaatsing op een wachtlijst. Volledig ingevulde aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  De aanvrager wordt van de wachtlijst verwijderd, indien:

  • a.

   De aanvrager daarom verzoekt;

  • b.

   Het gevraagde garageabonnement wordt verleend.

 • 5.

  Het parkeerabonnement ‘algemeen Beurs, is afgesloten nadat de parkeervergunning ‘algemeen Centrum’ is verleend. Binnen 5 werkdagen na het verlenen van de parkeervergunning ‘algemeen Centrum’ ontvangt de aanvrager een afspraak om zijn toegangspas op te halen. Houders van een parkeerabonnement ‘algemeen Beurs’ krijgen toegang tot de parkeergarage middels kentekenherkenning. Voor het geval het kenteken niet herkend wordt door de camera’s wordt preventief aan de houder van het parkeerabonnement ‘bewoners Beurs’ een toegangspas verstrekt.

Artikel 3 - Kosten parkeerabonnement ‘bewoners en algemeen Beurs’

Het parkeerabonnement ‘bewoners Beurs en algemeen Beurs” wordt om niet verstrekt. Deze parkeerabonnementen zijn gekoppeld aan de parkeergunning ‘algemeen centrum en bewoners Centrum’. De kosten en regels voor een parkeervergunning zijn vastgelegd in verordening Parkeerbelastingen, de Parkeerverordening en het Uitwerkingsbesluit.

Artikel 4 - Aanvragen parkeerabonnement De Beurs

 • 1.

  Een aanvrager komt in aanmerking voor een parkeerabonnement in parkeergarage De Beurs, indien:

  • a.

   Hij/zij eigenaar is van een motorvoertuig, en;

  • b.

   Het motorvoertuig waar het abonnement voor wordt aangevraagd voldoet aan de eisen die in de algemene bepalingen van deze regeling aan het voertuig worden gesteld;

  • c.

   In het geval van een buitenlands kenteken een bewijs wordt overlegd worden waaruit blijkt dat men gerechtigd is in Nederland met een buitenlands kenteken te rijden;

  • d.

   In het geval van een lease- of bedrijfsauto een verklaring van de betreffende leasemaatschappij of werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat de aanvrager de feitelijke gebruiker van het motorvoertuig is.

Artikel 5 - Gelding, wijziging en opzegging van het abonnement

 • 1.

  Het parkeerabonnement geldt enkel voor het voertuig (max 1 kenteken) en de dagen welke bij de aanvraag zijn opgegeven.

 • 2.

  De abonnementhouder kan eens in de drie maanden een wijziging doorgeven met betrekking tot de dagen waarop het abonnement gelding heeft. De abonnementhouder kan een ander voertuig aangeven, indien hij/zij een ander voertuig in gebruik heeft dan het voertuig waarop het abonnement betrekking heeft. Het abonnement gaat in op de ingangsdatum, welke is aangegeven op het aanvraagformulier.

 • 3.

  Indien een abonnement als bedoeld in artikel 4 gedurende de loop van het product wordt ingetrokken, wordt naar evenredigheid restitutie van het parkeergeld verleend over het aantal maanden waarin van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt, met dien verstande dat de restitutie niet wordt verleend indien het bedrag daarvan minder dan €62,60 bedraagt.

Artikel 6 - Parkeerplaats

 • 1.

  De abonnementhouder heeft geen garantie op een parkeerplaats in de parkeergarage.

 • 2.

  De abonnementhouder kan wanneer hij/zij geen toegang heeft tot de parkeergarage De Beurs en de oorzaak hiervoor niet bij hem ligt, contact opnemen met parkeerbeheer waarin eenmalig toegang wordt verschaft tot parkeren op straat. Bijvoorbeeld bij onderhouds-/verbouwingwerkzaamheden in de parkeergarage.

 • 3.

  De abonnementhouder mag afwijken van het bepaalde in artikel 5 lid 21 van de Algemene voorwaarden in dit reglement. Indien de abonnementhouder naar het oordeel van parkeerbeheer een goede reden heeft.

Artikel 7 - De toegangspas

 • 1.

  Binnen 5 werkdagen na het versturen van het aanvraagformulier wordt éénmalig een toegangspas aan de abonnementhouder verstrekt waarmee hij vanaf de ingangsdatum toegang heeft tot de parkeergarage De Beurs.

 • 2.

  De toegangspas blijft te allen tijde eigendom van de gemeente Hengelo.

 • 3.

  Na opzegging van het abonnement, moet de abonnementhouder de toegangspas inleveren bij de gemeente Hengelo. Als de abonnementhouder de toegangspas niet binnen 10 werkdagen na het eindigen van het abonnement inlevert is hij/zij €25 verschuldigd aan de gemeente Hengelo, tenzij er sprake is van overmacht.

