Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024
CiteertitelVerordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikelen 216 en 228 van de Gemeentewet

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2022Nieuwe regeling

31-10-2022

gmb-2022-492937

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024

De raad van de gemeente Ameland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2022;

gelet op de artikelen 216 en 228 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Verordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024:

 

 

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare gemeentegrond: gemeentegrond welke voor de openbare dienst is bestemd;

 • b.

  jaar: een kalenderjaar of een gedeelte daarvan;

 • c.

  vierkante meter: een gehele vierkante meter of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van terrassen en/of uitstallingen op openbare gemeentegrond.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die het terras of uitstalling op openbare gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat terras of die uitstalling op openbare gemeentegrond aanwezig zijn.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor:

 • a.

  het hebben op openbare gemeentegrond van terrassen en/of uitstallingen, welke aan de gemeente of gemeentelijke instellingen in eigendom behoren of die bij de gemeente in gebruik zijn;

 • b.

  het hebben op openbare gemeentegrond van wegwijzers en verkeersaanwijzigingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van andere overeenkomstige instellingen;

 • c.

  het hebben op openbare gemeentegrond van terrassen en/of uitstallingen, welke daar ingevolge wettelijk voorschrift kosteloos of tegen een bij of krachtens dat voorschrift bepaalde vergoeding moeten worden gedoogd;

 • d.

  het hebben van terrassen en/of uitstallingen op openbare gemeentegrond, waarvoor uit andere hoofde betaling aan de gemeente moet geschieden;

 • e.

  het hebben van terrassen en/of uitstallingen op openbare gemeentegrond voor niet-commerciële instellingen die diensten verlenen in het kader van sociale, culturele en of educatieve doeleinden;

 • f.

  het hebben van terrassen en/of uitstallingen op openbare gemeentegrond door natuurlijke personen voor niet-bedrijfsmatige en/of niet-commerciële particuliere doeleinden.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt voor het hebben van terrassen en/of uitstallingen op openbare gemeentegrond: € 50,- per m² per jaar.

 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

De belasting wordt berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie op de grond van de terrassen en/of uitstallingen.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De precariobelasting is verschuldigd bij de aanvang van het kalenderjaar of, indien de belastingplicht in de loop van het kalenderjaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet worden betaald binnen dertig dagen na dagtekening van de aanslag.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening Precariobelasting Gemeente Ameland 2024".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2 Belastbaar feit

‘Hebben’ kan onder meer zijn: bezitten, beschikken over, in het genot zijn van. Indien de wetgever hier eigendom of een beperkt recht zou hebben bedoeld, zou dit expliciet in artikel 228 van de Gemeentewet zijn opgenomen. Dit is bevestigd in de jurisprudentie. Hof Arnhem overwoog dat het begrip ‘hebben’ ingevolge de jurisprudentie ruim moet worden geïnterpreteerd, daarbij verwijzend naar het arrest van de Hoge Raad van 7 oktober 1998, nr. 33553, ECLI:NL:HR:1998:AA2314, Belastingblad 1998/883, BNB 1998/384 (Leiden). Daaronder moet niet alleen worden verstaan het hebben als eigenaar, maar ook het hebben als huurder of direct belanghebbende (Hof Arnhem 12 juni 2001, nr. 99/00264, ECLI:NL:GHARN:2001:AB2954, Belastingblad 2001, blz. 1152 (Nijmegen). In genoemd arrest ging het overigens om reclamebelasting.

 

Wat wordt er onder terrassen verstaan?

De Hoge Raad oordeelde dat het is toegestaan de oppervlakte van het gehele terras in de heffing te betrekken (HR 17 februari 2017, nr.16/02118, ECLI:NL:HR:2017:257 (Haarlem)). Het is in overeenstemming met de rechtsgrond van de precariobelasting om bij aaneengesloten horeca-terrassen de oppervlakte van het gehele terras in de heffing te betrekken en niet alleen de ruimte die in beslag wordt genomen door het terrasmeubilair. Van een willekeurige en onredelijke belastingheffing is naar het oordeel van de Hoge Raad geen sprake. Daarmee is achterhaald de uitspraak van Hof Amsterdam van 2 maart 1990, nr. 4211/88, Belastingblad 1991, blz. 42 (Amsterdam) dat heffing per afzonderlijk voorwerp dient plaats te vinden.

 

Wat wordt er onder uitstallingen verstaan?

Onder een uitstalling wordt ieder verplaatsbaar voorwerp verstaan, dat tijdelijk op of aan de weg wordt geplaatst, bedoeld om aandacht te vestigen op producten of diensten van een winkel of inrichting voor de verkoop ervan.

 

De terrassen en/of uitstallingen moeten worden aangetroffen op voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De grond moet in eigendom zijn van de gemeente (HR 17 februari 1932, WvhR nr. 12414; Hof Den Haag 25 oktober 1973, nr. 91/1973, BNB 1974/214 (Gorinchem)). Grond, welke eigendom is van de gemeente, is voor de openbare dienst bestemd indien die grond kan worden gebruikt tot algemeen nut en indien in beginsel een ieder bij die grond belang kan hebben. Niet relevant is de planologische bestemming van de grond (Hof Amsterdam 2 maart 1990, nr. 4211/88, Belastingblad 1991, blz. 42, BNB 1991/170 (Amsterdam) en Hof Den Haag 11 mei 1994, nr. 93/2846, FED 1995/4). Voor de vraag of de gemeente gerechtigd is tot het heffen van precariobelasting maakt het niet uit wat de aard van de civielrechtelijke gerechtigdheid is (Hof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2017, nr. 16/00469, ECLI:NL:GHARL:2017:1608). In geval van de vestiging van een opstalrecht is niet de bloot eigenaar, maar de opstalhouder degene die op grond van zijn recht tot de grond het gebruik door een derde kan gedogen. De vestiging van een opstalrecht ten behoeve van de gemeente, of het voorbehoud daarvan bij verkoop van de grond, staat zodoende niet in de weg aan de heffing van precariobelasting; de grond dient alsdan te worden aangemerkt als gemeentegrond. Hetzelfde geldt volgens ons ook wanneer ten behoeve van de gemeente een recht van erfpacht is gevestigd.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet dient in de belastingverordening te worden vermeld wie de belastingplichtige is. Er is gekozen voor een ruime omschrijving van de belastingplicht, om te voorkomen dat in bepaalde situaties geen belastingplichtige aangewezen zou kunnen worden. In de eerste zinsnede is aangesloten bij het belastbaar feit voor de precariobelasting, te weten het hebben van voorwerpen. Het gebruik van de woorden ‘dan wel’ is bedoeld om te voorkomen dat terzake van hetzelfde belastbare feit van twee belastingplichtigen, te weten degene die voorwerpen heeft en degene ten behoeve van wie de voorwerpen aanwezig zijn, precariobelasting zal worden geheven.

 

Artikel 6 Berekening van de precariobelasting

Horizontale projectie van de voorwerpen betekent dat projectie van het voorwerp in een horizontaal vlak moet plaatsvinden en dat vervolgens van dat horizontale vlak de oppervlakte wordt bepaald.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Ameland in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2022,

de griffier, de voorzitter,