Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Beleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022
CiteertitelBeleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 36b van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2022nieuwe regeling

23-08-2022

gmb-2022-494388

67627-2022

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte;

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 36b Participatiewet;

 

overwegende dat het college het nodig vindt kaders te maken voor de studietoeslag;

 

Besluit:

Vast te stellen de ‘Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Raalte 2022’.

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag: een verzoek om studietoeslag als bedoeld in artikel 36b lid 1 Pw

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • c.

  Pw: Participatiewet

 • d.

  Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

 • e.

  WSF: Wet studiefinanciering 2000

 • f.

  WTOS: Hoofdstuk 4 Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

 

Artikel 2. Structurele medische beperking

 • 1.

  Structurele medische beperking: een fysieke en/of psychische beperking die voortkomt uit een in de persoon gelegen ziekte of medisch gebrek die voldoende ernstig is dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het gebrek en het structureel niet in staat zijn van het verdienen van inkomsten door belanghebbende naast de studie.

 • 2.

  Structureel: als er binnen een periode van 12 maanden na de aanvraag geen herstel of verbetering is te verwachten in de medische beperking, zodanig dat belanghebbende wel in staat is om naast de studie te werken en daar inkomen mee te verdienen.

 

Artikel 3. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor studietoeslag wordt ingediend via het aanvraagformulier studietoeslag.

 • 2.

  Belanghebbende verstrekt bij de aanvraag de volgende stukken:

  • a.

   een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;

  • b.

   bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

 • 3.

  belanghebbende kan bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom belanghebbende niet kan werken naast de studie.

 

Artikel 4. Toekennen en uitbetalen

 • 1.

  Als door het college is vastgesteld dat recht op studietoeslag bestaat, wordt de studietoeslag toegekend vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, voor zover deze dag niet ligt voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 wordt studietoeslag met terugwerkende kracht ook toegekend over een periode die is gelegen voor de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend als:

  • a.

   belanghebbende daarom verzoekt; en

  • b.

   belanghebbende over deze periode voldoet aan de voorwaarden voor het recht op studietoeslag;

 • 3.

  In afwijking van lid 2 wordt studietoeslag niet met terugwerkende kracht toegekend over een periode die is gelegen:

 • a.

  voor 1 april 2022;

 • b.

  5 jaar voorafgaand aan de dag waarop de belanghebbende de aanvraag om studietoeslag heeft ingediend.

 • 4.

  De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 • 5.

  De studietoeslag die met terugwerkende kracht wordt toegekend, wordt na toekenning als een bedrag ineens uitbetaald.

 

Artikel 5. Hoogte studietoeslag

 • 1.

  De hoogte van de studietoeslag is gelijk aan de bedragen genoemd in artikel 7a van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet 2021.

 • 2.

  Als uitganspunt voor het bepalen van de hoogte van de studietoeslag geldt in de maand waarin een belanghebbende jarig is, het bedrag dat hoort bij de leeftijd die belanghebbende op de verjaardag heeft bereikt.

 

Artikel 6. Medisch advies

 • 1.

  Het college is verplicht een medisch advies te vragen aan een onafhankelijke deskundige voor de beoordeling of er sprake is van een structurele medische beperking.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 kan het college alleen in deze situaties een medisch advies achterwege laten als:

 • a.

  direct duidelijk is dat er recht bestaat op studietoeslag gelet op de ernst/aard van de structurele medische beperking;

 • b.

  vaststaat dat belanghebbende geen studiefinanciering op grond van de WSF of tegemoetkoming op grond van de WTOS wordt ontvangen;

 • c.

  belanghebbende recht heeft op een Wajong uitkering;

 • d.

  belanghebbende werkt naast de studie, niet zijnde een stage.

 

Artikel 7. Nieuw medisch advies bij zicht op verbetering

Wanneer het eerste medisch advies daartoe aanleiding geeft, bepaalt het college dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies zal worden gevraagd om te beoordelen of belanghebbende nog steeds niet in staat is om naast de studie te werken.

 

Artikel 8. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen in het voordeel van belanghebbende afwijken van het bepaalde in deze beleidsregels.

 

Artikel 9. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Raalte 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels studietoeslag gemeente Raalte 2022’.

 

 

Aldus vastgesteld op 23 augustus 2022.

de secretaris

Monique van Esterik

de burgemeester

Martijn Dadema