 • 4.

  Na melding door de abonnementhouder van verlies of diefstal van de toegangspas wordt deze toegangspas door de gemeente geblokkeerd en verstrekt deze aan de abonnementhouder tegen een vergoeding van €25 een nieuwe toegangspas. In geval van diefstal van de toegangspas wordt slechts kosteloos een vervangende toegangspas verstrekt, indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal. Bij beschadiging waardoor de toegangspas niet meer werkt kan een nieuwe toegangspas worden aangevraagd.

 • 5.

  De toegangspas van abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Mocht de gemeente vaststellen dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de abonnementhouder of diens voertuig, dan zal de abonnementhouder zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de gemeente om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn van €25 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruik maakt.

Artikel 8 - Beëindigen of wijzigen van het parkeerabonnement

De gemeente is bevoegd om een parkeerabonnement op elk moment te beëindigen indien:

 • 1.

  Er een wijzing voordoet in één van de criteria op basis waarvan het parkeerabonnement is verleend of een wijziging niet tijdig door de abonnementhouder wordt gemeld;

 • 2.

  Wordt besloten dat voor parkeergarage De Beurs of voor een gedeelte daarvan de parkeerabonnementen komen te vervallen;

 • 3.

  Wordt geconstateerd dat de abonnementhouder in strijd handelt met voorschriften die aan het abonnement zijn verbonden, waaronder begrepen de voorschriften uit deze algemene voorwaarden en regels;

 • 4.

  Blijkt dat er bij het verlenen van het abonnement een administratieve fout is gemaakt; Bij opzettelijke misleiding kan de gemeente een boete opleggen van €155.

 • 5.

  Er een reden is van algemeen belang om het abonnement in te trekken dan wel te wijzigen.

Artikel 9 - Uitsluiting van een abonnement De Beurs

De abonnementhouder kan worden uitgesloten van zijn abonnementsrecht, indien hij/zij de toegang om een andere reden ontzegd heeft gekregen op grond van artikel 5 uit deel I van deze algemene voorwaarden en regels.

Artikel 10 - Overige bepalingen ten aanzien van abonnementen

 • 1.

  Voor zover daarvan in deel II van deze algemene voorwaarden en regels niet wordt afgeweken, zijn alle algemene bepalingen uit deel I van deze algemene voorwaarden en regels ook van toepassing bij gebruik van een abonnement.

 • 2.

  Abonnementhouders krijgen bij wijzigingen van deze algemene voorwaarden en regels schriftelijk bericht van welke bepalingen zijn gewijzigd, verwijderd of zijn toegevoegd.

 • 3.

  Wijzigingen van één van de in deze algemene voorwaarden en regels genoemde artikelen vormen onder geen enkel beding een ontbindende voorwaarde voor de abonnementhouder.

III - UITRIJKAARTEN

Artikel 1  

 • 1.

  Op aanvraag kan aan een bedrijf uitrijkaarten worden verleend.

 • 2.

  De uitrijkaart geeft recht op maximaal 24 uur parkeren in de parkeergarage. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de parkeerder zijn motorvoertuig buiten de parkeergarage heeft gebracht, vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw parkeerbelasting verschuldigd is.

IV - TARIEVEN

Artikel 1 - Tarief kortparkeerders

1.

24/7

€ 1,90 per uur

2.

24/7 voor contant geld

€ 0,10 per 3 min

3.

24/7 voor belparkeren en pin

€ 0,032 per min

4.

Ma t/m zo dagelijks van 18.00 t/m 05.00

€ 7,00 maximaal per bezoek

5.

Dagtarief

€ 9,90 per 24 uur

6.

Uitrijkaarten evenementen (minimale afname 50)

€ 5,00 per stuk

Artikel 2 - Abonnement bewoners ‘Beurs’

1.

Het abonnement ‘bewoners Beurs’ is gekoppeld aan de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’. De kosten voor de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’ is onderdeel van de Verordening Parkeerbelastingen.

 

2.

Een abonnement ‘bewoners Beurs’

€ 0,00

Artikel 3 - Abonnement ‘algemeen Beurs’

1.

Het abonnement ‘bewoners Beurs’ is gekoppeld aan de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’. De kosten voor de parkeervergunning ‘bewoners Centrum’ is onderdeel van de Verordening Parkeerbelastingen.

 

2.

Een abonnement ‘bewoners Beurs’

€ 0,00

Artikel 4 - Abonnement De Beurs

1.

24/7

€ 751,20 per jaar

2.

24/7

€ 62,60 per maand

3.

24/7

€ 126 per jaar

Artikel 5 - Belasting

 • 1.

  Alle tarieven zijn inclusief BTW.