Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022 gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt per 1 juli 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35, vierde lid, van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-202211-04-2022nieuwe regeling

01-11-2022

gmb-2022-502449

Z2022-02195

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel

INLEIDING

 

In verband met de gestegen energieprijzen heeft het kabinet een aantal maatregelen getroffen. Eén daarvan is de Eenmalige Energietoeslag. Dit is een eenmalige tegemoetkoming van € 1300, bestemd voor mensen die van een laag inkomen moeten rondkomen en als gevolg daarvan de hoge energielasten moeilijk kunnen betalen.

 

De Eenmalige Energietoeslag is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet, die voor dit doel achteraf is aangepast. Voor de uitbetaling van de energietoeslag moet het namelijk mogelijk worden gemaakt dat er automatisch ambtshalve kan worden verstrekt, iets dat binnen de huidige wet onmogelijk is. In opdracht van de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zijn de gemeenten al beginnen met het verstrekken van de energietoeslag.

 

Automatische ambtshalve toekenning vindt dan plaats aan huishoudens die een uitkering van de gemeente (PW en IOAW) of een uitkering via Bureau Zelfstandigen Fryslân (Bbz en IOAZ) (gaan) ontvangen.

 

Voor overige inwoners met een laag inkomen is een aanvraagprocedure in het leven geroepen.

 

Met deze beleidsregels geeft het college aan hoe invulling moet worden gegeven aan de Eenmalige Energietoeslag.

 

 

BELEIDSREGELS EENMALIGE ENERGIETOESLAG

 

ALGEMEEN

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze beleidsregels eenmalige energietoeslag wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • b.

  wet: de Participatiewet;

 • c.

  doelgroep: de huishoudens, woonachtig in de gemeente Tytsjerksteradiel, welke een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan 120% van het betreffende sociaal minimum;

 • d.

  huishouden: het gezin of de alleenstaande die zelfstandige woonruimte bewoont en zelf een energiecontract op naam hebben staan, of waarbij de kosten van energie verifieerbaar in de huurprijs zijn opgenomen;

 • e.

  inkomen: Het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • f.

  sociaalminimum: de norm die voor de belanghebbende zou gelden zonder kostendeling;

 • g.

  peildatum: 1 januari 2022;

 • h.

  peiljaar: het jaar 2022;

 • i.

  eenmalige energietoeslag: een eenmalig bedrag aan bijzondere bijstand van € 1.300 dat is bestemd voor de gestegen kosten van energie;

 • j.

  ambtshalve toekenning: de toekenning van de eenmalige energietoeslag zonder dat daarvoor een aanvraag moet worden gedaan;

 • k.

  aanvraag: de wijze waarop een belanghebbende kan aangeven in aanmerking te willen komen voor de eenmalige energietoeslag waarbij hij/zij op het aanvraagformulier verklaart tot de doelgroep te behoren.

EENMALIGE ENERGIETOESLAG

Artikel 2: eenmalige energietoeslag

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag bedraagt € 1300 en is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt als bijzondere bijstand automatisch ambtshalve of op aanvraag verleend.

 • 2.

  Een huishouden heeft over het jaar 2022 slechts eenmaal recht op de energietoeslag, ongeacht in welke gemeente deze is verstrekt en ongeacht de hoogte.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als dit in aanmerking te nemen inkomen lager ligt dan 120% van het betreffende sociaal minimum;

 • 4.

  Voor de toepassing van de eenmalige energietoeslag wordt vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die:

  • -

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, sub f van de wet;

  • -

   jonger is dan 18 jaar;

  • -

   in de basisregistratie personen slechts met een briefadres is opgenomen;

  • -

   rechtens zijn vrijheid is ontnomen;

  • -

   zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel.

  • -

   zijn militaire of vervangende dienstplicht vervult;

  • -

   wegens werkstaking of uitsluiting niet deelneemt aan de arbeid, voorzover diens gebrek aan middelen daarvan het gevolg is;

  • -

   die per kalenderjaar langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland dan wel een aaneengesloten periode van langer dan vier weken verblijf houdt buiten Nederland;

  • -

   een uitreiziger is.

TOEKENNING

Artikel 3: ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die op de peildatum een bijstandsuitkering, of een uitkering IOAW van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen krijgen automatisch via een ambtshalve toekenning vóór 1 mei 2022 een eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 800.

 • 2.

  Huishoudens die op de peildatum een uitkering Bbz of IOAZ via Bureau Zelfstandigen Fryslân ontvangen krijgen automatisch via een ambtshalve toekenning vóór 1 juni 2022 een eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 800.

 • 3.

  Huishoudens die in de periode 2 januari 2022 tot 11 april een bijstandsuitkering, of een uitkering IOAW van de gemeente Tytsjerksteradiel zijn gaan ontvangen krijgen eveneens automatisch via een ambtshalve toekenning vóór 1 juni 2022 een eenmalige energietoeslag ter hoogte van € 800, voor zover zij niet in een andere gemeente een energietoeslag hebben gekregen.

 • 4.

  Huishoudens die in de periode 11 april 2022 tot en met 31 december 2022 een bijstandsuitkering, of een uitkering IOAW van de gemeente Tytsjerksteradiel aan ontvangen krijgen automatisch via een ambtshalve toekenning bij de eerste betaling van de uitkering een eenmalige energietoeslag, voor zover zij niet in een andere gemeente een energietoeslag hebben gekregen.

 • 5.

