Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkvoorzieningschap Risse Groep

Directiestatuut Werkvoorzieningschap Risse Groep

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkvoorzieningschap Risse Groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut Werkvoorzieningschap Risse Groep
CiteertitelDirectiestatuut Werkvoorzieningschap Risse Groep
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2022nieuwe regeling

17-10-2022

bgr-2022-1184

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut Werkvoorzieningschap Risse Groep

Het bestuur van Bedrijfsvoeringsorganisatie Werkvoorzieningschap Risse Groep;

gelet op artikel 7 van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep;

overwegende,

 

dat ingevolge artikel 11 van deze gemeenschappelijke regeling de feitelijke leiding van de bedrijfsvoeringsorganisatie is neergelegd bij een directie, bestaande uit één lid,

 

Besluit Vast te stellen:

 

Directiestatuut Werkvoorzieningschap Risse Groep

Artikel 1: Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  archiefbescheiden: archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995 waarvoor het bestuur ingevolge artikel 41, eerste lid onder a, van de Archiefwet 1995 en artikel 26, eerste lid, van de regeling zorgdrager is.

 • b.

  artikel: een artikel in het directiestatuut;

 • c.

  bedrijfsvoeringsorganisatie: Bedrijfsvoeringsorganisatie Werkvoorzieningschap Risse Groep;

 • d.

  beheer van de archiefbescheiden: het verrichten dan wel doen verrichten van de feitelijke werkzaamheden ter aanvulling van de zorg voor archiefbescheiden als bedoeld in artikel 3 van de Archiefwet 1995;

 • e.

  bestuur: het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie als bedoeld in artikel 14a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • f.

  boekjaar: periode van 1 januari tot en met 31 december van elk kalenderjaar;

 • g.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert;

 • h.

  directie: de directie van de Bedrijfsvoeringsorganisatie, en

 • i.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep

Artikel 2: Status

 • 1.

  Dit directiestatuut geeft, in aanvulling op de regeling, de regels met betrekking tot de interne aangelegenheden en de werkzaamheden van de directeur, welke regels door de directeur dienen te worden nageleefd.

 • 2.

  In dit directiestatuut wordt vastgelegd ten aanzien van welke bevoegdheden aan de directeur (onder)mandaat, (onder)volmacht en (onder)machtiging wordt verleend.

 • 3.

  In geval van strijdigheid van de bepalingen van dit directiestatuut met bepalingen van de regeling, zullen de laatste prevaleren.

Artikel 3: Samenstelling directie

De directie bestaat uit één lid.

Artikel 4: Taken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  De directeur is belast met de dagelijkse en feitelijke leiding van de bedrijfsvoeringsorganisatie onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • 2.

  De taken van de directeur hebben betrekking op de uitvoering van de taken als benoemd in artikel 11 van de regeling.

Artikel 5: Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging

 • 1.

  Het bestuur verstrekt, voor zover nodig, ter uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden als bedoeld in de artikel 4 ondermandaat, respectievelijk ondermachtiging of ondervolmacht aan de directeur omtrent de bevoegdheden genoemd in artikel 6 van de regeling.

 • 2.

  De directie oefent haar ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging uit met inachtneming van de aanwijzingen van het bestuur en in overeenstemming met het vastgestelde beleid.

Artikel 6: Archiefbescheiden

De directeur is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de regeling, overeenkomstig door het bestuur te stellen regels.

Artikel 7: Belet of ontstentenis

 • 1.

  Bij belet of ontstentenis van de directeur, wordt het bestuur onverwijld geïnformeerd.

 • 2.

  Bij belet of ontstentenis van de directeur, wijst het bestuur een persoon aan uit de organisatie waaruit het directielid of de directieleden afkomstig is of zijn, die tijdelijk met de directietaken van de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt belast.

Artikel 8: Slotbepalingen

 • 1.

  Indien een van de bepalingen uit dit directiestatuut niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.

 • 2.

  In gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet, beslist het bestuur.

 • 3.

  Dit directiestatuut treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Werkvoorzieningschap Risse Groep op 17 oktober 2022

De secretaris,

D.D. Laponder

De voorzitter,

M.J. van den Heuvel