Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkvoorzieningschap Risse Groep

Archiefverordening Risse Groep 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkvoorzieningschap Risse Groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Risse Groep 2023
CiteertitelArchiefverordening Risse Groep 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het bestuur.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40, eerste lid, van de Archiefwet 1995
 2. artikel 40, tweede lid, van de Archiefwet 1995
 3. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-11-2022nieuwe regeling

17-10-2022

bgr-2022-1182

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Risse Groep 2023

Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Werkvoorzieningschap Risse Groep

 

gelet op de artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Risse Groep.

 

besluit vast te stellen de Archiefverordening Risse Groep 2023

Artikel 1. Zorgplicht bestuur

 • 1.

  Het bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de organen van het werkvoorzieningschap.

 • 2.

  Het bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid van de het werkvoorzieningschap en treft daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken archivaris

 • 1.

  De secretaris, hierna verder te noemen ‘archivaris’, is belast het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur over aangelegenheden betreffende toezicht en beheer.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening Risse Groep 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Werkvoorzieningschap Risse Groep op 17 oktober 2022

De secretaris,

D.D. Laponder

De voorzitter,

M.J. van den Heuvel