  Huishoudens als bedoeld in de voorgaande leden krijgen in het vierde kwartaal van 2022 nog een aanvullende energietoeslag van € 500, voor zover aan hen niet in eerste instantie een toeslag van € 1.300 is toegekend.

Artikel 4: toekenning op aanvraag

 • 1.

  Huishoudens met een laag inkomen die binnen het peiljaar geen uitkering van de gemeente Tytsjerksteradiel ontvangen kunnen een verzoek om een energietoeslag ter hoogte van € 1.300 indienen.

 • 2.

  Een verzoek om een eenmalige energietoeslag wordt conform artikel 43 van de wet door middel van een aanvraag op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier verklaart de belanghebbende te behoren tot de doelgroep.

 • 3.

  Wanneer een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de uitgebreide identificatie in redelijkheid niet verlangd kan worden is voor het vaststellen van de identiteit het overleggen van een geldig rijbewijs voldoende.

 • 4.

  Huishoudens als bedoeld in het eerste lid die reeds een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen krijgen in het vierde kwartaal van 2022 nog een aanvullende energietoeslag van € 500.

 • 5.

  Een aanvraag kan uiterlijk 31 december 2022 worden ingediend.

Artikel 5: vatbaarheid voor herziening, intrekking en terugvordering en boetes

Op de eenmalige energietoeslag zijn de bepalingen omtrent herziening, intrekking, terugvordering en boetes als bedoeld in de artikelen 54, 58, 59 en 18a van de wet, de aanvullende beleidsregels Herziening, Intrekking en Terugvordering en aanvullende beleidsregels boetes van toepassing.

BESCHIKKING

Artikel 6: beschikking

De beslissing op de aanvraag wordt bij beschikking aan de belanghebbende medegedeeld.

UITBETALING

Artikel 7: betaalbaarstelling

De te verstrekken energietoeslag wordt eenmalig uitbetaald op het door de aanvrager aangegeven IBAN. De uitbetaling van de energietoeslag over het jaar 2022 kan plaatsvinden tot en met 30 juni 2023.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 8: hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in de beleidsregels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 9: onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college.

Artikel 10: citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel”.

Artikel 11: inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 11 april 2022 en vervallen per 1 juli 2023.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel op 1 november 2022,

de secretaris,

(H.M. van Gils)

de burgemeester,

(Drs. L.J. Gebben)

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ALGEMEEN

 

Artikel 1

Dit artikel geeft aan wat onder de verschillende begrippen moet worden verstaan,

 

Artikel 2

In dit artikel wordt aangegeven wat de toelatingscriteria voor de eenmalige energietoeslag zijn. Het moet echt een eenmalige toeslag zijn, dus dat betekent dat extra aandacht wordt gevraagd voor de beoordeling of iemand wellicht in een andere gemeente al een energietoeslag heeft gehad, ongeacht de hoogte daarvan. Verder zijn de uitsluitingsgronden aangegeven.

 

Artikel 3

In dit artikel is feitelijk beschreven hoe het proces ten aanzien van de ambtshalve toekenning verloopt/is verlopen. In eerste instantie zijn de huishoudens die op de peildatum een uitkering van de gemeente of via Bureau Zelfstandigen Fryslân hebben voorzien van een energietoeslag. Vervolgens zijn de huishoudens die in de periode 2 januari 2022 tot 11 april 2022 een uitkering van de gemeente zijn gaan krijgen aan de beurt en huishoudens die na 11 april een uitkering van de gemeente gaan ontvangen, krijgen de energietoeslag automatisch met de eerste betaling van de uitkering.

 

De automatische ambtshalve verstrekking aan (ex)zelfstandigen blijft beperkt tot de groep die op de peildatum een Bbz- of IOAZ-uitkering ontving. Voor instromers Bbz en IOAZ vanaf 2 januari 2022 geldt dat zij zich via een aanvraag kunnen melden.

 

Artikel 4

In dit artikel is de aanvraagprocedure beschreven. Aangezien het vaak zal gaan om personen die niet bekend zijn bij de gemeente en het gaat om een vorm van bijzondere bijstand is het wettelijk gezien nodig dat de persoon in kwestie zich door middel van een geldig identiteitsbewijs identificeert. Omdat klaarblijkelijk een groot deel van de inwoners niet voldoet aan de wettelijke verplichting als bedoeld in de Wet op de uitgebreide identificatieplicht is intern besloten dat in gevallen waarbij een geldig identiteitsbewijs niet verlangd kan worden, een geldig rijbewijs voor de identificatie ook voldoende is. Vanwege het feit dat het een tijdelijke regeling is, is er een maximale termijn van aanvragen aangegeven.

 

Artikel 5

Aangezien de Eenmalige Energietoeslag bijzondere bijstand betreft zijn de wettelijke mogelijkheden van herziening/intrekking, terugvordering en het opleggen van boetes uit de Participatiewet van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 7

In dit artikel is aangegeven dat de uitbetaling van de energietoeslag 2022 kan worden uitbetaald tot uiterlijk 30 juni 2023. Dit heeft te maken met het geven van extra tijd voor de afhandeling door gemeenten. Het betekent uitdrukkelijk niet dat er in 2023 ook nog kan worden aangevraagd voor 2022.

 

Artikel 8 en 9

Deze artikelen geven aan dat het college te allen tijde bevoegd is om afwijkend van, of aanvullend op deze beleidsregels kan handelen.

 

Artikel 10 en 11

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.